Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

735. Odlok o spremembah Odloka o denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje, stran 2440.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 3. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje 
1. člen
V Odloku o denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 85/15) se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Denarna pomoč se v primeru, ko je mogoče nadzorovati namensko porabo sredstev, lahko nakaže na osebni račun upravičenca.«.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni:
– posamezniki, katerih ugotovljeni povprečni mesečni neto dohodki in prejemki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih za več kot 10 %;
– družine, katerih ugotovljeni povprečni mesečni neto dohodki in prejemki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presegajo 90 % osnovnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih na družinskega člana.
V primeru, da dohodki presegajo dohodkovna merila iz prejšnjega odstavka, je mogoče denarno pomoč odobriti le izjemoma, če je materialna ogroženost posledica smrti, invalidnosti ali hude bolezni v družini, naravne nesreče, požara ipd. …«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2015
Grosuplje, dne 3. marca 2021
 
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost