Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3669. Sklep o lokacijski preveritvi za prostorsko enoto P10 v območju zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana, stran 10897.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 15. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za prostorsko enoto P10 v območju zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini 1737 Tabor: 2061/2, 2061/3, 2066/2, 2066/3, 2067, 2068, 2069, 2073/6, 2073/11, 2074/3, 2075, 2076/2, 2077/1, 2078, 2079, 2080/5, 2106/21 in 2106/23 in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) nahaja v delu enote urejanja prostora PC-12 z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18; v nadaljnjem besedilu: ZN).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopustita individualni odstopanji od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
– 8. člena ZN, ki v štiriindvajsetem odstavku pod naslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti«, za prostorsko enoto P10 določa, da so v nadzemnih bruto etažnih površinah te prostorske enote dopustne poslovno-upravne dejavnosti, hotel in bivanje (do 30 % nadzemnih bruto etažnih površin prostorske enote), in sicer tako, da se dopusti tudi trgovske, gostinske, storitvene, rekreacijske, razvedrilne in kulturne dejavnosti ter neinstitucionalno izobraževanje;
– 10. člena ZN, ki pod naslovom »Etažnost in višine objektov« v drugem odstavku za zadnjo alinejo pod podnaslovom »– Prostorska enota P12a:« in pod naslovom »Elementi določitve umeščanja načrtovanih ureditev v prostor« v enajsti alineji prvega odstavka določa, da je nad koto najvišje točke oziroma zgornje točke venca objekta dovoljena izvedba strešne konstrukcije oziroma strehe, svetlobnikov, tehničnih naprav, strojnih inštalacij in telekomunikacijskih naprav, ni pa dovoljena ureditev mansarde, in sicer tako, da se nad koto najvišje točke venca objekta dopusti tudi ureditev servisnih prostorov: dostopi na streho z vetrolovi in nadstreški, prostori za inštalacijske naprave ter depo za shranjevanje opreme za vzdrževanje strehe.
Odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka je dopustno pod pogoji, da je fasada servisnih prostorov od roba venca obodne fasade odmaknjena za najmanj 4,5 m, da skupna bruto etažna površina servisnih prostorov ne presega 40 % bruto etažnih površin zadnje etaže pod vencem stavbe in da najvišja točka strehe servisnih prostorov ni višja kot 5,0 m od višine venca objekta.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2514
Št. 35023-7/2021-32
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost