Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Ob-1594/21, Stran 625
Svet zavoda Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor na podlagi sklepa številka 6, ki je bil sprejet 4. 3. 2021 na 19. sestanku Sveta Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite s programom vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratkim življenjepisom v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Lackova cesta 4, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda 
Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor 

AAA Zlata odličnost