Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 322-0014/2020 Ob-1577/21, Stran 600
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18) in Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20), Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2021
1. Naročnik:Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.
3. Višina razpisnih sredstav: sredstva v višini 13.027 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 14420 – Turizem, konto 412000 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
4. Pomen pojmov, upravičeni in neupravičeni stroški
Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristojne policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija je izvzeto pri prireditvah, ki so ocenjene le v sklopu varovanja etnološke dediščine ali v sklopu urejanja turistične infrastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.
Posamezen organizator turistične prireditve lahko na javni razpis v tekočem letu prijavi do 3 prireditve.
Pomen pojmov, uporabljenih v tem razpisu:
– »Turistična prireditev« je prireditev, ki je namenjena širšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejen krog udeležencev, razen če vsebujejo elemente varovanja etnološke dediščine ali elemente urejanja turistične infrastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.
– »Tradicionalna turistična prireditev« je prireditev, ki se v Občini Sevnica organizira pet let zaporedoma, kar pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.
Upoštevajoč razmere, ki so nastale zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) in sprejetih ukrepih o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občine, društva v preteklem letu niso mogla realizirati vseh planiranih prireditev, zato se prekinitev zaporedja realizacije prireditve v letu 2020 izvzame pri kriteriju ocenjevanja tradicionalnosti prireditve (do 5 let oziroma nad 5 let), v kolikor društvo prireditve ni uspelo realizirati. To pomeni, da se društvu, ki prireditve v letu 2020 ni izvedlo, upošteva zaporednost realiziranih prireditev v letu 2016, 2017, 2018, 2019 in 2021.
– »Upravičeni stroški« so stroški, ki so nastali pri izvajanju aktivnostih prireditve, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
Vrste upravičenih stroškov so:
– stroški promocije in izdelave promocijskega materiala,
– stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore …), varovanja prireditve in zavarovanja prireditve,
– stroški izdelave ter izposoje rekvizitov,
– materialni stroški in stroški storitev za potrebe izvedbe prireditve,
– stroški najema prostorov namenjenih za izvedbo prireditve,
– stroški najema tehnične opreme (osvetlitev, ozvočenje, prireditveni šotori …),
– strošek izvajalcev programa/dogodkov (plačilo izvajalcev po računu, avtorski in podjemni pogodbi, SAZAS, IPF),
– strošek nakupa surovin živil hrane, kupljenih v trgovini za namen prireditve, v višini do 20 odstotkov od vseh dejanskih stroškov prireditve, za katere so bili predloženi računi in strošek nakupa goriva, kadar gre za nakup goriva za delovne naprave in stroje do višine 10 litrov na posamezno prireditev.
Višina upravičenih stroškov mora biti enaka ali višja od zneska sofinanciranja za posamezno prireditev. V kolikor je višina upravičenih stroškov nižja od zneska dotacije, se izplačilo izvede v znesku upravičenih stroškov.
V kolikor društvo v letu 2021 ne realizira planirane prireditve zaradi sprejetih vladnih ukrepov vezanih na zajezitev epidemije, lahko predloži račune in potrdila o plačilu računov za tiste upravičene stroške, ki jih je prijavilo na javni razpis in so nastali pred izvedbo planirane prireditve. Ocenjevanje planirane, a neizvedene prireditve, se izvede le v tistem delu upravičenih stroškov, ki so bili ocenjeni s sklepom o sofinanciranju prireditve.
Računi, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti prireditve, morajo biti opredeljivi in preverljivi oziroma dokazljivi. Računi morajo biti izdani v letu 2021 oziroma nastati v obdobju priprave in izvedbe prireditve.
– »Neupravičeni stroški« so stroški, ki so sofinancirani iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogostitvami (razen stroškov navedenih v prejšnjem odstavku, ki štejejo za upravičene stroške), plačevanjem članarin, najemnih in tekočih stroškov za poslovanje društva (računi za elektriko, telefonijo ipd.), investicije v prostore, stroški organizacije pohodov in veselic, stroški plačevanja zunanjih izvajalcev (storitev preko potnih stroškov, materialnih stroškov), sofinanciranje dnevnic, kilometrin ter honorarjev članom društva, strošek nakupa goriva, ki je višji od 10 litrov na posamezno prireditev ipd.
– »Vrednost prireditve« so predvideni odhodki prijavljene prireditve (navedeni v finančni konstrukciji, ki je del prijavnega obrazca). Prireditve, katerih vrednost dejanskih stroškov ni višja od 300 EUR, ne bodo predmet ocenjevanja.
5. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
5.1 Na razpis se lahko prijavijo:
Društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica, ter so nosilci prireditve.
Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa kandidirala na državnih oziroma mednarodnih razpisih.
5.2 Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer da:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– bodo prireditev izvedli v obdobju december 2020–november 2021 ter dostavili dokazila do 30. 11. 2021,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev,
– občinski upravi redno dostavljajo letna poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto; obvezna priloga oddanega poročila so fotografije, posnete med prireditvijo,
– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
Prireditve, ki bodo izvedene v mesecu decembru 2021, ne bodo predmet obravnave tega javnega razpisa. Prijave za decembrske prireditve 2021 se oddajo na odprt javni razpis v prihodnjem letu.
5.3 Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih prireditev
Ocenjevanje prijavljenih prireditev se izvede na naslednje načine:
a. Prijavljena prireditev ima elemente turistične prireditve in se ocenjuje po vseh merilih in kriterijih, od točke I. do VIII.
b. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične prireditve, vsebuje pa elemente varovanja etnološke dediščine (pod točko V.), se ocenjuje po merilih in kriterijih pod točko V., VII. in VIII.
c. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične prireditve, vsebuje pa elemente urejanja turistične infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma (pod točko VI.), se ocenjuje po merilih in kriterijih pod točko VI., VII. in VIII.
V primeru, da prijavljena aktivnost, na podlagi katere bodo dodeljena sredstva (na primer: obseg prireditve, tehnična zahtevnost, oglaševanje …) ne bo izvedena in/ali dokazilo ne bo predloženo, se bodo dodeljena sredstva v sorazmernem deležu prejetih točk za oglaševanje, znižala.
Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posamezne turistične prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Prireditve lahko prejmejo največ 110 točk. Iz nadaljnje obravnave so izključene turistične prireditve, ki ne dosežejo vsaj 15 točk. Turistične prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
6. Uporaba kriterijev in obdobje porabe dodeljenih sredstev
6.1 Uporaba kriterijev:
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18).
6.2 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa bodo porabljena predvidoma v letu 2021.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 15. 4. 2021. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 15. 4. 2021) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica (do 15. ure).
Prijave na javni razpis morajo biti izdelane na prijavnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Če vlagatelj hkrati prijavlja več prireditev (največ 3), je potrebno za vsako posamezno prireditev izpolniti svoj obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in:
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije (pod točko 8.) ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter z oznako: »Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2021,
– imele pravilno opremljene kuverte,
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno dostavljene v sprejemno pisarno občine.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 118 ali 102, na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani KŠTM (www.kstm.si).
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, tel. 07/816-12-33) in Jasmina Veselinović (jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si, tel. 07/816-12-05).
9. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo vloge odprla predvidoma do 22. 4. 2021 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo s sklepom zavržene.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti prijav. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni pri županu Občine Sevnica. Po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev bodo z upravičenci sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost