Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali, stran 5277.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. maja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali 
1. člen 
V Odloku o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 112/07 in 88/15) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija se podeli skladno s predpisi, ki urejajo javno zasebno partnerstvo in javna naročila ter v skladu s tem odlokom.«
2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega odloka izbere koncedent na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 12. členu tega odloka,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti koncesionarja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja.«
3. člen 
5.a člen se črta.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O izbiri koncesionarja z odločbo odloči organ občinske uprave Mestne občine Nova Gorica, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).«
5. člen 
8., 9. in 10. člen se črtajo.
6. člen 
V 11. členu se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»ki jo v imenu koncedenta sklene župan.«
V prvem stavku drugega odstavka se beseda »prejšnjega« nadomesti s številom »6.«.
7. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne službe.
Koncesionar mora izpolnjevati minimalne pogoje, ki so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitvenem aktu;
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zaščito živali in zavetišča za zapuščene živali;
– izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo, potrebno za opravljanje javne službe;
– razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi;
– razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali;
– predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
– imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe.«
8. člen 
V 13. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri določanju pogojev in izboru izvajalca veterinarskih storitev sodeluje strokovno usposobljena oseba, ki jo pooblasti občina. Način sodelovanja se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.«
9. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
Koncesionar mora imeti uradne ure v zavetišču najmanj štiri ure dnevno vsak delovni dan, in sicer vsaj trikrat tedensko v dopoldanskem času in trikrat tedensko v popoldanskem času, z obveznim terminom v soboto in/ali nedeljo.
Koncesionar omogoča javnosti sprehajanje psov po predhodni najavi in pod pogoji, ki jih podrobneje določa koncesijska pogodba.«.
10. člen 
V 17. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Koncesionar mora imeti ažurno spletno stran preko katere so občanom dostopne informacije o živalih za posvojitev ter delovni čas zavetišča.«
11. člen 
V 18. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Poročilo mora poleg podatkov, ki jih določa zakon s področja zaščite živali, vsebovati:
– podatke o številu oddanih živali,
– čas od sprejema živali v zavetišče do oddaje živali,
– navedbo aktivnosti, ki jih izvaja zavetišče s ciljem oddaje živali,
– število evtanaziranih živali in razlog za evtanazijo,
– vsebinski opis usposabljanja delavcev zavetišča in termine usposabljanj,
– druge zahtevane podatke.«.
12. člen 
V 29. členu se v četrti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– predstavnik Komisije za zaščito živali Mestne občine Nova Gorica, ki jo s sklepom imenuje župan.«.
13. člen 
V 33. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pristojni organ mora voditi evidenco o opravljenih nadzorih ter o svojih ugotovitvah.«.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-1/2006-42
Nova Gorica, dne 20. maja 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost