Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

763. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica, stran 2471.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOorg) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, postopek, pogoji ter merila in kriteriji za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica, in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
2. člen 
(namen) 
Namen tega pravilnika je spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov v Občini Sevnica.
3. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so obnove kulturnih spomenikov, ki so z odlokom razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Sevnica in ki ohranjajo osnovno značilnost kulturnega spomenika.
4. člen 
(finančna sredstva) 
Sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov se zagotovijo v proračunu Občine Sevnica v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
5. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju Občine Sevnica.
(2) Upravičenci, ki kandidirajo za proračunska sredstva po tem pravilniku, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Sevnica.
6. člen 
(pogoji) 
Pogoji za sodelovanje na tem razpisu so:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sevnica,
– uradno dokazilo o lastništvu ali upravljanju kulturnega spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta,
– pridobljena ustrezna dokumentacija s strani pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (kulturnovarstveni pogoji, kulturnovarstveno soglasje),
– pridobljeno gradbeno dovoljenje, če je za predvideno investicijo potrebno,
– zagotovitev lastnih finančnih sredstev in/ali drugih virov financiranja (npr. Ministrstva za kulturo) v višini najmanj 50 % stroškov obnove,
– pridobljena predračunska vrednost predvidene investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
– pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sevnica iz predhodnih javnih razpisov, če je upravičenec na njih sodeloval,
– izpolnjevanje drugih morebitnih pogojev, določenih z vsakoletnim razpisom.
7. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški po tem pravilniku so stroški investicijskih posegov pri vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika, in sicer:
– stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
– konservatorsko-restavratorski posegi.
II. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV 
8. člen 
(način dodelitve sredstev) 
Proračunska sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v skladu s tem pravilnikom. Javni razpis se po sprejemu proračuna za tekoče leto objavi v Uradnem listu Republike Slovenija in na spletni strani Občine Sevnica, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
9. člen 
(izvedba razpisa) 
Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog,
4. odpiranje in preverjanje prejetih vlog,
5. strokovni pregled in ocenjevanje popolnih vlog,
6. priprava predloga prejemnikov sredstev razdelitve razpisanih sredstev ter predložitev le-tega skupaj z zapisnikom pristojnemu oddelku občinske uprave,
7. izdaja sklepov o obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja investicije,
8. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
9. sklepanje pogodb,
10. obravnava zahtevkov o izvedenih investicijah,
11. spremljanje namenske porabe proračunskih sredstev.
10. člen 
(vsebina razpisa) 
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– višino razpoložljivih sredstev,
– navedbo meril in kriterijev za vrednotenje prijavljenih vlog,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo osebe, ki je pristojna za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom.
(2) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave, župan s sklepom.
(3) V besedilu javnega razpisa se določijo enote kulturne dediščine, ki bodo sofinancirane.
11. člen 
(pogoji in merila) 
Podrobnejša opredelitev meril in pogojev so navedena v prilogi »Merila in pogoji za vrednotenje obnove kulturnih spomenikov« (v nadaljevanju: merila), ki je sestavni del pravilnika.
12. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema v skladu z merili po postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
13. člen 
(vodenje postopka) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana komisije. V strokovno komisijo ne smejo biti imenovani upravičenci po tem pravilniku in njihovi zakoniti zastopniki. Član komisije, ki je z upravičencem v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, ali je predstavnik upravljavca kulturnega spomenika, ki je podala vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje obnove kulturnega spomenika, se mora izločiti v postopku v delu, ki se nanaša na odločanje o dodelitvi sredstev takemu upravičencu. Navedeno se posebej zabeleži v zapisniku komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so zlasti:
– odpiranje in pregledovanje vlog,
– ugotovitev popolnosti vlog,
– preverjanje upravičenosti in strokovna ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev.
(3) Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo.
14. člen 
(oddaja vlog) 
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa, ne glede na način oddaje.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
15. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile prejete.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna, ali je ni vložila upravičena oseba, jo občinska uprava na podlagi ugotovitve komisije zavrže s sklepom.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in vsebuje:
– kraj in čas odpiranja,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitev popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
16. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem dni od dneva vročitve.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, občinska uprava vlogo zavrže s sklepom.
17. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpopolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vodi zapisnik, v katerem navede razloge za razvrstitev (točkovanje) ter predlog in obseg sofinanciranja.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
18. člen 
(sklep) 
(1) Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda sklep o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja investicije.
(2) Sklep o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju investicije.
19. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci) 
Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo o sofinanciranju investicije. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov občine ter upravičenca (izvajalca investicije),
– vsebina investicije,
– čas realizacije,
– višina in način (rok) izplačila sredstev,
– način nadzora nad izvajanjem investicije in nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok za oddajo zahtevka in poročila,
– določilo, da upravičenec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
20. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
Če se vlagatelj v roku osmih dni od dneva vročitve pogodbe in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
21. člen 
(pritožba) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od dneva vročitve sklepa vloži pritožbo pri občinski upravi. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje.
(3) Župan o pritožbi odloči v roku 15 dni od njenega prejema. Odločitev je s tem dokončna.
22. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine Sevnica.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
23. člen 
(namenska poraba sredstev) 
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem pravilnikom, z razpisom in pogodbo.
24. člen 
(nadzor nad porabo) 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava na osnovi poročil o realizaciji obnove kulturnih spomenikov in dokazil o namenski porabi sredstev, kar mora Občini Sevnica predložiti prejemnik sredstev do izteka roka, določenega v pogodbi.
25. člen 
(vračilo sredstev) 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti namensko porabljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali da je prejemnik kršil določila pogodbe ali v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev, je Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje, in sicer v 30-ih dneh od prejema poziva za vračilo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture (Uradni list RS, št. 44/06).
27. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-0003/2021
Sevnica, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost