Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Ob-1559/21, Stran 620
Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, je na 2. seji 18. 2. 2021 sprejel sklep za razpis delovnega mesta
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo: 1. 7. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole 
Martina Krpana, Ljubljana 

AAA Zlata odličnost