Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, stran 10894.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji 15. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19 in 16/21) se v 2. členu za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi: »2. dnevna parkirnina je znesek celodnevne parkirnine, ki jo je dolžan plačati uporabnik za parkiranje na javni parkirni površini na in ob vozišču občinske ceste,«.
Dosedanje 2. do 24. točka postanejo 3. do 25. točka.
2. člen 
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(1) Izvajalec evidentira plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah ter o ugotovitvah neplačila parkirnine obvesti Mestno redarstvo Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: Mestno redarstvo).
(2) V primeru, da izvajalec ugotovi, da parkirni listek ni nameščen skladno z drugim odstavkom 8. člena tega odloka oziroma uporabnik nima dokazila iz tretjega odstavka 8. člena tega odloka, se šteje, da parkirnina ni plačana in je v tem primeru uporabnik dolžan plačati dnevno parkirnino v višini 12 eurov z vključenim davkom na dodano vrednost za osebni avtomobil ali 40 eurov z vključenim davkom na dodano vrednost za bivalno vozilo ali 80 eurov z vključenim davkom na dodano vrednost za avtobus. Pri plačilu je potrebno navesti sklic za plačilo dnevne parkirnine, kot je naveden na obvestilu izvajalca.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka izvajalec poda pisni predlog za začetek prekrškovnega postopka Mestnemu redarstvu.
(4) Izvajalec v pisnem predlogu za začetek prekrškovnega postopka Mestnemu redarstvu hkrati poda tudi premoženjskopravni zahtevek, kot izhaja iz drugega odstavka tega člena.«.
3. člen 
V 11. členu v prvem odstavku se v tabeli:
– v točki »I. Parkomati« v prvi vrstici številka »0,80« nadomesti s številko »1,20« in v drugi vrstici številka »0,60« nadomesti s številko »0,70«,
– v točki »II. Parkirišča za osebne avtomobile, motorna kolesa in bivalna vozila« v deveti vrstici številka »1,20« nadomesti s številko »1,30«,
– za točko »V. Parkirna hiša« doda nova VI. točka, ki se glasi:
»VI. Parkirišča za shuttle prevoze in občasne prevoze z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev
SH-1 (shuttle prevozi in občasni prevozi z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev)
(ni)
(ni)
80,00
na mesec«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
(7) Dovoljeni čas parkiranja vozila na parkirišču za shuttle prevoze in občasne prevoze z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, znaša največ eno uro, po preteku tega časa je voznik dolžan vozilo odpeljati s parkirišča. Voznik mora v vozilu iz prejšnjega stavka označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«.
4. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za besedilom »do tri ure« črta pika in doda besedilo »med 7.00 in 22.00 uro.«.
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2022, razen četrtega odstavka 9. člena odloka, ki se spreminja z 2. členom tega odloka in začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 007-123/2021-2
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost