Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

714. Zakon o nagradi Zlata čebela (ZNZČ), stran 2422.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o nagradi Zlata čebela (ZNZČ) 
Razglašam Zakon o nagradi Zlata čebela (ZNZČ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-8
Ljubljana, dne 11. marca 2021
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O NAGRADI ZLATA ČEBELA (ZNZČ) 
1. člen
(vsebina zakona) 
Ta zakon ureja nagrado Zlata čebela, ki se v Republiki Sloveniji podeljuje za prispevek k ohranjanju ter varovanju čebel in drugih opraševalcev, ter postopek predlaganja in podeljevanja te nagrade.
2. člen 
(nagrada Zlata čebela) 
(1) Nagrada Zlata čebela (v nadaljnjem besedilu: nagrada) je najvišja državna nagrada za izjemne dosežke na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev ter za ozaveščanje o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi.
(2) Prejemnik ali prejemnica nagrade (v nadaljnjem besedilu: prejemnik nagrade) prejme denarno nagrado in listino.
3. člen 
(postopek predlaganja kandidatov za nagrado) 
(1) Kandidate ali kandidatke (v nadaljnjem besedilu: kandidat) za nagrado na podlagi javnega poziva za podelitev nagrade, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave in spletnih straneh reprezentativnih mednarodnih organizacij, predlagajo fizične osebe, pravne osebe ali osebe javnega prava, katerih dejavnost je povezana s področjem zaščite čebel in drugih opraševalcev ter ozaveščanjem o njihovem pomenu.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti vsebinsko obrazložen. Vsebovati mora predlagateljeve kontaktne podatke (osebno ime oziroma naziv pravne osebe in naslov za obveščanje) ter pisno privolitev kandidata, da se njegovi osebni podatki v zvezi s predlagano kandidaturo lahko obdelujejo in hranijo za namen postopkov, predpisanih s tem zakonom.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so:
– osebno ime oziroma naziv pravne osebe,
– akademski naziv (če ga ima),
– datum in kraj rojstva fizične osebe oziroma ustanovitve pravne osebe,
– naslov stalnega prebivališča oziroma naslov pravne osebe in
– naslov za obveščanje.
(4) Podatki prejemnika nagrade iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno.
4. člen 
(prejemniki nagrade) 
(1) Nagrado lahko prejme državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, pravna oseba ali druga organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji ali v tujini ali mednarodna organizacija.
(2) Nagrada se lahko podeli isti fizični, pravni osebi ali organizaciji samo enkrat.
(3) Nagrada se ne more podeliti posmrtno.
5. člen 
(Odbor za podeljevanje nagrade Zlata čebela) 
(1) Nagrado podeljuje Odbor za podeljevanje nagrade Zlata čebela (v nadaljnjem besedilu: odbor).
(2) Odbor ima predsednika in šest članov. Predsednik odbora je minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), člane pa na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije za štiri leta.
(3) Člane odbora na podlagi javnega poziva ministrstva, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in spletnih straneh mednarodnih organizacij, predlagajo predstavniki javnosti ali se predlagajo sami. Predlog mora vsebovati obrazložitev ustrezne zastopanosti strokovnjakov iz petega odstavka tega člena.
(4) V predlogu iz drugega odstavka tega člena minister ni vezan na predloge iz prejšnjega odstavka, mora pa svoj predlog vsebinsko obrazložiti. V predlogu imenovanja članov odbora upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov.
(5) V predlogu iz drugega odstavka tega člena minister upošteva zastopanost strokovnjakov s področja kmetijstva, ohranjanja narave, čebelarstva, mednarodnih zadev, znanosti in raziskav ter kulturne dediščine.
(6) Delo članov odbora je častno. Člani odbora so upravičeni do povračila stroškov za prevoz, prehrano, nočitve in sejnine.
(7) Financiranje, sestavo, način odločanja in naloge odbora podrobneje predpiše minister.
(8) Člani odbora pri opravljanju svojih nalog ravnajo v skladu s predpisi, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije, nasprotja interesov, sprejemanje daril, varstvo podatkov in zaupnost podatkov. Člani odbora ne smejo sprejemati daril v zvezi z opravljanjem svojega dela v odboru.
(9) Podrobnejši način dela odbora se določi v poslovniku, ki ga sprejme Odbor. Poslovnik se sprejme na prvem zasedanju Odbora.
6. člen 
(Komisija za pregled predlogov za nagrado Zlata čebela) 
(1) Predsednik odbora imenuje Komisijo za pregled predlogov za nagrado Zlata čebela (v nadaljnjem besedilu: komisija), če odbor prejme več kakor 20 predlogov za nagrado.
(2) Komisija na podlagi prispelih predlogov pripravi prednostni seznam največ desetih kandidatov za nagrado, na podlagi podrobnejših meril, ki jih določi odbor.
(3) Sestavo, način odločanja in naloge komisije podrobneje predpiše minister.
(4) Člani komisije pri opravljanju svojih nalog ravnajo v skladu s predpisi, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije, nasprotja interesov, sprejemanje daril, varstvo podatkov in zaupnost podatkov. Člani komisije ne smejo sprejemati daril v zvezi z opravljanjem svojega dela v komisiji.
(5) Podrobnejši način dela komisije se določi v poslovniku iz devetega odstavka prejšnjega člena.
7. člen 
(poziv in izbira prejemnikov nagrade) 
(1) Nagrada za posamezno leto se podeli za zaključen projekt z enega od naslednjih področij, ki potekajo tako, da se vsako izmed njih ponovi na tri leta po naslednjem vrstnem redu:
– promocija čebel in drugih opraševalcev,
– ohranjanje čebel in drugih opraševalcev,
– raziskave o čebelah in drugih opraševalcih.
(2) Odbor pripravi poziv iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, v katerem podrobneje opredeli področje iz prejšnjega odstavka, pogoje in merila iz tretjega odstavka tega člena, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za nagrado, obvezne vsebine predloga za nagrado, rok za vložitev predlogov za prejemnika nagrade, dan podelitve nagrade za tekoče leto, višino nagrade v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega zakona ter drugo podrobnejšo vsebino predloga, predpisano s pravilnikom iz sedmega odstavka tega člena.
(3) Pri odločitvi o prejemniku nagrade odbor upošteva naslednja merila:
– izvirnost in odmevnost projekta v družbi,
– prispevek k ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev,
– promocija ohranitve čebel in drugih opraševalcev,
– nove metode in (ne)tehnološki razvojni dosežki ter znanstvenoraziskovalni prispevek projekta na področju čebel in drugih opraševalcev,
– vpliv na prepoznavanje in zaščito vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva in ohranjanja narave,
– horizontalni učinki pri ohranjanju kulturne dediščine, zdravja, spodbujanja turizma oziroma gospodarstva.
(4) Pri odločanju o podelitvi nagrade odbor in komisija obravnavata le predloge, ki vsebujejo podatke iz 3. člena tega zakona.
(5) Odbor sprejme odločitev o prejemniku nagrade z večino glasov vseh članov odbora in jo pisno utemelji.
(6) Prejemnik nagrade se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave in spletnih straneh mednarodnih organizacij.
(7) Podrobnejše pogoje glede objave javnega poziva iz tega člena ter podrobnejšo vsebino poziva predpiše minister.
8. člen 
(izjava) 
(1) Vsi člani odbora ali komisije morajo pred imenovanjem podpisati izjavo o preprečevanju nasprotij interesov, varstvu podatkov in zaupnosti.
(2) Podrobnejšo vsebino izjave predpiše minister.
9. člen 
(podelitev nagrade) 
(1) Nagrada se praviloma podeljuje ob svetovnem dnevu čebel 20. maja v Sloveniji. Dan podelitve nagrade za tekoče leto se določi v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega zakona.
(2) Nagrado podeli odbor, izroči pa predsednik Republike Slovenije.
(3) Način razglasitve nagrade, vsebino listine nagrade in objavo nagrajencev podrobneje predpiše minister.
10. člen 
(sredstva) 
(1) Sredstva za dodeljevanje nagrade in delo odbora se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Strokovna in administrativna dela za odbor in komisijo opravlja ministrstvo.
11. člen 
(denarna nagrada) 
(1) Prejemnik nagrade prejme denarno nagrado, katere višino določi odbor v okviru razpoložljivih sredstev iz prejšnjega člena, pri čemer višina nagrade ne sme preseči 70 % teh sredstev.
(2) Denarna nagrada se izplača prejemniku na njegov transakcijski račun po podelitvi nagrade.
12. člen 
(poročilo o delu) 
(1) Odbor v 30 dneh po podelitvi nagrade pripravi poročilo o delu in ga predloži v seznanitev Vladi Republike Slovenije.
(2) Vsebino poročila podrobneje predpiše minister.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(rok za izdajo podzakonskih predpisov) 
Podzakonske predpise iz sedmega odstavka 5. člena, tretjega odstavka 6. člena, sedmega odstavka 7. člena, drugega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena tega zakona izda minister v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-10/20-2/16
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EPA 1554-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost