Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3663. Odlok o spremembah Odloka o urejanju javnih parkirišč, stran 10894.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji 15. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o urejanju javnih parkirišč 
1. člen 
V Odloku o urejanju javnih parkirišč (Uradni list RS, št. 48/11) se v 6. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sam pobirati parkirnino za parkiranje na javnih parkiriščih, razen v primeru, ko se parkirnina plača upravljavcu aplikacije za mobilne naprave, ki jo prenakaže izvajalcu javne službe,«.
2. člen 
V 7. členu se črtata druga in četrta alineja.
Na koncu dosedanje tretje alineje, ki postane druga alineja, se vejica nadomesti s piko.
3. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku črta tretja alineja.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-118/2021-2
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost