Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1919. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2021, stran 5281.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) ter 74. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 16. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2021 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 tako, da se glasi:
»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Rebalans proračuna 2021 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.889.563
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.655.549
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.329.479
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.342.846
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
740.634
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
246.000
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.326.070
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
748.308
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
23.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
60.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
64.200
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
430.561
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.091.201
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
238.059
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
853.142
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
25.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
25.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.117.813
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.641.056
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
476.757
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.176.059
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.440.833
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
844.995
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
130.393
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.340.799
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
14.645
409
 
REZERVE
110.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.094.224
410
 
SUBVENCIJE
72.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.522.656
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
207.614
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.291.955
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.138.850
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.138.890
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
502.152
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
265.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
237.152
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–2.286.496
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.870.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.870.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
370.516
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
370.516
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–787.012
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
1.499.484
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.286.496
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
787.012
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0154/2021
Ribnica, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost