Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 97/2021 Ob-1592/21, Stran 625
Svet Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica je na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) na 5. seji sveta zavoda dne 25. 2. 2021 soglasno sprejel Sklep o razpisu delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17).
Za ravnatelja/-ico javnega vrtca je lahko imenovan/-a, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja/-ico ali svetovalnega/-o delavca/-ko, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, oziroma ga bo pridobil najpozneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
pošljite v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis ravnatelja/-ice« v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 d, 6250 Ilirska Bistrica. Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost