Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

751. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči, stran 2451.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 15. redni seji dne 18. 2. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje programov in projektov drugih društev, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Kanal ob Soči na področju družbenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.
(2) Sredstva se zagotavljajo v občinskem proračunu, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so dejavnosti, programi in projekti drugih društev – izvajalcev, ki jih ni mogoče umestiti v druge področne pravilnike oziroma programi in ki niso že sofinancirani iz drugih občinskih razpisov, npr. področje turizma, kulture, športa in socialno-humanitarnih dejavnosti, kot so:
– dejavnosti drugih društev (npr. upokojenska, mladinska, veteranska, občinske organizacije zveze borcev in druga društva) v Občini Kanal ob Soči;
– udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, medobčinskih in mednarodnih prireditvah ali aktivnostih;
– organizacija prireditev stanovskih in generacijskih združenj, borčevskih in veteranskih organizacij na območju Občine Kanal ob Soči;
– izvajanje programov mladinskega dela in programe za otroke;
– izvajanje drugih programov (npr. rekreacijskih, kulturnih in drugih), ki jih ni mogoče umestiti v druge občinske razpise;
– izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju delovanja drugih društev;
– drugi programi in projekti drugih društev, ki izkažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Kanal ob Soči z izvajanjem programov za prebivalce Občine Kanal ob Soči.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
3. člen 
Upravičenci do sredstev so:
– društva in organizacije, ki imajo sedež ali podružnico v Občini Kanal ob Soči z najmanj petimi člani s stalnim prebivališčem v Občini Kanal ob Soči in ki izvajajo programe, namenjene občanom Občine Kanal ob Soči;
– druga društva, ki nimajo sedeža ali podružnice v Občini Kanal ob Soči, če imajo najmanj pet članov s stalnim prebivališčem v Občini Kanal ob Soči in če dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Kanal ob Soči z izvajanjem programov za prebivalce Občine Kanal ob Soči in podobno.
4. člen 
(1) Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov, občinska uprava in predlagatelji programov oziroma projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
(2) Pogoji in merila za vrednotenje programov izvajalcev morajo biti objavljeni v vsakokratnem razpisu za dodeljevanje sredstev oziroma sofinanciranje programov.
(3) Pogoji in merila za vrednotenje programov in izbiro izvajalcev se lahko spreminjajo in dopolnjujejo, vendar ne v času od objave razpisa do pravnomočne odločitve o izboru programov in izvajalcev.
5. člen 
Izvajalci programov in projektov s področja drugih društev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti morajo registrirani v skladu z zakonom o društvih za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev;
– delovati morajo vsaj eno leto v obdobju pred objavo razpisa;
– imeti morajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z zakonom o društvih;
– imeti morajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov;
– občinski upravi morajo vsako leto redno dostavljati poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih, državnih in mednarodnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Kanal ob Soči;
– da se za prijavljene projekte ali programe ne sofinancirajo iz drugih postavk proračuna ali preko drugih razpisov, ki jih vodi Občina Kanal ob Soči;
– imeti morajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvajanje programa, dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
6. člen 
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih (brošurah, letakih, obvestilih, vabilih, majicah, kapah ipd.) na primeren način (logotipi) predstavljati Občino Kanal ob Soči.
III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV 
7. člen 
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Kanal ob Soči. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Občina Kanal ob Soči v ustreznem sredstvu javnega obveščanja.
8. člen 
(1) Postopek javnega razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev drugim društvom poteka na sledeči način:
– občinska uprava pripravi in objavi javni razpis za zbiranje predlogov programov in projektov drugih društev;
– zbiranje predlogov;
– odpiranje vlog in ocenjevanje prispelih predlogov;
– obravnava in potrditev predlogov;
– obveščanje predlagateljev o odločitvi;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje in nadzor izvajanja pogodb in namenskega koriščenja dodeljenih sredstev;
– obravnava poročil o projektih in programih ter ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev;
– izvajanje drugih nalog po nalogu županje.
(2) Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in predložiti dokazila in priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
(3) Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v tajništvu Občine Kanal ob Soči ter na spletnih straneh Občine Kanal ob Soči.
9. člen 
(1) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo in razpisne roke določi župan/ja na predlog občinske uprave.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva;
– predmet javnega razpisa oziroma področje dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje in merila za dodelitev sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– način dostave predlogov programov in projektov;
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti vlogi;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij;
– višino finančnih sredstev;
– razpisni rok;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
(3) Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave razpisa.
(4) Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
10. člen 
(1) Župan/ja imenuje s pisnim sklepom tričlansko komisijo za pripravo predloga razdelitve sredstev. Mandat članov komisije traja največ do izteka mandata aktualnega župana/je Občine Kanal ob Soči.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje in pregled prispelih vlog,
– ugotavljanje formalnih pogojev predlagateljev glede na zahteve v javnem razpisu,
– obravnavanje pravilnih, pravočasnih in popolnih vlog ter vrednotenje in ocenjevanje prijavljenih programov in projektov, skladno s pogoji in merili,
– sestava zapisnika o delu.
(3) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava občine.
(4) Predlagatelje, ki v razpisnem roku oddajo nepopolne vloge, se pisno pozove na dopolnitev. Predlagatelji morajo v roku 8 dniod vročitve poziva na dopolnitev svoje nepopolne vloge dopolniti. V primeru, da vlagatelj vloge ne dopolni v predpisanem roku, se vlogo s sklepom zavrže.
(5) Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala. Neodprte se vrne prijavitelju.
(6) Vloge, ki niso oddane na predpisanih obrazcih se zavrže.
(7) Vloge, ki se po vsebini ne nanašajo na javni razpis, se zavrnejo.
11. člen 
(1) Programi so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov, vrednost je določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis.
(2) V kolikor je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva največ v višini zaprošenih v prijavi, razliko pa se vrne v proračun.
(3) V kolikor v vlogi niso navedena zaprošena sredstva, se za program sredstev ne dodeli.
12. člen 
Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, se lahko s sklepom župana/je razporedi za realizacijo drugih programov na področju družbenih dejavnosti.
13. člen 
(1) Z izbranim društvom sklene župan/ja letno pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko;
– način financiranja;
– način nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
(2) Izvajalec je dolžan občinski upravi podpisano pogodbo vrniti v za to določenem roku, sicer se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju predloga projekta oziroma programa.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
14. člen
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih pristojna občinska služba oziroma komisija. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) Društva morajo o izvedenih aktivnostih oziroma programih, določenih v pogodbi, enkrat letno obvestiti občinsko upravo. Izvajanje programov spremljata občinska uprava in komisija. Občinska uprava lahko zahteva od izvajalcev vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
(3) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da ni svojih promocijskih gradivih (brošurah, letakih, obvestilih, vabilih, majicah, kapah ipd.) na primeren način (logotipi) predstavljal Občino Kanal ob Soči;
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
(4) Če društva ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko določenimi obveznostmi.
IV. MERILA IN KRITERIJI 
15. člen 
(1) Pravilnik določa nabor meril in kriterijev za vrednotenje prijavljenih programov in projektov ter maksimalno število točk.
(2) Strokovna komisija vrednoti prijavljen program in projekte po merilih in kriterijih tega pravilnika.
(3) Merila za vrednotenje programov so navedena v prilogi pravilnika in so sestavni del tega pravilnika.
V. KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07).
Št. 9000-0001/2021-20
Kanal ob Soči, dne 18. februarja 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost