Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 430-76/2020/5 Ob-1623/21, Stran 547
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Urad Vlade Republika Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvajanje projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-76/2020
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa, ki obsega pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), ki so nastanjeni v azilnem domu in izpostavah azilnega doma, s katero jim bo omogočena dodatna obravnava in lažje vključevanje v slovensko družbo. Program se za nastanjene v azilnem domu in izpostavi azilnega doma na Kotnikovi ulici 8a izvaja na naslovu azilnega doma, Cesta v Gorice 15, Ljubljana, za nastanjene v izpostavi azilnega doma v Logatcu pa se izvede v Logatcu, lahko pa tudi v prostorih izvajalca ali zunaj nastanitvenih kapacitet.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje enomesečnega programa, ki se ga bo udeležil vsak prosilec za mednarodno zaščito ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale ta vsebinska dela. Program je sestavljen iz dveh vsebinskih delov:
– vsebinski del 1: informativni razgovor;
– vsebinski del 2: delavnice in obiski posameznih inštitucij.
Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«).
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU, že sofinanciranih projektov.
Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa ali projekt ne upošteva aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega s predmetno razpisno dokumentacijo, se vloga izloči.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih. Največje število prejetih točk po merilih je 46.
Merilo
Število možnih točk
1. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja namenjeni prosilcem za mednarodno zaščito in osebam, ki so mednarodno zaščito že prejele
4
– Ali je prijavitelj v zadnjih dveh letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS izvedel projekte, namenjene prosilcem za mednarodno zaščito in osebam, ki so mednarodno zaščito že prejele, ter je vsak trajal 4 mesece ali več?
Prijavitelj ni izvajal projektov, namenjenih tej populaciji ali so to bili krajšega trajanja od zahtevanega v zadnjih dveh letih v zadnjih dveh letih.
0
Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena zgolj eni od navedenih skupin oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih.
1
Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena različnima navedenima skupinama oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih.
2
Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, namenjenih zgolj eni od navedenih skupin oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih.
3
Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, vsak namenjen različni od navedenih skupin oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih.
4
2. Poleg v tej razpisni dokumentaciji zahtevanih aktivnosti, prijavitelj ponuja dodatne inovativne aktivnosti
10
– Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine?
– Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine?
– Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo dodano vrednost?
Niso ponujene/predstavljene dodatne (inovativne) vsebine ali so neustrezne
0
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so slabo predstavljene in/ali ne prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine
3
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, vendar ne prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine
5
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost
10
3. Izvedljivost projekta
15
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge potrebne za izvedbo projekta?
10
– Ali so metode dela jasno opredeljene?
– Ali opisane metode dela vodijo do ciljev projekta?
Niso opisane metode dela v projektni prijavi ali pa so neustrezne – ne vodijo do ciljev projekta
0
Opisane metode dela v projektni prijavi so slabo zastavljene in/ali slabo opisane
3
Opisane metode dela v projektni prijavi so dobro zastavljene, vendar pomanjkljivo opisane
5
Opisane metode dela v projektni prijavi so ustrezno zastavljene in opisane
10
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
5
– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana 
0
Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani
3
Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani
5
4. Stroškovna učinkovitost
10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti
0
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni 
5
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni
10
5. Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti ?
4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno delo itd.)
Manj kot 60 %
0
Med 60 % in 69,99 %
1
Med 70 % in 79,99 %
2
Med 80 in 89,99 %
3
Nad 90 %
4
6. Ali lahko prijavitelj zagotavlja trajnost projekta
3
Da
3
Ne
0
Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu št. 3 dosegel večje število točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: vrednost projekta je 50.000,00 EUR z DDV. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % ter iz proračuna RS v višini 25 %.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 2. 4. 2021, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vlogo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integraciji migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 2. 4. 2021, ob 10.15.
8. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka predložitve vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo- migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in- integracijo-migrantov/
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/ drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in- integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za- oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije-javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-76/2020«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/, in sicer najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 23. 3. 2021.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 

AAA Zlata odličnost