Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

712. Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS)
713. Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG)
714. Zakon o nagradi Zlata čebela (ZNZČ)
715. Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-A)
716. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1K)
717. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A)
718. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M)

Odloki

719. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1G)
720. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1K)
721. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-D)

Sklepi

722. Sklep o soglasju k imenovanju generalne direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
723. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Nacionalnega sveta za kulturo
724. Sklep o razrešitvi člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
725. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija
726. Sklep o imenovanju predsednice Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

727. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo
728. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci

MINISTRSTVA

729. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o delu izvedencev
730. Odredba o spremembi Odredbe o stroških v zvezi s postopkom priznavanja poklicne kvalifikacije
731. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija CTNNB1, Ustanova za raziskave na področju genske terapije« (skrajšano ime ustanove: »Fundacija CTNNB1«)
786. Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

SODNI SVET

732. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Višjega sodišča v Celju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

787. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

OBČINE

Bistrica ob Sotli

733. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Grosuplje

734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021
735. Odlok o spremembah Odloka o denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje
736. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2160/6, k.o. 1788 Vino
737. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1337/4 in 1337/5, obe k.o. 1780 Blečji vrh
738. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2213/2, k.o. 1788 Vino
739. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 880/6, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
740. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2202/5, k.o. 1794 Račna
741. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2201/13, k.o. 1794 Račna
742. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2225/7, 2225/8 in 2225/10, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje
743. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 559/280, 559/281, 1199/18 in 1199/19, vse k.o. 1787 Mali vrh

Ig

744. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig
745. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig

Ivančna Gorica

746. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica
747. Sklep o imenovanju vršilke dolžnosti ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zagradec
748. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 842/1, 842/3, 842/4, 842/5 in 842/6 vse 1822 Muljava
749. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 967/5 in 967/6 obe k.o. 1811 Dobrava
750. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 931/4 k.o. 1809 Šentvid

Kanal ob Soči

751. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči

Krško

752. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Krško
753. Odlok o lokalnih namakalnih sistemih v občini Krško
754. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
755. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (EUP SPR 132) (občina Krško)
756. Sklep o uvrstitvi v plačni razred direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Krško
757. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2021
758. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2021
759. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2021

Log-Dragomer

760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Log - Dragomer
761. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Medvode

780. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2021
781. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2022

Razkrižje

762. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Razkrižje

Sevnica

763. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica
764. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sevnica
765. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
766. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi ulici v Sevnici
767. Odredba o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R pri železniški postaji v Sevnici

Sveti Jurij ob Ščavnici

768. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
769. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma družbena lastnina v splošni rabi
770. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
771. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
772. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba (SP-2)
774. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
775. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021

Tolmin

776. Sklep o lokacijski preveritvi LP 02 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v delu EUP TO-37

Trebnje

782. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2021
783. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
784. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2021
785. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2022

Vipava

777. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
778. Pravilnik o spremembah Pravilnika in merilih o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava

Žalec

779. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi

POPRAVKI

788. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti