Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

Ob-1566/21, Stran 621
Svet zavoda Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, 6253 Knežak, razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda št. I/7 z dne 23. 2. 2021, delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (vsaj 5 let), potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, 6253 Knežak, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka za prijavo s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Osnovne šole 
Toneta Tomšiča Knežak

AAA Zlata odličnost