Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

755. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (EUP SPR 132) (občina Krško), stran 2466.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 20. seji, dne 25. 2. 2021, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (EUP SPR 132) (občina Krško) 
I. 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (EUP SPR 132) na območju občine Krško. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d. CKŽ 59, 8270 Krško.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1808.
II. 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve z oznako SPR 132.Na delu zemljišč s parc. št. 3781/2, 4345/3, 3814, 3815/1 in 4345/1, vse k. o. Raka, se predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča (A oziroma Ak) v velikosti 659,02 m2. Površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na območju zemljišč s parcelnimi številkami 3815/1 in 4345/3, obe k.o. Raka, kjer se hkrati stavbno zemljišče poveča za 576,49 m2, kar predstavlja 7,65 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, določenega v OPN (EUP SPR 132).
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP SPR 132 znaša 8111,96 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na grafičnem prikazu in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-2/2020-O509
Krško, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost