Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3646. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 69 CU, stran 10867.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 17. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 69 CU 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 1270/10, 1274/17 in 1274/15 k.o. Grosuplje – naselje, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19), nahajajo v enoti urejanja prostora GR 69 CU (v nadaljnjem besedilu: OPN). Elaborat lokacijske preveritve za namen indivudualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev izdelal Populus Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, št. projekta: 514-11-21 v septembru 2021.
2. člen 
V 158. členu odloka, se doda nov razdelek EUP 69 z določili posebnih prostorsko ureditvenih pogojev, ki se glasijo:
»Območje parcel št. 1270/10, 1274/17 in 1274/15 k.o. Grosuplje – naselje je namenjeno razvoju mestotvornih dejavnosti v urbanem središču. Dopustna izraba; FI = največ 3.5; FZ = največ 90 %; pri čemer od tega ni potrebno zagotavljati deleža zelenih površin zaradi oblikovanja javnega trga. Prav tako ni potrebno upoštevati določil 84. člena. V kletnih etažah se dopušča gradnja do parcelne meje zemljišča ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, pri čemer ni potrebno upoštevati določil prve alineje devetega odstavka 80. člena. Višinski gabarit novogradnje lahko dosega največ K+P+6 ali K+P+5+M z več etažami kleti namenjenih tudi parkiranju. Število kletnih etaž ni omejeno.«
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2628.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0012/2021
Grosuplje, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost