Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3630. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic, stran 10815.

  
Na podlagi sedmega odstavka 133. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 − ZBNIP) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 − uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju podružnic bank držav članic 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta sklep določa podrobnejši obseg podatkov in informacij, ki jih poročajo podružnice bank držav članic (v nadaljevanju: podružnice) v zvezi s poslovanjem na območju Republike Slovenije.
2. člen 
(poročanje o vlagateljih) 
(1) Podružnica četrtletno poroča o številu vlagateljev pri podružnici, katerih vloge so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi članici, kjer ima sedež banka, in o skupnem znesku njihovih zajamčenih vlog ločeno za fizične in pravne osebe ter ob upoštevanju skrbniških računov.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je najpozneje do 15. delovnega dne v mesecu za preteklo četrtletje.
3. člen 
(finančne informacije za statistične namene in podrobnejši podatki iz pogodb o sklenjenih poslih) 
(1) Podružnica mora poročati v skladu s sklepom Banke Slovenije, ki ureja poročanje monetarnih finančnih institucij, in navodilom Banke Slovenije, ki ureja izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek za podružnico pri poročanju veljajo naslednje izjeme:
1. v poročilu Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1S) ji ni treba označiti postavk po šifrantu 106. Oznaka bonitete komitenta in izpolniti vrednosti po vrednostnem podatku 88. Znesek izključenih prihodkov;
2. v poročilu Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem in zneski poplačil (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1K) poroča le posle, vključene v poročilo BS1S v postavke A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418, A0419, A2405 in A2406, ter kreditne posle, ki jih servisira za račun tretjih oseb, vključene v poročilo Kreditni posli, ki jih banka servisira za račun tretjih oseb (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1KP), ki jih opredeli po naslednjih šifrantih oziroma vrednostnih podatkih:
a) 26. Oznaka komitenta;
b) 108. Oznaka partije;
c) 136. Oznaka instrumenta;
d) 400. Verjetnost neplačila (PD), če podružnica izračunava kapitalske zahteve za kreditno tveganje z uporabo pristopa iz poglavja 2 naslova II dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v odziv na krizo zaradi COVID-19 (UL L št. 116 z dne 6. 4. 2021, str. 25);
e) 418. Kumulativna poplačila od neplačila naprej.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena podružnici, za katero obveznosti poročanja v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13; UL L št. 144 z dne 1. 6. 2016, str. 44; v nadaljnjem besedilu: Uredba AnaCredit) v celoti izpolni banka matične države članice (obveznica poročanja po tej uredbi), in podružnici, ki ima na podlagi 16. člena Uredbe AnaCredit dodeljena odstopanja v celotnem obsegu, ni treba:
1. posredovati poročila BS1K;
2. posredovati poročila BS1KP;
3. označiti postavk v poročilu BS1S po šifrantih:
a) 100. Vrste restrukturiranja z oznakami a), c), d), e), g) in h). Podružnica lahko vse restrukturirane izpostavljenosti označi z oznako f), medtem ko postavke z izpostavljenostmi, ki še niso bile deležne ukrepov restrukturiranja, obvezno označi s šifro N;
b) 138. Sprememba pogojev odplačevanja;
c) 139. Refinanciranje;
d) 140. Kreditna linija razen revolving kredita;
e) 141. Vrsta amortizacije;
f) 142. Pogostost plačil;
g) 143. Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti;
h) 144. Namen po AnaCredit;
i) 145. Klavzula »Recourse«;
j) 147. Pogostost spremembe obrestne mere;
k) 150. Spremembe poštene vrednosti zaradi sprememb kreditnega tveganja pred nakupom;
l) 152. Zgornja omejitev obrestne mere − obrestna kapica in
m) 153. Spodnja omejitev obrestne mere − obrestno dno;
4. posredovati informacij o kumulativnih poplačilih od neplačila naprej (vrednostni podatek 418) in zneskih kumulativne izgube, nastalih zaradi prodaje terjatve (vrednostni podatek 502) v poročilu Dogodki v zvezi z dolžniki iz finančnih instrumentov (poročilo BDOG);
5. posredovati informacij o solidarnih obveznostih, ki nastanejo s postopkom unovčevanja finančne garancije (v poročilu BS1S se kreditni posel po šifrantu 151 označi s šifro 2 – ne; v poročilo Relacijska tabela solidarnih obveznosti (poročilo BSSOL) pa se vključijo le informacije v zvezi s »pravo« solidarno odgovornostjo/dolgom);
6. posredovati informacij v poročilu Tabela zavarovanj (poročilo BSZAV) za posle iz poročila BS1S in poročila Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1VZ), ki podrobneje opredeljujejo prejeta zavarovanja. Poroča le informacije, označene po šifrantih:
a) 800. Oznaka zavarovanja in
b) 25. Vrsta zavarovanja;
7. posredovati vrednostnega podatka 813. Prednostne terjatve tretjih oseb v razmerju do zavarovanja v poročilu BS1VZ.
4. člen 
(ostale informacije za informativne in statistične namene) 
(1) Podružnica mora poročati v skladu s sklepom Banke Slovenije, ki ureja obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, navodilom Banke Slovenije, ki ureja izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, in navodilom Banke Slovenije, ki ureja poročanje o poslih z vrednostnimi papirji.
(2) Če podružnica opravlja plačilne storitve, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme, mora poročati o nadomestilih, ki jih zaračunava uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, v skladu s sklepom Banke Slovenije, ki ureja zagotavljanje podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev.
(3) Če podružnica opravlja menjalniške posle, kakor so opredeljeni v zakonu, ki ureja devizno poslovanje, mora poročati o odkupu tuje gotovine in čekov, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju, ter o prodaji tuje gotovine po valutah v skladu s sklepom Banke Slovenije, ki ureja opravljanje menjalniških poslov.
(4) Če je podružnica obveznica po sklepu Banke Slovenije, ki ureja poročanje podatkov statistike plačil, mora poročati v skladu z navodilom Banke Slovenije, ki ureja izvajanje sklepa o poročanju podatkov statistike plačil.
(5) Podružnica mora poročati o medbančnih depozitih v skladu s sklepom Banke Slovenije, ki ureja poročanje o medbančnih depozitih.
(6) Podružnica mora poročati v skladu s sklepom Banke Slovenije, ki ureja poročanje efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite.
(7) Podružnica mora poročati v skladu s sklepom Banke Slovenije, ki ureja pogoje za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 97/20, 189/20 in 92/21 − ZBan-3).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati 30. decembra 2021.
Ljubljana, dne 23. novembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti