Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

752. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Krško, stran 2458.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet občine Krško na 20. seji dne 25. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Krško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za celotno območje občine Krško.
(2) Odlok določa:
– oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine,
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in
– določbe o olajšavah in oprostitvah plačila komunalnega prispevka.
(3) Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Krško«, ki ga je v novembru 2020 izdelalo podjetje Espri d.o.o. iz Novega mesta.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, katere uporaba je s predpisom obvezna,
– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina oziroma
– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
b) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja.
f) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
g) Zmogljivost objekta je bruto tlorisna površina stavbe, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.
h) Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov.
4. člen 
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme) 
(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine in so prikazana v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka. Gre za naslednje grafične prikaze:
– Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega območja javnega vodovoda;
– Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega območja javne kanalizacije;
– Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja javnega cestnega omrežja;
– Karta 4 – Odpadki – Pregledna karta oskrbnega območja izvajanja gospodarske javne službe odvoza in ravnanja z odpadki.
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za oskrbno območje, na katerem objekt leži, ali te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven oskrbnega območja te komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo tega objekta.
5. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnosti objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
6. člen 
(površina gradbene parcele stavbe) 
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabe te stavbe, pri čemer se upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp, pri čemer velja, da Fp znaša 2,5.
(5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri odmeri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.
7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša površina.
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen.
8. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
9. člen 
(opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njihova uporaba.
10. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov in se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta (Fn).
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča, se upošteva namembnost objekta.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:
Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti glede na vrsto objekta 
Vrsta objekta
Fn
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe
 
0,50
 
1110
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe 
– tri in večstanovanjske stavbe
 
0,50 
0,60
 
1121 
1122
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,50
1130
Gostinske stavbe 
– hotelske in podobne gostinske stavbe 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
 
1,20 
1,20
 
1211 
1212
Poslovne in upravne stavbe
0,50
1220
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1,30
1230
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 
– postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
ter z njimi povezane stavbe 
– garažne stavbe
 
 
0,50 
0,50
 
 
1241 
1242
Industrijske stavbe in skladišča 
– industrijske stavbe 
– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
 
0,50 
0,50
 
1251 
1252
Stavbe splošnega družbenega pomena 
– stavbe za kulturo in razvedrilo 
– muzeji, arhivi in knjižnice 
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
– stavbe za zdravstveno oskrbo 
– stavbe za šport
 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50
 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265
Druge nestanovanjske stavbe 
– nestanovanjske kmetijske stavbe 
– obredne stavbe 
– kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene 
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50
 
1271 
1272 
1273 
1274
 
(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fn enak 0,5. Za vse vrste gradbenih inženirskih objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege je Fn enak 0,5.
11. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, upoštevane v tem odloku na ustreznih oskrbnih območjih so sledeči:
Preglednica 2: Prikaz stroškov obstoječe komunalne opreme v EUR 
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Stroški obstoječe komunalne opreme v EUR
1. Cestno omrežje
162.577.237
2. Vodovodno omrežje
30.421.923
3. Kanalizacijsko omrežje
27.487.642
4. Ravnanje z odpadki
6.545.000
12. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne površine objekta CtO(i), znašajo:
Preglednica 3: Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere (EUR/m2)
Komunalna oprema
Cp (v EUR/m2)
Ct (v EUR/m2)
1. Cestno omrežje
9,205
27,891
2. Vodovodno omrežje
2,004
5,846
3. Kanalizacijsko omrežje
7,242
18,315
4. Ravnanje z odpadki
0,371
1,123
13. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):
– za cestno omrežje
100 %,
– za vodovodno omrežje
96 %,
– za kanalizacijsko omrežje
50 % in
– za objekte za ravnanje z odpadki
85 %.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi oskrbnih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka 
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
15. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPi
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
16. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan. Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta se lahko upošteva že plačan komunalni prispevek za odstranjen objekt, če od odstranitve objekta ni preteklo več kot pet let in če tako odloči pristojni občinski organ. Zavezanec je dolžan predložiti odločbe pristojnega organa, s katerim dokazuje obstoj in status objekta ter podatke o odstranjenem objektu. V času odmere komunalnega prispevka mora biti na razpolago dokumentacija, iz katere je razvidna zmogljivost, namembnost in komunalna oprema objekta. Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega objekta ni možno.
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potrebna za odmero komunalnega prispevka. Če taka dokumentacija ne obstaja, je zavezanec nima ali njena izdelava ni zahtevana po veljavni zakonodaji, lahko zavezanec namesto nje predloži drugo tehnično in ostalo dokumentacijo, iz katere bodo razvidni podatki, potrebni za odmero komunalnega prispevka.
(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.
18. člen 
(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.
19. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v zakonsko predvidenem roku, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lahko v primeru priklopa obstoječega objekta na komunalno opremo ali v primeru legalizacije obstoječega objekta, odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo z navedbo števila obrokov. V tem primeru se lahko komunalni prispevek plača na največ 12 mesečnih obrokov. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku se v primeru obročnega plačila za priklop obstoječega objekta na novo komunalno opremo lahko izda po plačilu prvega obroka. Potrdilo izda Oddelek za javne finance in proračun Občine Krško.
(3) V primeru obročnega plačila znaša minimalni obrok 100 EUR. Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena lahko temu primerno občina prilagodi število obrokov.
(4) Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, vračilo plačanega komunalnega prispevka v nerevalorizirani vrednosti izvede v roku 30. dan od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k zahtevi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.
20. člen 
(stroški priključevanja) 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
21. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov in tistih nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se v celoti ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 1263 v CC-SI), zdravstvo (oznaka 1264 v CC-SI), muzeje, arhive in knjižnice (oznaka 1262 v CC-SI), gasilske domove (del oznake 1274 v CC-SI, ki se nanaša na gasilske domove), opravljanje obredov (oznaka 1272 v CC-SI) in šport (oznaka 1265 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(5) Plačilo komunalnega prispevka se oprosti v višini:
– 25 % za poslovne in upravne stavbe (oznaka 122 v CC-SI), razen stavbe bank, pošt in zavarovalnic (10 % oprostitev za te stavbe, oznaka 12202 v CC-SI),
– 40 % za garažne stavbe (oznaka 12420 v CC-SI),
– 30 % za industrijske stavbe in skladišča (oznaka 125 v CC-SI),
– 70 % za stavbe splošnega družbenega pomena (oznaka 126 v CC-SI), razen za vaške kulturne oziroma večnamenske stavbe, za katere je olajšava 100 % (del oznake 1261 v CC-SI, ki se nanaša na vaške kulturne oziroma večnamenske stavbe),
– 70 % za stavbe za rastlinsko pridelavo (oznaka 12711 v CC-SI),
– 85 % za stavbe za rejo živali (oznaka 12712 v CC-SI),
– 30 % za stavbe za skladiščenje pridelka (oznaka 12713 v CC-SI),
– 90 % za druge nestanovanjske kmetijske stavbe (oznaka 12714 v CC-SI),
– 70 % za stavbe za opravljanje verskih obredov (oznaka 12721 v CC-SI),
– 70 % za pokopališke stavbe (oznaka 12722 v CC-SI),
– 70 % za stavbe kulturne dediščine, ki se ne uporablja za druge namene (oznaka 12730 v CC-SI),
– 70 % za druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (oznaka 12740 v CC-SI), razen za gasilske domove, kjer je olajšava 100 % (del oznake 1274 v CC-SI, ki se nanaša na gasilske domove).
(6) Če gre za zavezanca, ki pri oprostitvi komunalnega prispevka zapade pod pravilo »de minimis«, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva tudi predpis, ki ureja pomoč po pravilu »de minimis«.
(7) Ob oprostitvah iz četrtega in petega odstavka tega člena mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
22. člen 
(pretekla vlaganja) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme upoštevajo nerevalorizirana pretekla vlaganja v komunalno opremo, na katero se vložek nanaša.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila.
(3) Kot pretekla vlaganja se upoštevajo samo vlaganja, nastala v obdobju ne več kot 20 let od dneva vloge za odmero komunalnega prispevka oziroma v primeru izdajanja odločbe po uradni dolžnosti od dneva izdaje odločbe. Če gre pri tem za fizično osebo so dokazila prenosljiva samo med dediči prvega dednega reda in se jih lahko uveljavlja samo enkrat.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 21/16, 24/16 – popr. in 16/19).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 30. 3. 2021.
Št. 354-78/2020-O504
Krško, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost