Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3620. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-E)

Drugi akti

3621. Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije
3622. Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3623. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
3624. Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica
3625. Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti

MINISTRSTVA

3626. Pravilnik o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva
3627. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
3628. Odredba o določitvi letališč, ki so vključena v območje zaračunavanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih

BANKA SLOVENIJE

3629. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
3630. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic
3631. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
3632. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij
3633. Sklep o uporabi Smernic o notranjem upravljanju
3634. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev Državnega odvetništva Republike Slovenije v plačne razrede
3636. Poročilo o gibanju plač za september 2021
3637. Stališče 19 – Revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov v elektronski obliki
3638. Stališče 20 – Posebne revizije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3639. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu
3640. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2021
3641. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Ajdovščina

3642. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina
3643. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Ankaran

3644. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran

Grosuplje

3645. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip št. 2
3646. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 69 CU
3647. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 41 Cos ppip št. 2

Idrija

3648. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Idrija
3649. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP ID_1/3_IGs Marof
3650. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem
3651. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022
3652. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2022
3653. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2022
3654. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2022
3655. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

3656. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ilirska Bistrica

Kamnik

3657. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kostanjevica na Krki

3658. Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas
3659. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki
3660. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

3687. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022
3688. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023

Ljubljana

3661. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022
3662. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023
3663. Odlok o spremembah Odloka o urejanju javnih parkirišč
3664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
3665. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
3666. Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana
3667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim
3668. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o stanovanjski najemnini
3669. Sklep o lokacijski preveritvi za prostorsko enoto P10 v območju zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana
3670. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Luče

3671. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2021

Moravske Toplice

3672. Sklep o financiranju političnih strank
3673. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
3674. Sklep o spremembah Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice
3675. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice

Sežana

3676. Sprememba Statuta Občine Sežana
3677. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Vrta ob vili Mirasasso za kulturni spomenik lokalnega pomena
3678. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

3689. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3

Tolmin

3690. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin

Trebnje

3691. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna – II

Velike Lašče

3679. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Velike Lašče
3680. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim
3681. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP LU-4
3682. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji
3683. Sklep o določitvi namenskih najemnih stanovanj
3684. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Žalec

3685. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žalec
3686. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

3692. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti