Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Št. 1693/2021 Ob-1569/21, Stran 622
Na podlagi sklepa 14. seje Sveta zavoda Dijaški in študentski dom Novo mesto z dne 23. 2. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Za ravnatelja Dijaškega in študentskega doma Novo mesto je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in naprej), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v dijaškem in študentskem domu in ima opravljen strokovni izpit (98. člen ZOFVI in Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih – Uradni list RS, št. 10/04),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in zoper njega ne teče kazenski postopek za taka kazniva dejanja,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja Dijaškega in študentskega doma Novo mesto.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Nastop dela 1. 9. 2021.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, potrdilom iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilom sodišča, da zoper njih ne teče kazenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja« in naslovijo na naslov: Svet Dijaškega in študentskega doma Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
Rok za oddajo vloge je 8 dni od dneva po dnevu objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Prepozno vložene in nepopolne vloge bodo izločene iz postopka in zavržene.
Dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Sveta zavoda Dijaški in študentski dom 
Novo mesto 

AAA Zlata odličnost