Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 409/2021-SZS/SUP-MM Ob-1586/21, Stran 581
Socialna zbornica Slovenije na podlagi 8. člena Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 117/03, v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s sedmo alinejo drugega odstavka in tretjo alinejo tretjega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) objavlja
javni razpis 
za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2021
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja;
2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu;
3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizija za supervizijsko prakso.
Kandidati morajo vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega javnega razpisa.
4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do 12. 4. 2021 do 24. ure, v zaprti kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu naslovne strani jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu« ter označene s polnim imenom ter naslovom kandidata na hrbtni strani kuverte.
V enako opremljeni kuverti lahko kandidati vloge oddajo tudi osebno, v tajništvu zbornice na zgoraj navedenem naslovu, v času razpisa vsak delovni dan od 8. do 12. ure, vendar najkasneje do 12. 4. 2021 do 12. ure.
Nepravilno označene in nepravočasno oddane kuverte bodo neodprte vrnjene pošiljatelju in ne bodo predmet presoje v razpisu.
Iz nadaljnjega postopka presoje v okviru razpisa bodo izločene in vrnjene pošiljatelju tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.
Oddaja vloge pomeni, da se kandidat strinja s pogoji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: razpisna komisija), imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice Slovenije.
Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, 20. 4. 2021, s pričetkom ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.
Odpirale se bodo samo pravočasne, pravilno označene in na predpisanih obrazcih izpolnjene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Razpisna komisija bo najprej preverila formalno popolnost predloženih vlog, kot je opredeljena v 6. točki tega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja pisno pozvala tiste kandidate, katerih vloge formalno niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev bo 8 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog bo kandidatom posredovan skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), na naslov kandidata, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela vloga.
Vloge, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo kot nepopolne zavržene.
6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1 iz katerega so razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 3. točke tega razpisa;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, Obr. SZS SU-2), ki so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije tega razpisa, ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani dokumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnjevanje vloge.
V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela.
Vloga mora vsebovati overjene fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.
7. Ocenjevanje vlog
Komisija za izvedbo razpisa bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno in pravilno oddane ter formalno popolne vloge.
Komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, kot so določeni v 3. točki tega razpisa.
Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril za izbor, kot so določena v 8. točki tega razpisa, se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na tem razpisu.
8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo vloge, ki so glede na predhodni postopek izbire uvrstile v nadaljnji postopek ocenjevanja, ocenila na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor
Maksimalno 
št. točk
1
Strokovne izkušnje za delo 
z ljudmi: 
– kandidat ima ustrezne strokovne izkušnje (10 točk)
– kandidat ima zadovoljive strokovne izkušnje (5 točk)
– kandidat nima ustreznih strokovnih izkušenj (0 točk)
10
2
Koncept supervizije ima postavljene jasne in merljive cilje: 
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)
10
3
Vsebinski koncept supervizije: 
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)
10
Skupaj število točk
30
8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokovnih referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva, izkustveno učenje s poznavanjem različnih oblik supervizije, sodelovanje pri izvedbi izobraževanj na področju supervizije; in objave strokovnih prispevkov (10 točk);
– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev strokovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva, razvidno izkustveno učenje v različnih oblikah supervizije (5 točk);
– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokovnih referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva, neaktivnost na področju supervizije (0 točk).
2. Jasnost in merljivost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika (10 točk);
– izpolnjuje delno – zadovoljiva opredelitev najmanj 3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika (5 točk);
– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj kot 3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika (0 točk).
3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vsebinskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj štirih ciljev supervizije ter pričakovane vplive supervizije na supervizante in njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika (10 točk);
– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev vsebinskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj dveh ciljev supervizije ter možnih učinkov na supervizante ter njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika (5 točk);
– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncepta supervizije v celoti (0 točk).
V predlog za podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem merilu vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. V kolikor kandidat pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova vloga zavrne.
8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev licence
Razpisna komisija bo na podlagi rezultata postopka presoje vlog v okviru tega razpisa oblikovala »Predlog kandidatov za podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu« ter ga skupaj s popolnimi in strokovno dokumentiranimi vlogami predložila Upravnemu odboru zbornice v odločanje. Upravni odbor zbornice bo, glede na predlog in ob pogoju izpolnjevanja vseh razpisnih pogojev in meril razpisa za izbor oziroma podelitev licence, posameznemu kandidatu izdal »sklep o podelitvi licence supervizorja v socialnem varstvu«. V nasprotnem primeru Upravni odbor zbornice za posamezne kandidate izda »sklep o zavrnitvi vloge«, v katerem pojasni razloge za zavrnitev.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni najkasneje do 30. 6. 2021, s pisnim sklepom.
8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno navesti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep.
O pritožbah zoper sklepe odloča Strokovni svet zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep Strokovnega sveta zbornice ni pritožbe.
9. Podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu
Na podlagi izida predmetnega razpisa bo izbranim kandidatom izdan »sklep o podelitvi licence supervizorja v socialnem varstvu«.
Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2021.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.szslo.si.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne dokumentacije lahko prijavitelji v času tega roka za oddajo vlog na javni razpis pridobijo pri svetovalcu Mihaelu Markoču, na tel. 01/292-73-20 in e-naslov mihael.markoc@szslo.si, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu
Priloga 1: Dokazila (A 4., 5., 6)
Priloga 2: Strokovne reference (A 7)
Priloga 3: Predstavitev lastnega koncepta supervizije (B 3).
– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.
Socialna zbornica Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti