Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021, stran 2439.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 3. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 85/20) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2021 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 1 proračuna 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.196.344
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.023.632
70
DAVČNI PRIHODKI
15.011.221
700
Davki na dohodek in dobiček
12.603.221
703
Davki na premoženje
2.148.940
704
Domači davki na blago in storitve
259.060
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.012.411
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.800.780
711
Takse in pristojbine
13.500
712
Denarne kazni
420.600
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
400.500
714
Drugi nedavčni prihodki
2.377.031
72
KAPITALSKI PRIHODKI
166.300
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
70.100
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
96.200
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
971.412
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
589.242
741
Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
382.170
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
35.000
783
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada
0
784
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
35.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.170.021
40
TEKOČI ODHODKI
5.844.073
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.595.302
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
242.138
402
Izdatki za blago in storitve
3.791.733
403
Plačila domačih obresti
61.500
409
Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
7.502.007
410
Subvencije
261.400
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.083.650
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
675.647
413
Drugi tekoči domači transferi
1.481.310
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.325.501
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.325.501
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
448.440
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
229.600
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
218.840
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
–973.677
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
133.051
50
ZADOLŽEVANJE
133.051
500
Domače zadolževanje
133.051
VIII. ODPLAČILA DOLGA
714.450
55
ODPLAČILA DOLGA
714.450
550
Odplačila domačega dolga
714.450
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
–1.555.076
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–581.399
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
973.677
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019 
(9009 Splošni sklad za drugo)
1.555.076
2. člen 
V 14. členu se spremeni znesek zadolžitve, tako da znaša 133.051 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2020
Grosuplje, dne 3. marca 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost