Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1888. Pravilnik o potrditvenem osebju za komponente v letalstvu, stran 5242.

  
Na podlagi drugega odstavka 38. člena, petega odstavka 43. člena in osmega odstavka 48. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o potrditvenem osebju za komponente v letalstvu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa pogoje glede osnovne, tehnične, dodatne usposobljenosti in delovnih izkušenj potrditvenega osebja za komponente, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati vzdrževalna organizacija v zvezi s tem osebjem. Pravilnik določa tudi pogoje za dela s posebnimi pooblastili.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. APU (auxiliary power unit) je pomožna pogonska enota;
2. dela s posebnimi pooblastili so NDT in varjenje;
3. komponenta je kateri koli motor, propeler, del ali naprava;
4. NDT (non destruction test) je pregled brez porušitve materiala;
5. organizacija je fizična oseba, pravna oseba ali del pravne osebe, s sedežem na območju Republike Slovenije;
6. podporno osebje je osebje, ki ga vzdrževalna organizacija pooblasti za vzdrževanje komponente, brez pooblastila za sprostitev v uporabo;
7. potrditveno osebje je osebje, ki ga vzdrževalna organizacija pooblasti za sprostitev komponente v uporabo po izvedenem vzdrževanju;
8. Slovenska akreditacija (SA) je javni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe v skladu z zakonom, ki ureja akreditacijo;
9. vzdrževalna organizacija je vsaka organizacija, ki ima odobritev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za vzdrževanje letal v skladu z nacionalnimi ali evropskimi predpisi;
10. vzdrževanje pomeni eno od naslednjih dejavnosti: obnovo, popravilo, pregled, nadomestitev, modifikacijo ali odpravo okvare komponente, z izjemo pregleda pred letenjem.
II. POTRDITVENO OSEBJE ZA VZDRŽEVANJE KOMPONENT 
3. člen 
(postopek izdaje in obnove veljavnosti pooblastil potrditvenega osebja za komponente) 
Vzdrževalna organizacija mora imeti izdelane postopke za začetno izdajo in obnovo veljavnosti pooblastil potrditvenega osebja za komponente. Postopki morajo biti opisani v priročniku vzdrževalne organizacije, v katerem mora biti navedena naslednja vsebina:
– oseba, odgovorna za postopke,
– kdaj se postopki izvajajo,
– postopek pregledovanja dokazil o usposobljenosti,
– potrebne nedavne delovne izkušnje iz vzdrževanja posamezne komponente,
– postopek ocenjevanja za začetno izdajo pooblastila potrditvenega osebja,
– postopek ocenjevanja za podaljšanje veljavnosti pooblastila potrditvenega osebja,
– postopek stalnega preverjanja kompetenc,
– ukrepi v primeru negativne ocene,
– postopek zapisovanja rezultatov ocenjevanja in
– postopek vodenja zapisov o pooblaščenem osebju.
4. člen 
(pogoji za pridobitev pooblastila potrditvenega osebja za komponente) 
(1) Za pridobitev pooblastila potrditvenega osebja za komponente mora kandidat izpolnjevati pogoje glede:
– osnovne izobrazbe in delovnih izkušenj,
– tehnične usposobljenosti,
– dodatne usposobljenosti in
– ustreznih nedavnih delovnih izkušenj v letalstvu.
(2) Vzorec za preverjanje usposobljenosti potrditvenega osebja za komponente je naveden v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(osnovna izobrazba in delovne izkušnje) 
(1) Osnovna izobrazba, ki se zahteva za izvajanje pooblastil potrditvenega osebja, je srednja tehnična ali poklicna izobrazba letalske, strojne, elektrotehnične smeri ali mehatronike. Smer izobrazbe mora biti primerna vrsti in zahtevnosti vzdrževanja komponente.
(2) Za sprostitev v uporabo enostavne komponente sta potrebni dve leti delovnih izkušenj iz vzdrževanja, od tega najmanj eno leto v delavnici za vzdrževanje komponent.
(3) Za sprostitev v uporabo kompleksne komponente, kot so podvozje, motor ali APU, so potrebna tri leta delovnih izkušenj iz vzdrževanja, od tega najmanj dve leti v delavnici za vzdrževanje kompleksnih komponent.
6. člen 
(tehnična usposobljenost in izvajanje tehničnega usposabljanja) 
(1) Potrditveno osebje mora za vsako komponento izkazovati ustrezno tehnično usposobljenost, ki vključuje teoretično in praktično usposobljenost. Teoretično in praktično usposabljanje lahko izvaja proizvajalec, proizvajalčeva pooblaščena organizacija ali vzdrževalna organizacija.
(2) Če se tehnično usposabljanje za vzdrževanje komponente izvaja v okviru vzdrževalne organizacije mora ta zagotavljati:
– usposobljene inštruktorje s pooblastili za izvajanje usposabljanja,
– stalno nadzorovan učni program, opredeljen v priročniku vzdrževalne organizacije in
– razpoložljivost komponente za namene praktičnega usposabljanja.
(3) Za vzdrževanje in sprostitev v uporabo enostavne komponente se upošteva usposobljenost in delovne izkušnje iz vzdrževanja sorodnih komponent.
(4) Za preizkušanje snetih komponent in uporabo posebnega orodja mora biti potrditveno osebje usposobljeno. Usposabljanje lahko izvede proizvajalec, proizvajalčeva pooblaščena organizacija ali vzdrževalna organizacija.
(5) Potrditveno osebje za komponente se mora redno udeleževati obdobnih usposabljanj iz priročnika vzdrževalne organizacije, človeških dejavnikov, električnih inštalacij in varnosti gorivnih rezervoarjev v letalstvu. Obdobje med usposabljanji ne sme biti daljše od dveh let.
7. člen 
(dodatna usposobljenost) 
(1) Potrditveno osebje mora razumeti jezik, v katerem so objavljeni podatki za vzdrževanje proizvajalca komponent.
(2) Organizacija za vzdrževanje mora potrditvenemu osebju za komponente zagotoviti začetno usposabljanje iz letalske zakonodaje in človeških dejavnikov, ki je po vsebini in obsegu skladno z moduloma 9 in 10 za kategoriji B1 ali B2 licence po Delu 66, kot to določa Priloga III Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 362 z dne 17. 12. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1159 z dne 5. avgusta 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1321/2014 in (EU) 2015/640 v zvezi z uvedbo novih dodatnih plovnostnih zahtev (UL L št. 257 z dne 6. 8. 2020, str. 14); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1321/2014/EU).
8. člen 
(nedavne delovne izkušnje v letalstvu) 
Potrditveno osebje mora imeti za izvajanje pooblastil na vsaki vrsti komponente v zadnjih dveh letih najmanj šest mesecev delovnih izkušenj.
9. člen 
(ocenjevanje kompetenc in postopek stalnega preverjanja kompetenc) 
(1) Poglavitni namen ocenjevanja je preveriti znanje, veščine in spretnosti zaradi zagotavljanja varnega sproščanja komponent v uporabo in skladnosti z letalskimi predpisi. Ocenjevanje mora biti prilagojeno pooblastilu za potrditev posamezne komponente. Ocenjevanje kompetenc mora vsebovati ocenjevanje teoretičnega znanja in praktične usposobljenosti v obsegu, ki je naveden v vzorčnem ocenjevalnem listu v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vzdrževalna organizacija mora imeti postopek stalnega preverjanja kompetenc.
10. člen 
(postopek vodenja zapisov o potrditvenem in podpornem osebju) 
(1) Postopek vodenja zapisov o potrditvenem in podpornem osebju za komponente mora biti opisan v priročniku vzdrževalne organizacije. Vzdrževalna organizacija je v celoti odgovorna za skladnost z določbami tega pravilnika za vse osebe, ki so evidentirane kot potrditveno ali podporno osebje.
(2) Zapisi o potrditvenem osebju obsegajo: spričevala, diplome, potrdila o usposabljanjih, dnevnike delovne prakse, dnevnike praktičnih usposabljanj in ocenjevalne liste.
(3) Vzdrževalna organizacija mora hraniti zapise o potrditvenem osebju za komponente najmanj tri leta od datuma poteka veljavnosti pooblastila.
III. DELA S POSEBNIMI POOBLASTILI 
11. člen 
(zahteve za pregled brez porušitve materiala) 
Zahteve glede usposobljenosti osebja za izvajanje NDT so določene v standardu SIST EN 4179.
12. člen 
(zahteve za varjenje) 
Zahteve glede usposobljenosti osebja za izvajanje del s področja varjenja v letalstvu so določene v standardu SIST ISO 24394.
13. člen 
(spričevalo o usposobljenosti) 
(1) Oseba, ki želi pridobiti spričevalo o usposobljenosti za opravljanje NDT na zrakoplovih in letalskem materialu, pridobi spričevalo o usposobljenosti pri organizaciji, ki je akreditirana pri Slovenski akreditaciji, oziroma pri tujem akreditacijskem organu države članice Evropske unije.
(2) Oseba, ki želi izvajati dela s področja varjenja v letalstvu, pridobi spričevalo o usposobljenosti za varjenje pri domači oziroma tuji organizaciji, ki je pooblaščena za preverjanje strokovnosti varilcev po zahtevah iz prejšnjega člena.
(3) Spričevali o usposobljenosti iz prvega in drugega odstavka tega člena sta potrdilo o usposobljenosti za delo s posebnimi pooblastili iz tega pravilnika.
14. člen 
(vodenje zapisov) 
Za vodenje zapisov o osebju s posebnimi pooblastili se uporabljajo določbe, ki veljajo za vodenje zapisov o potrditvenem osebju za vzdrževanje komponent.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Obstoječe licence za vzdrževanje zrakoplova in komponent, ki so izdane v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05 in 102/07), veljajo do izteka datuma, navedenega v licenci. Šteje se, da oseba, ki je imela tako licenco, izpolnjuje zahteve glede osnovne usposobljenosti v skladu s tem pravilnikom.
(2) Omejitve v licencah po Delu 66 iz Priloge III k Uredbi 1321/2014/EU, ki so nastale zaradi prevedbe dovoljenj letalskega mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika tip II, izdane v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05 in 102/07) se odpravijo pod pogoji, kot so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05 in 102/07).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-139/2021
Ljubljana, dne 24. maja 2021
EVA 2021-2430-0038
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost