Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Ob-1595/21, Stran 626
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (Uradni list RS, št. 48/05), s spremembami in dopolnitvami, svet zavoda objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktor JZ (m/ž)
(šifra delovnega mesta: B017880)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja),
– najmanj štiri leta vodstvenih delovnih izkušenj,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vsaj enem od področij dejavnosti zavoda in tri leta delovnih izkušenj na področju projektnega managementa,
– najmanj višja raven (B2) znanja angleškega jezika, po Skupnem evropskem referenčnem okvirju za jezike (CEFR).
Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi strategijo zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let. Direktor je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan.
Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Opis del in nalog delovnega mesta:
– organizira in vodi poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovoren za zakonitost dela zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja,
– izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev,
– imenuje občasne ali stalne delovne skupine za izvedbo določenih nalog,
– izdajanje pisnih pooblastil delavcu, ki ga nadomešča, v času njegove odsotnosti,
– in druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata in fotokopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, v kateri mora biti navedena stopnja/raven izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Življenjepis z opisom zahtevanih vodstvenih delovnih izkušenj, najmanj tremi leti delovnih izkušenj na vsaj enem od področij dejavnosti zavoda in tremi leti delovnih izkušenj na področju projektnega managementa, pri čemer mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, ki to potrjujejo.
3. Dokazilo o izkazovanju ravni znanja angleškega jezika v skladu s pogoji tega razpisa.
4. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
V kolikor izjave iz druge in tretje alineje 4. točke kandidat ne bo podal, mora v vlogi predložiti soglasje, ki delodajalcu omogoča pridobitev navedenih podatkov iz uradnih evidenc.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem delovanja javnih zavodov.
Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Postopek izbire kandidata bo izvedel svet zavoda, in sicer na podlagi javnega razpisa ter po predhodno pridobljenem soglasju ustanoviteljice. V kolikor soglasje iz prejšnjega odstavka ni podano v roku 60 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi navedenega soglasja ali po poteku roka za njegovo pridobitev, svet zavoda imenuje direktorja javnega zavoda.
Svet zavoda je dolžan obvestiti kandidate o izboru v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata petih let.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistematizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 22. 3. 2021 v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Direktor JZ« na naslov: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@zavod-cankar.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po zaključenem postopku izbire.
Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Barbari Kovačič na tel. 01/750-66-30.
V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.
Svet Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 

AAA Zlata odličnost