Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1932. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2020, stran 5332.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 23. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vipava za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2020.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
2. člen 
(sestava zaključnega računa in višina splošnega dela zaključnega računa) 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2020.
Proračun Občine Vipava za leto 2020 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
v eur
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
5.824.538
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
5.141.180
70
DAVČNI PRIHODKI
4.392.578
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.975.743
703 Davki na premoženje 
323.882
704 Domači davki na blago in storitve 
110.953
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
748.602
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
718.840
711 Takse in pristojbine 
6.920
712 Denarne kazni 
9.638
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
3.156
714 Drugi nedavčni prihodki 
10.048
72
KAPITALSKI PRIHODKI
272.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
272.000
73
PREJETE DONACIJE
510
730 Prejete donacije iz domačih virov 
510
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
410.848
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
391.783
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
19.065
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.370.527
40
TEKOČI ODHODKI
1.411.904
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
331.694
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
60.057
402 Izdatki za blago in storitve 
1.006.893
403 Plačila domačih obresti 
12.260
409 Rezerve 
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.098.148
410 Subvencije 
25.830
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.208.213
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
208.821
413 Drugi tekoči domači transferi 
655.285
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.655.936
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.655.936
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
204.539
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki 
142.558
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
61.981
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (proračunski primanjkljaj) 
–545.989
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
REJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
164.515
55
ODPLAČILO DOLGA
164.515
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
–710.504
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–164.515
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
710.504
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2020
1.497.425
9009 Splošni sklad za drugo
3. člen 
(uveljavitev) 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-15/2021-1
Vipava, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost