Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 602-0007/2020-3 Ob-1605/21, Stran 615
Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) Občina Šenčur objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Šenčur
1. Naziv in naslov koncendenta: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Koncesija se bo podelila za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, in sicer najmanj deveturnega dnevnega programa za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, skupaj v obsegu do največ 4 oddelke.
Koncesija se podeli za:
– tri oddelke prvega starostnega obdobja;
– en oddelek drugega starostnega obdobja.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Šenčur.
4. Čas, za katerega se podeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti
Koncesija se bo podelila za določen čas, in sicer za obdobje največ pet let od pričetka izvajanja koncesije. Koncesionar lahko prične z izvajanjem dejavnost s 1. 9. 2021, to je s pričetkom šolskega leta 2021/2022 oziroma mora pričeti z izvajanjem dejavnosti najkasneje do 31. 12. 2021.
Koncedent si pridružuje pravico do predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe, v kolikor situacija na področju predšolske vzgoje v občini ne narekuje več potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za celotno razpisano obdobje.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije)
Na javni razpis se lahko prijavi zasebni vrtec, zasebnik, drug zavod in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o vrtcih, in sicer:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri pristojnem ministrstvu);
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s pravilnikom, ki določa normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z veljavno zakonodajo o kadrovskih normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
– ima sprejet letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program (minimalno 9 ur);
– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi Občinski svet Občine Šenčur;
– bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s področja predšolske vzgoje;
– kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost.
Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe.
6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– ocena objekta, prostora in opreme;
– predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji;
– število oddelkov v posameznem vrtcu oziroma na posamezni lokaciji.
Podrobneje so merila opredeljena in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudniki za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Šenčur – ne odpiraj«. Na kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika.
Kandidati lahko oddajo prijavo v sprejemni pisarni Občine Šenčur v času uradnih ur ali jo pošljejo po pošti na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki bodo oddane osebno v sprejemni pisarni ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 14. 4. 2021 do 10. ure.
8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo 14. 4. 2021 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šenčur. Odpiranje ponudb bo javno, vodila pa ga bo tričlanska komisija, imenovana s strani župana. Na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki, bodisi zakoniti zastopniki ali prokuristi ponudnika ali od njiju pooblaščena oseba, ki se mora na odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom.
Komisija bo podrobno pregledala prispele ponudbe najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za prijavo na javni razpis.
9. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Odločbo o podelitvi koncesije na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podeli direktor občinske uprave. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Šenčur.
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Šenčur www.sencur.si, ponudniki pa jo lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.
Informacije se lahko dobijo pri javnem uslužbencu Anžetu Kavčič, tel. 04/25-19-117, elektronska pošta: anze.kavcic@sencur.si.
Občina Šenčur 

AAA Zlata odličnost