Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

Št. 430-19/2021-5 Ob-2258/21, Stran 1268
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08, 8/12), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21 in 54/21), Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2021 (št. 032-3/2021-6, sprejet dne 25. 3. 2021 na seji Občinskega sveta Občine Sežana) ter 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2021
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za dejavnosti kulturnih društev za leto 2021 v Občini Sežana, proračunska postavka 242501 »Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur«.
Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2021, skladno s pravilnikom, ki ureja sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana. Občina Sežana sofinancira programe iz različnih področij kulture.
Splošni pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirani po Zakonu o društvih in imajo dejavnost na področju kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kulture več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu v preteklem letu, ter plan načrtovanih aktivnosti in finančni plan za tekoče leto.
Merila za vrednotenje programov po dejavnostih so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08 in 8/12).
Višina razpisanih sredstev za leto 2021 znaša 26.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.
Rok za predložitev prijav je do vključno 5. 7. 2021.
Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič (pisarna št. 69), 05/73-10-148, petra.arko@sezana.si.
Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2021« in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana 2021«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku razpisa.
Sredstva se dodelijo s sklepom, upoštevaje število zbranih točk izvajalca in vrednosti točke, vendar največ do višine zaprošenih sredstev izvajalca. Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi organizacijami.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe za izvajanje javnih kulturnih programov v Občini Sežana. Če se izvajalec oziroma prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost