Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Ob-1608/21, Stran 627
Na 3. izredni seji z dne 4. 3. 2021 je Svet zavoda Osnovne šole Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja OŠ Tabor Logatec. V skladu s sprejetim sklepom se razpisuje delovno mesto
ravnatelja osnovne šole 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (overjeno ali originalno),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.
Pisne prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov OŠ Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, Logatec, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Občine Logatec in na spletni strani Osnovne šole Tabor Logatec.
Svet zavoda Osnovne šole Tabor Logatec 

AAA Zlata odličnost