Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Ob-1603/21, Stran 627
Na podlagi sklepa Sveta vrtca Otona Župančiča Maribor, ki je bil sprejet na 13. seji sveta dne 3. 3. 2021, Svet vrtca Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
V skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl:US:U-I-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljnjem besedilu ZOFVI) mora kandidat za ravnatelja javnega vrtca izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Otona Župančiča Maribor ter 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Predviden začetek dela bo 1. 11. 2021.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (že opravljen ravnateljski izpit ali pridobljen najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni), pošljite v 12 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vrtca Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi predložiti tudi program vodenja Vrtca za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Otona Župančiča Maribor 

AAA Zlata odličnost