Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1952. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, stran 5355.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa zdravje in varnost iz operativnega programa, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020). OP ESPR 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).«.
V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne priložnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30).«.
V 2. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2015 z dne 21. avgusta 2020 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova v zahodnih vodah za obdobje 2021–2023 (UL L št. 415 z dne 10. 12. 2020, str. 2).«.
V 3. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149).«.
V 5. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L 130 z dne 24. 4. 2020)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz vzhodnega Baltskega morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja (UL L št. 400 z dne 30. 11. 2020, str. 1)«.
V 9. točki se besedilo »(UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU)«.
V 10. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo (EU) št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1)«.
2. člen 
V 2. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5.mali priobalni ribolov pomeni ribolov z ribiškimi plovili, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2017, str. 9);«.
V 6. točki se beseda »vloga« nadomesti z besedo »zahtevek«.
V 11. točki se za besedo »bo« doda besedo »ponudba«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. višja sila ali izjemne okoliščine za namen te uredbe pomenijo predvsem naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko dejavnost upravičenca, tako na primer, da se mu potopi plovilo, izbruhne požar na plovilu itd. ter bolezen ali poškodbo, ki upravičencu onemogoči izvajanje gospodarske dejavnosti.«.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku znesek »160.000 eurov« nadomesti z zneskom »260.000 eurov«, znesek »120.000 eurov« se nadomesti z zneskom »195.000 eurov« in znesek »40.000 eurov« se nadomesti z zneskom »65.000 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »lahko poveča za 30 % ter tako lahko znaša« nadomesti z besedilom »poveča za 30 % ter tako znaša«.
4. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v točki a) besedilo »imeti mora« nadomesti z besedilom »mora imeti«.
Točka b) se spremeni tako, da se glasi:
»b) vlagatelj je lastnik, solastnik ali uporabnik ribiškega plovila, na katerem se bo izvajala naložba. Če je vlagatelj solastnik ali uporabnik ribiškega plovila, predloži podpisano izjavo preostalih solastnikov ali lastnika, da se naložba na plovilu lahko izvede;«.
Točka č) se spremeni tako, da se glasi:
»č) vlagatelj se z izjavo obveže, da bo ostal lastnik, najemnik ali uporabnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev ter bo z njim izvajal gospodarski ribolov na morju. Vlagatelj, ki je najemnik ali uporabnik aktivnega ribiškega plovila, pa ni lastnik, priloži tudi soglasje lastnika ali solastnikov;«.
V točki e) se besedilo »(predračuni treh ponudb)« nadomesti z besedo »ponudbe«.
Točka f) se spremeni tako, da se glasi:
»f) vlagatelj v vlogi prikaže naslednja kazalnika:
– sprememba pojavnosti poškodb in nesreč pri delu; skupno število poškodb in nesreč za zadnje polno koledarsko leto pred oddajo vloge, ciljno vrednost poškodb in nesreč ter okvirni rezultat poškodb in nesreč (vrednost v polnem koledarskem letu po izplačilu sredstev),
– število ribičev, vključenih v operacijo; izhodiščno stanje (0,00), ciljno vrednost (število ribičev, vključenih v operacijo) in okvirni rezultat (število ribičev, vključenih v operacijo); ciljna vrednost in okvirni rezultat imata isto vrednost;«.
5. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku črta druga alineja.
Dosedanja tretja alineja postane druga alineja.
V dosedanji četrti alineji, ki postane tretja alineja, se črta beseda »upravičencu«.
V tretjem odstavku se za besedo »pošlje« doda besedilo »v elektronski obliki«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Opreme, ki je bila predmet naložbe, upravičenec ne sme prodati, dati v najem ali kako drugače uporabljati za druge namene, razen za namen, ki je predmet podpore še pet let po zadnjem izplačilu.«.
6. člen 
V 15. členu se v petem odstavku črta besedilo »na posamezni javni razpis«.
V sedmem odstavku se črtata besedi »oziroma upravičenec«.
7. člen 
V 16. členu se v petem odstavku črtata besedi »oziroma upravičenca«.
8. člen 
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prispele vloge odpira in obravnava ARSKTRP ter v primeru pomanjkljivosti zahteva njihovo odpravo. Vloge se odobravajo in sredstva, razpisana z javnim razpisom, se dodeljujejo do njihove porabe. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti in ustreznosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in te uredbe.«.
V četrtem odstavku se besedi »vstopno mejo« nadomestita z besedama »vstopni prag« in besedilo »minimalne vstopne meje« z besedilom »minimalnega vstopnega praga«.
V petem odstavku se besedilo »Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo.« nadomesti z besedilom »Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji, ki se jih o dnevu žrebanja pisno obvesti.«.
9. člen 
V 19. členu se v drugem odstavku beseda »svojih« nadomesti z besedo »uradnih«.
10. člen 
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičeni stroški operacij so stroški, ki so nastali od datuma vložitve vloge do dokončanja operacije. Zadnji zahtevek za povračilo sredstev mora upravičenec oddati ARSKTRP najpozneje do 30. septembra 2023.«.
11. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku točki c) in č) spremenita tako, da se glasita:
»c) če je vlagatelj ribič - fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
č) vlagatelj ima lahko na dan predložitve vloge do 50 eurov neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih izterjuje davčni organ v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek«.
V točki f) se črtata besedi »oziroma upravičenca«.
Točka k) se spremeni tako, da se glasi:
»k) če vlagatelj ni naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora za dobavo blaga oziroma izvedbo storitve, katerih vrednost je višja od 5.000 eurov brez DDV, predložiti tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije, razen za splošne stroške. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov, pri čemer vlagatelj izbere najugodnejšo. Vlagatelj mora ponudnikom poslati enako povpraševanje, v katerem navede minimalne pogoje, ki jih mora blago ali storitev vsebovati, da je ponudba lahko izbrana. Če vlagatelj kot najugodnejšo ponudbo ni izbral najcenejše ponudbe, mora predložiti ustrezno utemeljitev izbora ponudbe. Ponudbe lahko ARSKTRP dodatno preveri in v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije, če oceni, da so predvideni stroški za neko operacijo glede na njeno vrednost nerealni oziroma previsoki;«.
Za točko k) se doda nova točka l), ki se glasi:
»l) V primeru storitve, dobave in dela, katerih vrednost je manjša ali enaka 5.000 eurov brez DDV, vlagatelj predloži le eno ponudbo, ki ustreza zahtevam iz projektne dokumentacije.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Če se ugotovi, da so bili pogoji umetno ustvarjeni, se sredstva ne odobrijo ali se naknadno odvzamejo.«.
12. člen 
V 22. členu se v tretjem odstavku besedilo »na posamezno obdobje« nadomesti z besedama »to obdobje«.
V petem odstavku se točka f) spremeni tako, da se glasi:
»f) izjavo, da ni prejel javnih sredstev za iste upravičene stroške;«.
Točka i) se spremeni tako, da se glasi:
»i) če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora ob zahtevku za povračilo sredstev predložiti skenogram dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje. Na zahtevo ARSKTRP mora vlagatelj omogočiti vpogled v originalno dokumentacijo.«.
13. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku beseda »junij« nadomesti z besedo »september«.
V tretjem odstavku se besedilo »datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu« nadomesti z besedilom »30. septembra 2023«.
14. člen 
V 24. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz te uredbe, javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s 132. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če je zahtevku za povračilo sredstev v celoti ugodeno, se upravičencu zahtevana višina sredstev v celoti nakaže na transakcijski račun. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo in upravičencu odobreni del sredstev nakaže na transakcijski račun.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če se pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovijo nepravilnosti, ARSKTRP sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev ali dela sredstev. Če upravičenec sredstev ali dela sredstev v z odločbo določenem roku ne vrne, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo sredstev.«.
15. člen 
V 27. členu se v petem odstavku v drugem stavku beseda »Upravičenec« nadomesti z besedo »Upravičenca«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V skladu s četrtim odstavkom 71. člena Uredbe 1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če dejavnost morskega gospodarskega ribolova preneha zaradi višje sile ali stečaja, ki ni posledica goljufij.«.
V devetem odstavku se črta besedilo »iz neutemeljenega razloga«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2021
Ljubljana, dne 3. junija 2021
EVA 2021-2330-0041
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost