Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

753. Odlok o lokalnih namakalnih sistemih v občini Krško, stran 2462.

  
Na podlagi 113. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 32/19, 49/20 – ZIUZEOP, 54/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE), 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE, 175/20 – ZZUOOP, 152/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško na 20. seji dne 25. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o lokalnih namakalnih sistemih v občini Krško 
1. člen
(lokalna javna služba) 
Ta odlok določa lokalno javno službo upravljanja, vzdrževanja in delovanja lokalnih namakalnih sistemov (v nadaljevanju: lokalna javna služba) v občini Krško (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Izvajalec lokalne javne službe je oseba (v nadaljevanju: izvajalec), ki izvaja lokalne javne službe na območju občine Krško na podlagi podeljene koncesije.
(2) Uporabniki namakalnega sistema so lastniki, solastniki, zakupniki ali upravičeni posestniki zemljiških parcel, ki uporabljajo namakalni sistem na podlagi sklenjene pogodbe.
3. člen 
(območje izvajanja lokalne javne službe) 
Lokalna javna služba se izvaja na območju občine Krško na lokalnih namakalnih sistemih vpisanih v evidenco melioracijskih sistemov in naprav skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
4. člen 
(vsebina lokalne javne službe) 
Lokalna javna služba obsega:
– zagotavljanje delovanja namakalnega sistema v takšni meri, da le-ta omogoča nemoteno dobavo vode do posamezne zemljiške parcele na območju namakalnega sistema,
– zagotavljanje strokovnih, tehničnih in organizacijskih podlag in predlogov v zvezi z načrtovanjem posodobitve, varnega delovanja, gradnje in vzdrževanja namakalnega sistema,
– pripravo urnika namakanja za uporabnike namakalnega sistema,
– izvajanje upravljanja in vzdrževanja namakalnega sistema,
– letno preverjanje podatkov zemljiškoknjižnega lastništva in zakupov kmetijskih zemljišč na območju namakalnega sistema zaradi obračuna in plačila stroškov,
– vodenje evidenc uporabnikov, porabe vode in vseh potrebnih parametrov v zvezi z namakanjem, ter njihovo posredovanje pristojnim organom,
– izvajanje drugih nalog skladno z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
5. člen 
(lastnosti namakalnega sistema) 
Vsebina, lastnosti in tehnični podatki lokalnega namakalnega sistema so določeni v projektni dokumentaciji, evidenci osnovnih sredstev Občine Krško (v nadaljevanju: Občina) in katastru javne infrastrukture.
6. člen 
(izvajanje del na območju namakalnih sistemov) 
(1) Na namakalnem sistemu in napravah se brez pisnega soglasja izvajalca ne smejo izvajati nikakršna dejanja, ki bi lahko povzročila škodo ali ovirale njegovo nemoteno delovanje.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest ter poljskih poti vzpostaviti dele namakalnega sistema v prvotno stanje, skladno z zahtevami izvajalca.
(3) Vsi izvajalci del in upravljalci drugih objektov in naprav (kanalizacijskega, elektro, telekomunikacijskega, toplovodnega, plinovodnega omrežja, in podobno), ki se nahajajo na območju namakalnega sistema, morajo izvajati dela izključno pod nadzorom izvajalca lokalne javne službe.
7. člen
(pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo pravico do priključitve na namakalni sistem in pravico do trajnega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom.
(2) Uporabnik lahko uporablja namakalni sistem od meseca februarja do vključno meseca novembra v tekočem letu, oziroma skladno z dogovorom med izvajalcem in drugimi uporabniki.
8. člen 
(obveznosti uporabnika) 
Uporabnik mora:
– skleniti pogodbo z izvajalcem o uporabi namakalnega sistema,
– zagotavljati dostop za posodabljanje in izvajanje vzdrževalnih del na namakalnem sistemu,
– pravočasno sporočati okvare na namakalnem sistemu oziroma njegovih delih,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo dela namakalnega sistema,
– kriti stroške delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov,
– redno spremljati porabo vode.
9. člen 
(pogodba o uporabi namakalnega sistema) 
(1) Pred uporabo namakalnega sistema mora uporabnik z izvajalcem lokalne javne službe skleniti pogodbo o uporabi namakalnega sistema. Sklenjena pogodba je podlaga za vpis uporabnika v evidenco uporabnikov namakalnega sistema in evidenco porabe vode.
(2) S pogodbo o uporabi namakalnega sistema izvajalec in uporabnik določita medsebojna razmerja, ki določajo pravice in obveznosti glede priključitve na namakalni sistem, dobave vode, površino namakanja, obračuna in plačevanja stroškov energije, zavarovanja in obračunov drugih storitev s pripadajočimi zakonskimi dajatvami, ter pogoje za prenehanje pogodbenega razmerja.
10. člen 
(omejitev in prekinitev dobave vode uporabniku) 
(1) Izvajalec lahko omeji odvzem vode, prekine ali zmanjša dobavo vode v naslednjih primerih:
– pomanjkanja vode iz vodotoka ali poškodb na namakalnemu sistemu, zaradi katerih je ogrožena zmogljivost dobave vode,
– višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnega vira, izpad energije, okvare in podobno,
– kršitve iz tretjega odstavka tega člena.
(2) O izvedenih ukrepih mora izvajalec nemudoma obvestiti uporabnika. Uporabnik ni upravičen do povračila škode ali nadomestila za izvedene ukrepe skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.
(3) Izvajalec začne postopek prekinitve dobave vode posameznemu uporabniku in mu določi primeren rok za odpravo kršitev:
– če uporabnik uporablja vodo brez nameščene ure za merjenje porabljene količine vode,
– če brez vednosti izvajalca omogoči priključitev uporabniku, ki poseduje zemljiško parcelo izven območja namakalnega sistema,
– če prepreči izvajalcu izvedbo vzdrževalnih del na namakalnem sistemu,
– če posega v dovodno omrežje v nasprotju z zahtevami izvajalca,
– če v časovnem roku ne poravna zapadlih obveznosti skladno s tem odlokom in pogodbo,
– če zaradi razlogov, ki so na njegovi strani ne sklene pogodbe o uporabi lokalnih namakalnih sistemov za namakanje kmetijskih zemljišč,
– če je povzročil škodo na delu oziroma delih namakalnega sistema,
– iz drugih razlogov, ki ogrožajo ali pa bi lahko ogrozili nemoteno izvajanje dejavnosti lokalne javne službe.
(4) V kolikor uporabnik v določenem roku ne odpravi kršitve iz prejšnjega odstavka mu izvajalec začasno prekine dobavo vode do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve na namakalni sistem plača uporabnik.
(5) O prekinitvi dobave vode odloči izvajalec v splošnem upravnem postopku.
11. člen 
(upravljanje) 
Upravljanje namakalnega sistema zajema:
– pripravo letnega programa, načrtovanja in izvajanje upravljanja,
– urejanje financiranja oziroma pokrivanja stroškov delovanja namakalnega sistema
– priprava letnih poročil za Občino,
– nadzor nad delovanjem namakalnega sistema ter strokovni nadzor pri izvedbi letnih vzdrževalnih del,
– strokovno pomoč pri načrtovanju novih in pri posodobitvi obstoječih namakalnih sistemov.
12. člen
(vzdrževanje) 
Naloge vzdrževanja namakalnega sistema mora izvajalec opravljati tako, da se zagotavlja nemoteno, učinkovito in gospodarno delovanje v skladu z njihovo namembnostjo. Naloge vzdrževanja zajemajo redno in investicijsko vzdrževanje in so navedene v programu upravljanja in vzdrževanja.
13. člen
(izvajalec) 
(1) Izvajalec mora uporabniku namestiti vse naprave, kot so določene z dokumentacijo in omogočiti nemoteno uporabo namakalnega sistema.
(2) Izvajalec ne sme priključiti na namakalni sistem uporabnika, katerega zemljiška parcela se nahaja izven območja namakalnega sistema.
(3) Izvajalec še:
– pripravlja z uporabniki lokalnega namakalnega sistema urnike namakanja,
– vodi evidence uporabnikov namakalnega sistema, mesečne porabe vode na uporabnika in porabe letne količine vode na uporabnika namakalnega sistema,
– izvaja dela v zvezi z nameščanjem in vzdrževanjem namakalnega sistema oziroma njegovih delov,
– izvaja redno kontrolo točnosti obračunskega vodomera,
– sprejema plačila uporabnika na podlagi mesečnega obračuna in plačuje obveznosti iz pogodb sklenjenih s tretjimi osebami.
14. člen 
(vodenje evidenc) 
(1) Izvajalec mora v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem namakalnega sistema voditi ažurne evidence v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer:
– uporabnikov namakalnega sistema,
– zemljišč s površino namakanja,
– o opravljenih delih, ki morajo vsebovati delovodnik vseh opravljenih del,
– količin porabljene vode na posameznega uporabnika in skupno količino porabljene vode v m3 in
– o posameznih delih namakalnega sistema (na primer oprema v črpališču z elektro opremo in črpalkami, primarni in sekundarni vod s hidranti).
(2) Evidence se vodijo v obliki informatizirane baze podatkov.
(3) Podatke o mesečni porabi vode za pretekli mesec, mora uporabnik namakalnega sistema posredovati izvajalcu najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
15. člen 
(viri financiranja lokalne javne službe) 
Lokalna javna služba se financira iz:
– plačil uporabnikov,
– proračuna Občine Krško,
– drugih virov.
16. člen
(kritje stroškov) 
(1) Stroški izvajanja lokalne javne službe zajemajo vse stroške kot so določeni z veljavnimi predpisi na področju kmetijstva:
– stroške rednega in investicijskega vzdrževanja;
– zavarovanja lokalnega namakalnega sistema;
– stroške dela;
– stroške energije, ki je potrebna za delovanje sistema;
– dajatve za rabo dobrin, v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Stroški rednega in investicijskega vzdrževanja ter stroški dela se določijo v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je opredeljena v pogodbi o uporabi namakalnega sistema.
(3) Stroški zavarovanja namakalnega sistema, energije za delovanje namakalnega sistema in vodnega povračila se določijo na podlagi mesečno porabljene količine vode s strani uporabnika. Stroški, ki bremenijo posameznega uporabnika, se določijo glede na delež porabljene vode od skupno porabljene vode na namakalnem sistemu tekočega meseca, merjene v kubičnih metrih (m³).
(4) Pristojni organ odloči o odmeri nadomestila za kritje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja namakalnega sistema za vsakega uporabnika posebej v davčnem ali upravnem postopku na podlagi sprejetega programa upravljanja in vzdrževanja (19. člen).
17. člen 
(izbor izvajalca lokalne javne službe) 
(1) Za izvajanje lokalne javne službe Občina podeli koncesijo.
(2) Koncesija po tem odloku se podeli po ustreznem postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo področje javno-zasebnega partnerstva in gospodarskih javnih služb ter javnih naročil.
18. člen 
(pogodba) 
(1) Medsebojna razmerja med koncesionarjem in Občino se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Pogodba mora vsebovati:
1. natančno opredelitev nalog lokalne javne službe,
2. začetek veljavnosti in trajanje pogodbe,
3. vrednost in ostala finančna razmerja,
4. opredelitev kršitev pogodbe in posledice.
19. člen 
(programi javne službe, poročila o izvajanju javne službe) 
(1) Izvajalec lokalne javne službe je dolžan:
– vsako leto pripraviti predlog programa upravljanja in vzdrževanja, ki ga izvajalec pošlje občinskemu svetu v potrditev najkasneje do 15. decembra tekočega leta za naslednje leto,
– najkasneje do 28. februarja vsakega naslednjega leta občinskemu svetu v potrditev predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju lokalne javne službe v preteklem letu.
(2) Program upravljanja in vzdrževanja za lokalno javno službo mora vsebovati:
– višino nadomestila za kritje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja namakalnega sistema,
– osnovne podatke o namakalnem sistemu,
– opis dejanskega stanja namakalnega sistema z opisom stanja pred vzdrževanjem in po njem,
– opredeljene letne cilje vzdrževanja s kazalniki,
– vrsto in obseg predvidenih nalog vzdrževanja,
– finančni načrt vzdrževanja s predlagano višino nadomestila za uporabnike,
– dinamiko izvajanja letnega programa vzdrževanja,
– grafično prilogo z označitvijo lokacije in vrste predvidenih nalog vzdrževanja,
– ugotovitve in predloge (na primer posodobitve).
(3) Poročilo o poslovanju in izvajanju lokalne javne službe mora, poleg vsebine določene z veljavnimi predpisi, vsebovati podatke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izvajalec in uporabniki,
– pritožbah uporabnikov na storitve izvajalca in o reševanju le-teh,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja lokalne javne službe,
– uveljavljanju pravic iz zavarovanj,
– obrazložitvi porabe sredstev,
– povzetku stanja in splošno oceno doseganja ciljev iz programa,
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje lokalne javne službe.
(4) Podrobnejša vsebina programov, načrtov in poročil iz tega člena se določi v pogodbi med Občino in izvajalcem.
20. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Občinska uprava predlaga Občinskemu svetu v potrditev predlog programa rednega in investicijskega vzdrževanja s predlogom višine nadomestila najkasneje do 31. marca 2021.
(2) Občinska uprava odloči o odmeri nadomestila za kritje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja za leto 2021 v upravnem postopku najkasneje do 31. maja 2021.
21. člen 
(pričetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2021-O401
Krško, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost