Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 6712-1/2021/8 Ob-1620/21, Stran 563
Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) v povezavi s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto, ki ga je sprejela ministrica pristojna za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis 
za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2021
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
B. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine
C. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
– Sklad za vrhunske športnike
D. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij
E. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
F. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
G. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
H. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
– Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
I. Mednarodna dejavnost v športu:
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
J. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
K. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji
L. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«
M. Preprečevanje dopinga v športu.
3. Cilji javnega razpisa so:
– povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,
– povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
– obdržati število vrhunskih športnikov,
– povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril
Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni in razpisni dokumentaciji.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2021, so za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni in v razpisni dokumentaciji.
5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2021 in so na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, znašajo do 11.671.076,00 EUR, in sicer so zagotovljena na naslednjih proračunskih postavkah (v nadaljevanju besedila: PP):
PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 3.695.271 EUR,
PP 710010 Program vrhunskega športa 6.950.000 EUR in
PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 1.025.805 EUR;
ukrepa 3311-11-0023 in 3311-11-0024.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 26. marca 2021. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2021 (6712-1/2021)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnice, ki niso označene v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce in priloge.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne zavržene. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 29. marca 2021. Zaradi velikega števila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku določenem v 8. točki javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov
Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića (01/434-23-95). Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).
Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost