Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 0144-2/2021/5 Ob-1571/21, Stran 629
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, na podlagi 18., 19. in 20. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027, ki jo je sprejel minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 10. 8. 2020 (v nadaljnjem besedilu: Mreža 2021–2027) in popravka Mreže 2021–2027 z dne 7. 10. 2020, objavlja
javni natečaj 
za podelitev koncesije in izbor strokovnega tima za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027 za Območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Velenje
Dne 16. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 145/20 objavljen Javni natečaj za podelitev koncesij in izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027. Ob zaključku navedenega javnega natečaja je bilo ugotovljeno, da za Območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Velenje izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije v skladu z Mrežo 2021–2027 ni v celoti pokrito, zato se za to območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izvede Javni natečaj za podelitev koncesije in izbor strokovnega tima za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027 za Območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Velenje (v nadaljnjem besedilu: javni natečaj) v manjkajočem obsegu.
Zaposlitveno rehabilitacijo lahko izvajajo strokovni timi izvajalcev, ki so javni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe. Slednji morajo skladno z določbami ZZRZI za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesijo po tem javnem natečaju.
1. Naročnik – koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega natečaja in izbor strokovnega tima za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije: predmet javnega natečaja je podelitev koncesije in izbor strokovnega tima za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do vključno 2027 za Območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Velenje.
3. Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki se izvajajo s ciljem, da se osebe iz ciljne skupine usposobijo za ustrezno delo, se zaposlijo, zaposlitev zadržijo in v njej napredujejo ali spremenijo svojo poklicno kariero. Storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v 15. členu opredeljuje ZZRZI, izvajajo strokovni timi izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v skladu s sprejetimi standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije.
4. Ciljna skupina: ciljna skupina javnega natečaja so osebe, ki so v postopku pridobitve statusa invalida in invalidi, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ter osebe v postopku pridobitve pravice do poklicne rehabilitacije (v nadaljnjem besedilu: uporabniki). V skladu z Mrežo 2021–2027 so uporabniki opredeljeni v naslednje ciljne skupine invalidov: slepe in slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe, osebe s težavami v duševnem zdravju in vse ostale osebe, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije.
5. Strokovna tima zaposlitvene rehabilitacije
Glede na ciljne skupine invalidov je možno oblikovati naslednja strokovna tima zaposlitvene rehabilitacije:
– strokovni tim za ciljni skupini oseb s težavami v duševnem zdravju in vseh ostalih oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije (v nadaljnjem besedilu: strokovni tim TDZ in O) ali
– razširjen strokovni tim za ciljni skupini oseb s težavami v duševnem zdravju in vseh ostalih oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije (v nadaljnjem besedilu: razširjen strokovni tim TDZ in O).
6. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje Območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Velenje (v nadaljnjem besedilu: OS ZRSZ Velenje). Strokovni tim izvajalca, ki bo izvajal storitve zaposlitvene rehabilitacije za OS ZRSZ Velenje bo izbran tako, da bo pokrito to področje v obsegu 0,6 strokovnega tima, in sicer za ciljno skupino oseb s težavami v duševnem zdravju in vseh ostalih oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije (v nadaljnjem besedilu: ciljna skupina TDZ in O).
7. Čas trajanja razpisane koncesije: koncesija bo podeljena za obdobje od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2027.
8. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati javni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe
8.1. Javni zavodi morajo imeti v temeljnem aktu opredeljeno dejavnost izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije. Fizične osebe in pravne osebe, ki niso javni zavodi, pa morajo biti registrirane v Republiki Sloveniji v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba) pod N78 Zaposlovalne dejavnosti ali P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve.
8.2. Imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo ponudbe na javni natečaj.
8.3. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
8.4. Zagotavljajo strokovni tim zaposlitvene rehabilitacije za ciljni skupini invalidov s strokovnimi delavci v skladu z 9. členom ZZRZI in v skladu z določili Mreže 2021–2027:
a. Strokovni delavci so delavci z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem.
b. Strokovni delavci imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju zaposlitvene rehabilitacije ali sorodnih področjih in reference za delo s ciljno skupino invalidov.
c. V strokovnem timu sta vsaj dva strokovna delavca, ki nista zdravnika, specialista medicine dela, prometa in športa ali zdravnika, specialista psihiatrije, usposobljena za delo z osebami s težavami v duševnem zdravju.
d. Obseg zaposlitve oziroma dela strokovnega delavca v strokovnem timu, ki ni zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa, zdravnik, specialist psihiatrije, je najmanj 10 ur na teden.
e. V strokovnem timu mora biti strokovni delavec, ki je psiholog in strokovni delavec, ki je delovni terapevt.
f. Strokovni tim TDZ in O je sestavljen iz najmanj petih različnih strokovnih delavcev: štirje strokovni delavci s strokovno izobrazbo v skladu z 9. členom ZZRZI in ena četrtina (0,25) zdravnika, specialista medicine dela, prometa in športa. Največ je lahko v strokovnem timu sedem različnih oseb.
g. Razširjen strokovni tim TDZ in O je sestavljen iz najmanj šestih različnih strokovnih delavcev: štirje strokovni delavci s strokovno izobrazbo v skladu z 9. členom ZZRZI in ena četrtina (0,25) zdravnika, specialista medicine dela, prometa in športa ter 0,15 zdravnika, specialista psihiatrije. Največ je lahko v strokovnem timu devet različnih oseb.
h. Strokovni tim lahko prijavijo le v obsegu 0,6.
i. Opredelijo vlogo in naloge vodje strokovnega tima, vlogo in naloge strokovnega tima pri izvajanju posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije z uporabo metod, tehnik, učnih in drugih pripomočkov (vključno z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij) glede na ciljni skupini invalidov, za katere bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije ter vlogo in naloge pri izvajanju podpornih storitev za zaposlene invalide z odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi.
8.5. Zagotavljajo prostore za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so v času izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije ustrezno ločeni od drugih programov. Lokacija prostorov mora biti dostopna in povezana z javnimi prometnimi sredstvi.
8.6. Izkazujejo izkušnje na področju rehabilitacije, usposabljanja ali zaposlovanja z vsaj enim realiziranim programom na področju rehabilitacije, usposabljanja ali zaposlovanja.
8.7. Izkazujejo seznam delodajalcev, pri katerih so od 1. 1. 2014 do vključno decembra 2020 vsako leto realizirali vsaj eno usposabljanje ali zaposlitev oseb iz ciljne skupine javnega natečaja.
8.8. Izkazujejo ustrezno projekcijo finančnega poslovanja za prijavljen strokovni tim za leta od 1. 6. 2021 do vključno 31. 12. 2027, ki je skladen z vrsto in obsegom prijavljenega strokovnega tima.
8.9. V zadnjih 24 mesecih pred oddajo ponudbe pravna oseba, z njo povezana druga pravna oseba ali fizična oseba, ni kršila pogodbenih obveznosti, financiranih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije
Javni zavodi in druge pravne ter fizične osebe morajo k ponudbi priložiti:
9.1. javni zavodi priložijo fotokopijo prve strani temeljnega akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz katerega je razvidno, da imajo opredeljeno dejavnost izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije, druge pravne ter fizične osebe priložijo fotokopijo prve strani temeljnega akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz katerega je razvidno, da so registrirani v skladu z Uredbo pod N78 Zaposlovalne dejavnosti ali P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve;
9.2. fotokopije dokazil o izobrazbi strokovnih delavcev prijavljenega strokovnega tima;
9.3. fotokopije dokazil o znanjih strokovnih delavcev prijavljenega strokovnega tima s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljena s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem;
9.4. fotokopije dokazil o vsaj treh letih delovnih izkušenj prijavljenih strokovnih delavcev strokovnega tima na področju rehabilitacije ali zaposlovanja ali invalidskega varstva ali na sorodnih področjih;
9.5. fotokopije dokazil o referencah strokovnih delavcev prijavljenega strokovnega tima za delo s ciljnimi skupinami TDZ in O, za katere bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije;
9.6. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev prijavljenega strokovnega tima, ki morajo vsebovati vse sestavine v skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in so podpisane s strani bodočega delodajalca in delavca (strokovnega delavca strokovnega tima) ali za strokovnega delavca, ki je zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa ter zdravnik, specialist psihiatrije, pa lahko priložijo tudi fotokopijo podjemne pogodbe, ki mora vsebovati sestavine za podjemno pogodbo, ki jih predpisuje Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ali fotokopijo pogodbe o poslovnem sodelovanju, iz katere je razvidna vsebina dela, ki je predmet tega javnega natečaja, če bodo v prijavljenem strokovnem timu sodelovali po podjemni pogodbi ali pogodbi o poslovnem sodelovanju;
9.7. dokazila o razpolaganju s prostori, v katerih bo ponudnik izvajal storitve zaposlitvene rehabilitacije (fotokopije načrtov prostorov – tlorisi, ki so označeni na mestih, kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala, fotokopije pogodb o lastništvu, solastništvu oziroma najemu prostorov, fotokopije dokumentov o uporabnem dovoljenju prostorov, priložene fotografije vseh prostorov, v katerih se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala in iz katerih je razviden dostop, vstop in uporabo prostorov za funkcionalno ovirane osebe ter fotografije parkirnih prostorov za invalide, če so le-ti zagotovljeni);
9.8. dokazila o izkušnjah ponudnika na področju rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva z realiziranim vsaj enim programom na področju rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva (priložijo le ponudniki, ki v obdobju od 2014 do vključno decembra 2020 niso bili izvajalci zaposlitvene rehabilitacije);
9.9. seznam delodajalcev, pri katerih je ponudnik od 1. 1. 2014 do vključno decembra 2020 vsako leto realiziral vsaj eno usposabljanje ali zaposlitev oseb iz ciljne skupine javnega natečaja in ki vsebuje naslednje podatke: naslov delodajalca, kontaktna oseba delodajalca, telefon, število realiziranih usposabljanj ali zaposlitev oseb iz ciljne skupine javnega natečaja in na katerih področjih dejavnosti so bila realizirana usposabljanja ali zaposlitve;
9.10. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe o koncesiji (izpolnijo in parafirajo ponudniki, ki niso javni zavodi – obrazec št. 3) oziroma pogodbe o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije (izpolnijo in parafirajo javni zavodi – obrazec št. 4), ki je del razpisne dokumentacije o izpolnjevanju pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027 (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija).
10. Merila za izbiro strokovnih timov ponudnikov
Formalno popolne ponudbe oziroma prijavljen strokovni tim ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega natečaja, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merila za izbiro med ponudbami oziroma strokovnimi timi:
Št. točk
1.
Vrsta strokovnega tima
5
2.
Usposobljenost strokovnih delavcev 
18
3.
Izkušnje ponudnika na področju rehabilitacije, usposabljanja 
in zaposlovanja
8
4.
Prepoznavnost v lokalnem okolju
z realiziranimi programi, aktivnostmi 
s področja rehabilitacije, zaposlovanja 
ali invalidskega varstva
4
5.
Prostori za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije 
6
6.
Izkaz uspeha
3
Skupaj maksimalno število točk:
44
Posamezno merilo bo vrednoteno z ustreznim številom točk, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Prijavljen strokovni tim ponudnika bo strokovna komisija posebej točkovala. Pri merilih 4 in 5 bo strokovna komisija točkovala vsako prijavljeno lokacijo strokovnega tima posebej. Če bo več lokacij za prijavljeni strokovni tim, bo strokovna komisija seštela vse točke, dobljene pri lokacijah, ter jih delila s številom lokacij.
Iz nadaljnje obravnave bo izločen oziroma ne bo izbran strokovni tim ponudnika, ki od možnih 44 točk ne bo dosegel vsaj 28 točk.
Strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel zadostno število točk, se bo nadaljnje obravnavalo. Če bosta dva ali več strokovnih timov dosegla zadostno število točk, bo izbran strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več točk. V primeru, da bo več strokovnih timov doseglo enako število točk, bo izbran strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več točk pri merilu 2. V primeru enakega števila točk pri merilu 2, bo izbran strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več točk pri merilu 5. V primeru enakega števila točk tudi pri merilu 5, bo izbran strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več točk pri merilu 3.
11. Rok in način prijave na javni natečaj
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni natečaj predložiti naročniku – koncendentu osebno ali priporočeno po pošti. Rok za oddajo ponudb je v ponedeljek, 12. 4. 2021.
Ponudba mora biti oddana v papirnati in elektronski obliki (USB ključku) v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci in priloge, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu ter so sestavni del ponudbe, in sicer:
– Obrazec št. 1: Izjave ponudnika o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 2: Prijavni obrazec:
– Priloga št. 1: Podatki o strokovnem delavcu;
– Priloga št. 2: Podatki o strokovnem timu – TDZ in O (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki prijavljajo strokovni tim TDZ in O);
– Priloga št. 3: Podatki o strokovnem timu – razširjen TDZ in O (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki prijavljajo razširjen strokovni tim TDZ in O);
– Priloga št. 4: Prostori za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije;
– Priloga št. 5: Projekcija finančnega poslovanja strokovnega tima;
– Obrazec št. 3: Vzorec pogodbe o koncesiji (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki niso javni zavodi);
– Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki so javni zavodi);
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije;
– Obrazec št. 6: Označba ovojnice;
– Obrazec št. 7: Označba ovojnice – dopolnitev ponudbe (izpolnijo ponudniki, če prilagajo dopolnitev k ponudbi).
V elektronski obliki (USB ključku) se priloži le razpisno dokumentacijo v word in excel dokumentih brez fotokopij dokazil.
Če ponudnik posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru na mesta, določena za žig, vpiše: »Ne poslujemo z žigom«.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 15. ure oddana v vložišču glavne Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, pritličje ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma, da je pošiljka opremljena z žigom in datumom zadnjega dneva roka za prijavo na javni natečaj.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni natečaj v zaprti ovojnici, na katero nalepijo izpolnjen obrazec št. 6 na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z eno ponudbo, v kateri lahko prijavi le en strokovni tim za zaposlitveno rehabilitacijo. Ponudbo lahko le v času do poteka roka za predložitev ponudbe dopolnjuje ali spreminja. V primeru dopolnitve ponudbe mora biti le-ta označena enako kot ponudba, in sicer se za označitev uporabi obrazec št. 7.
Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju, kot izhaja iz javnega natečaja.
Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba le samostojno. Če eno ponudbo pripravita skupaj dva ponudnika, strokovna komisija takšno ponudbo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.
Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo predložene v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni natečaj in obdobje financiranja: okvirna višina sredstev za financiranje 0,6 obsega strokovnega tima zaposlitvene rehabilitacije za predvideno obdobje od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2027 skupaj znaša 0,8 mio EUR. Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 3577 – Zaposlitvena rehabilitacija invalidov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo financiralo del stroškov za delo strokovnega tima in del materialnih stroškov na način in v skladu z določili Mreže 2021–2027.
13. Odpiranje in rok za izbor strokovnega tima, izdajo odločbe o podelitvi koncesije in sklenitev koncesijske pogodbe ter pogodbe o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije
Odpiranje ponudb bo v sredo, 15. 4. 2021, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Strokovna komisija bo po zaključenem odpiranju prispelih ponudb pregledala pravočasno prispele ponudbe in po potrebi zahtevala njihovo dopolnitev. Ponudbe ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje javnega natečaja, bo ocenila v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60 dni od prejema popolnih ponudb posredovala ministru, pristojnem za invalidsko varstvo, poročilo o pregledu in oceni popolnih ponudb ter predlog za podelitev koncesije in izbor strokovnega tima za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027 za Območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Velenje.
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, bo izbranemu ponudniku, razen javnemu zavodu, z odločbo podelil koncesijo. Zoper izdano odločbo o podeljeni koncesiji ni pritožbe. Po dokončnosti odločbe bo minister najkasneje v roku 30 dni ponudil koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, s katero se bo uredilo medsebojno koncesijsko razmerje.
Z javnim zavodom, katerih strokovni tim bo izbran, bo sklenjena pogodba o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletišču državne uprave pod zbirko javnih objav https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Dodatne informacije o javnem natečaju zainteresirani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni natečaj za podelitev koncesije in izbor strokovnega tima za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027 za Območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Velenje in sklicem pod številko zadeve: 0144-2/2021. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim natečajem bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati do vključno 7. 4. 2021.
Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost