Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 430-0027/2021-3(620) Ob-1598/21, Stran 603
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis 
za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini Murska Sobota.
3. Namen in cilj javnega razpisa: namen in cilj javnega razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS. Sofinanciranje je namenjeno izboljšanju pogojev delovanja ljubiteljskih kulturnih društev.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2021.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
Na javni razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in zasebni zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim projektom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive MOMS.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravičenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.
6. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 8.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2021 na proračunski postavki 18035002 Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
7. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov so:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje programa,
– število članov društva,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji MOMS,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje društev na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje društev na področju kulture,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2021.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021. Skrajni rok za predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 10. 2021.
9. Rok razpisa: razpis je odprt od 12. 3. 2021 do 12. 4. 2021.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.
11. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 2021-kultura«.
Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredovati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elektronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.
12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: investicijski projekti 2021-kultura« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 13. aprila 2021. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izvedla strokovna komisija. Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev skladno s kriteriji razpisa.
Strokovna komisija bo ocenila in ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen in cilje ter kriterije, kot so določeni v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega projekta.
Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost