Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič, stran 5331.

  
Na podlagi 49. in 49.d člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 13. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21) je Občinski svet Občine Tržič na 20. seji dne 20. 5. 2021 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič 
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 9/12 in 96/12; v nadaljevanju: odlok) kot sledi v nadaljevanju.
2. člen 
Besedilo tretje alineje prvega odstavka 2. člena odloka se spremeni tako, da se besede »ki se lahko ustanovi z aktom o sistemizaciji« nadomestijo z besedo »ustanovljena«.
3. člen 
Besedilo 10. člena odloka se dopolni tako, da se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:.
»Občinska uprava Občine Tržič ima naslednje osnovne notranje organizacijske enote:
– Urad za splošne in pravne zadeve,
– Urad za okolje in prostor,
– Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
– Urad za finance, javna naročila in digitalni razvoj.
Znotraj občinske uprave se lahko ustanovijo tudi druge notranje organizacijske oziroma organizacijske enote, in sicer glede na potrebe delovnih procesov.«
4. člen 
Za 11. členom odloka se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(direktor občinske uprave) 
Direktor občinske uprave opravlja delo v nazivu prvega kariernega razreda, druge stopnje, Sekretar, ter mora imeti najmanj naslednjo vrsto dosežene izobrazbe:
– najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
– najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).
Direktor občinske uprave mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Naloge direktorja občinske uprave so:
– neposredno vodenje, koordinacija, organizacija, usmerjanje in nadzor občinske uprave skladno z zakoni in pooblastili ter določbami Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič,
– skrb za zakonitost, učinkovitost, smotrnost opravljanja nalog občinske uprave ter skrb za zagotavljanje delovne discipline,
– sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organi, organizacijami in zunanjimi institucijami,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske uprave,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah za najzahtevnejše in ključne projekte ter drugih delovnih telesih,
– organiziranje strokovnega, organizacijskega in administrativnega dela za potrebe občinskega sveta ter njegovih delovnih teles,
– odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije,
– odgovorna oseba za izdajo dovolilnic za parkiranje,
– koordinacija in usklajevanje dela medobčinskega inšpektorata in notranje revizijske službe na območju občine,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– druga dela in naloge po odločitvi župana.«
5. člen 
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Tržič, dne 20. maja 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost