Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3631. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, stran 10816.

  
Na podlagi prvega odstavka 109. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa:
1. vsebino glavne knjige v okviru vodenja poslovnih knjig;
2. vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: banka);
3. podrobnejšo vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila bank;
4. roke za objavo razkritij iz 8. dela Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 225 z dne 25. 6. 2021, str. 52);
5. podrobnejšo vsebino, obliko, način, pogostost in roke za posredovanje finančnih informacij v zvezi z računovodskimi izkazi na posamični podlagi.
(2) Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih držav.
2. člen 
(prenos in izvajanje predpisov Evropske unije) 
(1) S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 6. 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njune uporabe za investicijska podjetja, za podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 14) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU).
(2) S tem sklepom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe (EU) 2015/534 Evropske centralne banke z dne 17. marca 2015 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2015/13; UL L št. 86 z dne 31. 3. 2015, str. 13), nazadnje spremenjene z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2021/943 z dne 14. maja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2021/24; UL L št. 210 z dne 14. 6. 2021, str. 1).
3. člen 
(uporaba pojmov, kratic in skrajšanih naslovov predpisov) 
(1) V tem sklepu so za akte Evropske unije (v nadaljnjem besedilu tudi EU), Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu tudi ECB), Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu tudi RS) in Banke Slovenije uporabljene naslednje kratice ali skrajšani naslovi:
1. MSRP so mednarodni standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela Evropska komisija z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 297/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 62), in Uredbo Komisije (EU) št. 1126/2008/ES z dne 3. novembra 2008 o sprejetju določenih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (EU) št. 1606/2002/ES (UL L št. 320 z dne 29. 11. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1421 z dne 30. avgusta 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16 (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 17);
2. Uredba 575/2013/EU ali CRR je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 225 z dne 25. 6. 2021, str. 52);
3. Uredba 1024/2013/EU je Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. 10. 2013, str. 63);
4. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 je Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L št. 97 z dne 19. 3. 2021, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L št. 136 z dne 21. 4. 2021, str. 328);
5. Uredba 468/2014/EU (ECB/2014/17) je Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN; ECB/2014/17; UL L št. 141 z dne 14. 5. 2014, str. 1);
6. ZGD-1 je zakon, ki ureja gospodarske družbe;
7. ZTFI-1 je zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;
8. Navodilo o poročanju MFI je navodilo Banke Slovenije, ki ureja izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3), Uredbe 575/2013/EU, Uredbe 1024/2013/EU in Uredbe 468/2014/EU (ECB/2014/17) ter v predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
4. člen 
(uporaba določb ZGD-1, MSRP in drugih predpisov) 
(1) Banka vodi poslovne knjige ter izdela letno in konsolidirano letno poročilo v skladu z ZGD-1, MSRP ter drugimi predpisi in tem sklepom.
(2) Banka izdela poročilo o finančnih informacijah na posamični podlagi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451.
2. VODENJE GLAVNE KNJIGE 
5. člen 
(vodenje in vsebina glavne knjige) 
(1) Banka vodi glavno knjigo po internem kontnem okviru oziroma knjigovodskih postavkah, iz katerih lahko izdela rekapitulacijo izkaza finančnega položaja in izkaza vseobsegajočega donosa, ki je pripravljena v skladu z metodologijo za izdelavo rekapitulacije, ki je priloga k Navodilu o poročanju MFI (v nadaljnjem besedilu: Priloga REKAPITULACIJA k Navodilu o poročanju MFI).
(2) Banka izkazuje knjigovodske postavke iz prvega odstavka tega člena v skladu z njihovo vsebino, pri čemer poleg predpisov iz prejšnjega člena smiselno upošteva tudi vsebinsko opredelitev postavk, šifrantov in vrednostnih podatkov iz Navodila o poročanju MFI, ki se upoštevajo pri izdelavi rekapitulacije iz prejšnjega odstavka.
3. LETNO IN KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 
6. člen 
(letno in konsolidirano letno poročilo) 
(1) Banka za poslovno leto izdela letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida, izkaza vseobsegajočega donosa, izkaza denarnih tokov, izkaza sprememb lastniškega kapitala in priloge s pojasnili k izkazom.
(2) Banka za poslovno leto izdela konsolidirano letno poročilo, ki je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida, konsolidiranega izkaza vseobsegajočega donosa, konsolidiranega izkaza denarnih tokov, konsolidiranega izkaza sprememb lastniškega kapitala in priloge s pojasnili h konsolidiranim izkazom.
(3) Letno poročilo oziroma konsolidirano letno poročilo morajo s podpisi potrditi vsi člani uprave oziroma upravnega odbora. Člani uprave oziroma upravnega odbora s tem podpisom skupno zagotavljajo, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju, sestavljena in objavljena v skladu s predpisi iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa.
(4) Letnemu poročilu oziroma konsolidiranemu letnemu poročilu banka priloži:
1. revizorjevo poročilo,
2. informacijo o sprejemu letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila upravljalnega organa banke,
3. predlog glede uporabe bilančnega dobička,
4. poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo,
5. izjavo oziroma poročilo o nefinančnem poslovanju, če je banka zavezana k objavi tega poročila po ZGD-1 in če to ni vključeno že v poslovno poročilo banke iz poglavja 3.2 ali 3.4 tega sklepa.
3.1 Računovodsko poročilo
7. člen 
(vrste in členitev računovodskih izkazov) 
(1) Banka vključi v računovodsko poročilo računovodske izkaze na predpisanih shemah, ki so v prilogah od 1 do 6 k temu sklepu in so njegov sestavni del. Računovodski izkazi so:
– izkaz finančnega položaja (shema v prilogi 1),
– izkaz poslovnega izida (shema v prilogi 2),
– izkaz vseobsegajočega donosa (shema v prilogi 3),
– izkaz sprememb lastniškega kapitala (shema v prilogi 4),
– izkaz denarnih tokov po I. različici (shema v prilogi 5) ali po II. različici (shema v prilogi 6).
(2) Banka lahko v računovodskem poročilu postavke poslovnega izida namesto v izkaz poslovnega izida vključi v izkaz vseobsegajočega donosa.
(3) Vsebino posameznih postavk in način izdelave računovodskih izkazov opredeljujejo MSRP in določila tega sklepa.
8. člen 
(izdelava računovodskih izkazov) 
(1) Banka izdela izkaz finančnega položaja na podlagi knjigovodskih podatkov o sredstvih, obveznostih in kapitalu iz poročila Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1S), pripravljenega v skladu z Navodilom o poročanju MFI, pri čemer uporabi metodologijo za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja iz Priloge REKAPITULACIJA k temu navodilu.
(2) Banka izdela izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih poslovnega izida iz poročila BS1S, pri čemer uporabi metodologijo iz Priloge REKAPITULACIJA k Navodilu o poročanju MFI.
(3) Banka izkaz vseobsegajočega donosa razčleni na čisti dobiček ali izgubo v obdobju ter na prihodke in odhodke drugega vseobsegajočega donosa v obdobju, na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih poslovnega izida ter drugega vseobsegajočega donosa v obdobju iz poročila BS1S, pri čemer uporabi metodologijo iz Priloge REKAPITULACIJA k Navodilu o poročanju MFI. Če banka v računovodskem poročilu postavke poslovnega izida iz drugega odstavka tega člena namesto v izkaz poslovnega izida vključi v izkaz vseobsegajočega donosa, jih vnese pred zaporedno številko 1 ČISTI DOBIČEK (IZGUBA) POSLOVNEGA LETA izkaza vseobsegajočega donosa, razen kazalnikov »Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico« in »Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico«, ki ju vključi za zaporedno številko 5 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI, in postavke v shemi tega izkaza ustrezno preštevilči. V primeru izbire različice iz prejšnjega stavka lahko banka natančnejšo razčlenitev postavk izkaza vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na posamezne sestavine akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa (postavke pod zaporedno številko 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2 in 4.4.3), namesto v izkazu vseobsegajočega donosa predstavi v pojasnilih k temu izkazu.
(4) Banka izkaz denarnih tokov razčleni na denarne tokove pri poslovanju, denarne tokove pri naložbenju in denarne tokove pri financiranju. Izkaz denarnih tokov izdela po I. ali II. različici na način, ki izhaja iz shem izkaza denarnih tokov, priloženih k temu sklepu:
1. banka v izkazu denarnih tokov po I. različici za prikaz denarnih tokov pri poslovanju uporabi neposredno metodo, tako da ustrezne postavke iz izkaza poslovnega izida dopolni s prejemki in izdatki oziroma spremembami poslovnih sredstev in poslovnih obveznosti v obdobju, za katerega se izkaz denarnih tokov izdela;
2. banka v izkazu denarnih tokov po II. različici za prikaz denarnih tokov pri poslovanju uporabi posredno metodo, tako da čisti poslovni izid pred obdavčitvijo prilagodi za učinke, ki se ne nanašajo na denarne tokove pri poslovanju, in za nerealizirane učinke iz poslovanja, ter ga dopolni s spremembami poslovnih sredstev in poslovnih obveznosti v obdobju, za katerega se izkaz denarnih tokov izdela;
3. banka ne glede na izbrano različico izkaza denarnih tokov uporabi za prikaz denarnih tokov pri naložbenju in denarnih tokov pri financiranju neposredno metodo;
4. banka v izkazu denarnih tokov upošteva denarne ustreznike v skladu s svojo računovodsko usmeritvijo. Med denarne ustreznike praviloma vključi finančna sredstva, katerih rok zapadlosti od dneva nakupa je največ tri mesece.
(5) Banka izdela izkaz sprememb lastniškega kapitala tako, da v ustrezne postavke vnese stanja posameznih sestavin kapitala na koncu prejšnjega poslovnega leta, zneske sprememb posameznih sestavin kapitala v obračunskem obdobju, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube v obračunskem obdobju, in stanja posameznih sestavin kapitala na koncu obračunskega obdobja. Banka v dodatni vrstici izkaže tudi zneske po posameznih sestavinah kapitala, iz katerih je sestavljen bilančni dobiček oziroma bilančna izguba za obračunsko obdobje, za katerega se izkaz sprememb lastniškega kapitala izdela, če to ne vključi že med pojasnila k izkazu finančnega položaja v prilogo k računovodskim izkazom.
(6) Banka v računovodskih izkazih v stolpce za zneske prejšnjega leta vnese podatke iz revidiranih računovodskih izkazov prejšnjega poslovnega leta. Banka lahko v računovodskih izkazih za stolpcem znesek prejšnjega leta doda stolpce za zgodnejša poslovna leta in v pojasnilih k računovodskim izkazom tudi pojasnila za ta primerjalna obdobja.
(7) Kadar banka uporabi računovodsko usmeritev za obdobje pred referenčnim obdobjem oziroma preračuna ali prerazvrsti posamezne postavke v računovodskih izkazih in kadar z MSRP ni določeno drugače, ustrezno prilagodi tudi zneske prejšnjega leta oziroma zgodnejših let na način, da so ti primerljivi z zneski obravnavanega poslovnega leta. V primeru iz prejšnjega stavka banka v izkaz finančnega položaja za stolpcem znesek prejšnjega leta oziroma zgodnejšega leta doda tudi stolpec za začetek prvega primerjalnega obdobja, na katerega se zadevna sprememba nanaša, in v pojasnila k izkazu finančnega položaja tudi pojasnila za to primerjalno obdobje.
(8) Kadar banka uporabi priložene sheme računovodskih izkazov za potrebe medletnega poročanja, vnese podatke za naslednja obdobja:
1. v izkaz finančnega položaja podatke po stanju konec obravnavanega medletnega obdobja (četrtletja, polletja) in po stanju konec prejšnjega poslovnega leta;
2. v izkaz poslovnega izida in v izkaz vseobsegajočega donosa podatke za obravnavano medletno obdobje in kumulativne podatke za obravnavano poslovno leto do danega datuma ter podatke za primerljiva medletna obdobja prejšnjega poslovnega leta (to na primer pri trimesečnem poročanju pomeni podatke za zadnje trimesečje in kumulativne podatke za obdobje od začetka poslovnega leta do konca obravnavanega trimesečja ter podatke za enaka obdobja prejšnjega poslovnega leta);
3. v izkaz denarnih tokov in v izkaz sprememb lastniškega kapitala kumulativne podatke za obravnavano poslovno leto do danega datuma in podatke za primerljivo obdobje prejšnjega poslovnega leta.
(9) Zneski v računovodskih izkazih se izkazujejo v tisočih eurov.
(10) V računovodskih izkazih ni treba prikazati postavk, katerih znesek je enak nič, razen če je to potrebno zaradi primerjave z zneskom teh postavk v prejšnjem ali prejšnjih poslovnih letih. Postavke, ki so nepomembne za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa banke, se lahko združijo.
(11) V sheme računovodskih izkazov se lahko v izjemnih primerih, kot so poslovne združitve, vnesejo dodatne vrstice, če je takšna predstavitev informacij določena z MSRP. Pri vnašanju dodatnih vrstic v shemah izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa je praviloma treba upoštevati členitev iz predpisane metodologije za izdelavo teh računovodskih izkazov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
9. člen 
(priloga s pojasnili k računovodskim izkazom) 
(1) Banka v prilogi s pojasnili k računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske usmeritve, na katerih so zasnovani računovodski izkazi banke. V razkritju računovodskih usmeritev se med drugim pojasnijo morebitne spremembe računovodskih usmeritev, metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih postavk v izkazu finančnega položaja, metode za izračun oslabitev sredstev in morebitnih odpisov, usmeritve oblikovanja rezervacij, usmeritve pripoznavanja prihodkov in odhodkov, davčne obveznosti banke in tečaj, po katerem je izvedla preračun vrednosti iz tujih valut v vrednosti v domači valuti.
(2) Priloga k računovodskim izkazom smiselno vsebuje vse podatke in informacije, ki jih predpisuje ZGD-1, in druga razkritja, ki jih zahtevajo MSRP in drugi predpisi.
(3) V pojasnilih k izkazu finančnega položaja banka dodatno razkrije:
1. če banka opravlja investicijske storitve in posle, podatke o posredniškem poslovanju s strankami, za katere opravlja storitve po ZTFI-1, to so storitve za stranke iz naslova sprejemanja in posredovanja naročil, izvrševanja naročil, gospodarjenja in skrbništva s finančnimi instrumenti. Podatki o terjatvah in obveznostih računov, na katerih banka vodi denarna sredstva strank iz posredniškega poslovanja, ob koncu obravnavanega poslovnega leta in prejšnjega poslovnega leta morajo biti razčlenjeni na postavke, navedene v prilogi 11 »Posredniško poslovanje«, ki je sestavni del tega sklepa;
2. podatke o pomembnih poslih, ki jih banka opravlja za račun strank (o sindiciranih in drugih kreditnih poslih ter drugih poslih za račun strank), če niso vključeni med podatke iz prejšnje točke.
(4) V pojasnilih k izkazu poslovnega izida banka dodatno razkrije podatke o prihodkih iz opravljanja poslovodnih in zastopniških storitev tretjim osebam. Če banka opravlja investicijske storitve in posle, posebej razkrije podatke o prihodkih in odhodkih iz opravnin (provizij), ki izhajajo iz opravljanja investicijskih storitev in poslov, za obravnavano poslovno leto in prejšnje poslovno leto, ki morajo biti razčlenjeni na postavke, navedene v prilogi 12 »Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli«, ki je sestavni del tega sklepa.
3.2 Poslovno poročilo
10. člen 
(sestavine poslovnega poročila) 
Poslovno poročilo banke vsebuje tudi:
1. poročilo o poslovanju banke za poslovno leto,
2. upravljanje banke,
3. poslovno mrežo,
4. organizacijsko shemo banke,
5. organizacijsko shemo skupine povezanih družb.
3.2.1 Poročilo o poslovanju banke za poslovno leto
11. člen
(sestavine poročila o poslovanju banke) 
(1) Poročilo o poslovanju banke za poslovno leto vsebuje:
1. opis splošnega gospodarskega okolja,
2. poslovne usmeritve,
3. pomembnejše podatke in kazalnike poslovanja,
4. delniški kapital in delničarje,
5. opis razvoja banke,
6. osnovne podatke o skupini povezanih družb.
(2) Banka v poročilo iz prvega odstavka tega člena ne vključi podatkov in informacij, ki so že zajete v okviru računovodskega poročila.
12. člen 
(opis splošnega gospodarskega okolja) 
Banka v okviru splošnega gospodarskega okolja opiše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na njeno poslovanje. Če banka posluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, mora v tem poglavju predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in njihov vpliv na njene posle.
13. člen 
(poslovne usmeritve) 
Pri poslovnih usmeritvah banka predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za njihovo doseganje v naslednjem letu. Pri načrtovanju aktivnosti banka nameni posebno pozornost tudi ukrepom za upravljanje s tveganji.
14. člen 
(pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja) 
(1) Banka opiše posamezne vrste storitev in poslov, ločeno po skupinah strank (nefinančne družbe, banke, gospodinjstva) glede na dejavnost, ki jo opravljajo, ter ločeno za storitve in posle, opravljene v državi in v tujini. Banka navede vse vrste finančnih storitev, ki jih je v skladu z dovoljenjem Banke Slovenije opravljala v obdobju, za katerega je izdelano poslovno poročilo.
(2) Banka prikaže strukturo sredstev, obveznosti in kapitala ter prevzetih zunajbilančnih obveznosti in pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s prejšnjim ali prejšnjimi poslovnimi leti. Opiše izpostavljenosti banke kreditnemu tveganju, tržnim tveganjem, vključno z valutnim in obrestnim tveganjem, operativnemu tveganju in likvidnostnemu tveganju, kjer banka opredeli svoj pristop k prevzemanju tveganj ter pojasni strategije za prevzemanje tveganj in upravljanje s tveganji. Pri razkrivanju izpostavljenosti posamezni vrsti tveganja zagotovi zadostne podatke in primerjalne podatke za prejšnje ali prejšnja poslovna leta. Predstavi tudi politiko in metodologijo za popravke oziroma prilagoditve vrednosti za kreditne izgube in rezervacije.
(3) Banka predstavi čisti poslovni izid poslovnega leta oziroma vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi z razčlenitvijo prihodkov in odhodkov po njihovih osnovnih vrstah. Banka v tem delu razkrije, kako vplivajo posamezne vrste poslov na rezultat poslovanja oziroma kolikšen vpliv na rezultat imajo posli s pomembnejšimi tveganji in posli, ki jih banke opravljajo na tveganih geografskih območjih.
(4) Banka med pomembnejšimi podatki in kazalniki poslovanja praviloma prikaže tudi naslednje:
1. iz izkaza finančnega položaja:
(a) bilančno vsoto,
(b) skupni znesek vlog nebančnega sektorja, merjenih po odplačni vrednosti:
– pravnih in drugih oseb, ki opravljajo dejavnost,
– prebivalstva,
(c) skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju:
– pravnim in drugim osebam, ki opravljajo dejavnost,
– prebivalstvu,
(d) celotni kapital,
(e) popravke oziroma prilagoditve vrednosti in rezervacije za kreditne izgube,
(f) obseg zunajbilančnega poslovanja;
2. iz izkaza poslovnega izida:
(a) čiste obresti,
(b) čiste neobrestne prihodke,
(c) stroške dela, splošne in administrativne stroške,
(d) amortizacijo,
(e) oslabitve in rezervacije (kreditne izgube),
(f) poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja,
(g) davek iz dohodka pravnih oseb od poslovnega izida iz rednega in ustavljenega poslovanja;
3. iz izkaza vseobsegajočega donosa:
(a) drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo,
(b) davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa;
4. število poslovalnic (stanje na koncu poslovnega leta);
5. število zaposlenih (stanje na koncu poslovnega leta);
6. delnice:
(a) število delničarjev,
(b) število delnic,
(c) nominalno vrednost delnice oziroma pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu,
(d) knjigovodsko vrednost delnice;
7. izbor kazalnikov:
(a) kapital:
– količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala,
– količnik temeljnega kapitala,
– količnik skupnega kapitala;
(b) kakovost sredstev in prevzetih obveznosti:
– nedonosne (bilančne in zunajbilančne) izpostavljenosti/razvrščene aktivne bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti,
– nedonosni krediti in druga finančna sredstva/razvrščeni krediti in druga finančna sredstva (brez stanj na računih pri centralni banki in vpoglednih vlog pri bankah),
– popravki oziroma prilagoditve vrednosti za kreditne izgube/nedonosni krediti in druga finančna sredstva (brez stanj na računih pri centralni banki in vpoglednih vlog pri bankah),
– prejeta zavarovanja/nedonosni krediti in druga finančna sredstva (brez stanj na računih pri centralni banki in vpoglednih vlog pri bankah),
– nedonosni krediti in druga finančna sredstva/razvrščeni krediti in druga finančna sredstva (vključno s stanji na računih pri centralni banki in vpoglednimi vlogami pri bankah),
– popravki oziroma prilagoditve vrednosti za kreditne izgube/nedonosni krediti in druga finančna sredstva (vključno s stanji na računih pri centralni banki in vpoglednimi vlogami pri bankah);
(c) profitabilnost:
– obrestno maržo,
– maržo finančnega posredništva,
– donos na sredstva po obdavčitvi,
– donos na kapital pred obdavčitvijo,
– donos na kapital po obdavčitvi;
(d) stroške poslovanja:
– operativni stroški/povprečna aktiva;
(e) likvidnost:
– količnik likvidnostnega kritja,
– količnik neto stabilnega financiranja;
(f) finančni vzvod:
– količnik finančnega vzvoda.
(5) Banka prikaže v poročilu podatke in kazalnike iz prejšnjega odstavka za pretekla tri poslovna leta.
(6) Pri razkritju vrednosti relevantnih kazalnikov iz 7. točke četrtega odstavka tega člena banka navede, ali je uporabila morebitno prehodno ureditev v skladu z veljavnimi akti Evropske unije, zaradi katere je izračunana vrednost relevantnega kazalnika drugačna, kot bi bila brez uporabe te prehodne ureditve.
(7) Guverner Banke Slovenije za izvajanje tega sklepa izda navodilo, v katerem podrobneje določi metodologijo za izračun kazalnikov iz četrtega odstavka tega člena.
(8) Banka prikaže tudi druge podatke in kazalnike, za katere ocenjuje, da so pomembni za predstavitev banke.
15. člen
(delniški kapital in delničarji banke) 
Banka prikaže podatke o delniškem kapitalu in njegovih sestavinah. Banka navede podatke o spremembah delniškega kapitala in razloge za spremembo, vključno z vplivom vseobsegajočega donosa poslovnega leta po obdavčitvi in izplačanimi dividendami, ter podatke o novi izdaji delnic. Banka navede tudi število izdaj delnic, vrste izdanih delnic, njihovo skupno število in nominalno vrednost delnice oziroma pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu ter emisijsko vrednost posameznih izdaj. Banka prikaže tudi delež domačih in delež tujih delničarjev na zadnji dan poslovnega leta ter navede prvih deset največjih delničarjev banke in njihov delež v delniškem kapitalu banke.
16. člen 
(opis razvoja banke) 
Banka opiše razvoj banke in prikaže pomembnejše podatke, ki se nanašajo na delovanje banke, kot so podatki o poslovni mreži, podatki o investicijskih vlaganjih, podatki o zaposlenih in podatki o informacijski podpori ter druge podatke, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi banke.
3.2.2 Upravljanje banke
17. člen
(upravljanje banke) 
V poročilo banka vključi podatke o strukturi organov vodenja ali nadzora in o višjem vodstvu.
3.2.3 Shematični prikazi
18. člen
(shematični prikazi) 
Banka v poročilo vključi tudi shematični prikaz poslovne mreže, organizacijsko shemo banke in organizacijsko shemo skupine povezanih družb.
3.3 Konsolidirano računovodsko poročilo
19. člen 
(konsolidirani računovodski izkazi) 
(1) Banka vključi v konsolidirano računovodsko poročilo konsolidirane računovodske izkaze na predpisanih shemah, ki so v prilogah od 5 do 10 k temu sklepu in so njegov sestavni del. Konsolidirani računovodski izkazi so:
– konsolidirani izkaz finančnega položaja (shema v prilogi 7),
– konsolidirani izkaz poslovnega izida (shema v prilogi 8),
– konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa (shema v prilogi 9),
– konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala (shema v prilogi 10),
– konsolidirani izkaz denarnih tokov po I. različici (shema v prilogi 5) ali po II. različici (shema v prilogi 6).
(2) Banka lahko v konsolidiranem računovodskem poročilu postavke poslovnega izida namesto v konsolidirani izkaz poslovnega izida vključi v konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa.
(3) Pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov banka upošteva MSRP in smiselno določila 8. člena tega sklepa.
20. člen 
(priloga s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom) 
(1) Banka pri izdelavi priloge s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom smiselno uporabi določbe iz 9. člena tega sklepa.
(2) Banka v prilogi s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom poleg pojasnil iz prejšnjega odstavka razkrije še naslednje:
1. podatke o firmi ter sedežu bank in družb, ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu bank in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v bankah in družbah, vključenih v konsolidacijo, razen nadrejene banke;
2. podatke o firmi in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidacijo, ter deležih banke v njihovem kapitalu in nominalnih zneskih teh deležev ter utemeljitev, zakaj te družbe niso vključene v konsolidacijo;
3. podatke po posameznih državah članicah in tretjih državah, v katerih poslujejo podružnice banke in/ali družbe, v katerih ima banka pomemben vpliv oziroma jih obvladuje (odvisne družbe, pridružene družbe in skupaj obvladovane družbe):
(a) ime, naravo dejavnosti in geografsko lokacijo,
(b) promet (turnover) iz izkaza poslovnega izida pred izvedbo konsolidacijskih knjižb in metodologijo,
(c) število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa,
(d) dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo pred izvedbo konsolidacijskih knjižb,
(e) plačani davek od dohodka pravnih oseb,
(f) prejete javne subvencije.
3.4 Konsolidirano poslovno poročilo
21. člen 
(konsolidirano poslovno poročilo) 
Banka v konsolidiranem poslovnem poročilu predstavi zlasti:
1. skupino družb, ki so vključene v konsolidacijo, in z njimi povezanih družb, njihove dejavnosti, strukturo organov upravljanja ali nadzora ter posredne in neposredne deleže banke v kapitalu oziroma glasovalnih pravicah teh družb z nominalno vrednostjo teh deležev na zadnji dan poslovnega leta;
2. pričakovani razvoj in poslovne usmeritve banke in družb, ki so vključene v konsolidacijo, kot skupine;
3. druge podatke na podlagi podatkov iz konsolidiranih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z MSRP, ki jih je treba razkriti na podlagi 10. do 18. člena tega sklepa v poslovnem poročilu banke. Ne glede na prejšnji stavek banka kazalnike iz podtočk (a), (b), (e) in (f) 7. točke četrtega odstavka 14. člena tega sklepa predstavi na konsolidirani podlagi, kot je določena z 2. poglavjem II. naslova 1. dela Uredbe 575/2013/EU.
4. ROKI ZA OBJAVO RAZKRITIJ IZ 8. DELA UREDBE 575/2013/EU 
22. člen 
(roki za objavo razkritij) 
(1) Banka, ki je zavezana k razkritjem iz 8. dela Uredbe 575/2013/EU, ta razkritja objavi na dan objave računovodskega poročila oziroma računovodskih izkazov ali najpozneje 15. dan po tej objavi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka, ki ni zavezana k objavi medletnih računovodskih izkazov, objavi medletna razkritja v odvisnosti od predpisane četrtletne ali polletne pogostosti razkritij v 433a, 433b in 433c členu Uredbe 575/2013/EU, in sicer:
(a) razkritja po stanju na dan 31. marca najpozneje 15. junija,
(b) razkritja po stanju na dan 30. junija najpozneje 15. oktobra,
(c) razkritja po stanju na dan 30. septembra najpozneje 15. decembra.
5. POROČANJE FINANČNIH INFORMACIJ NA POSAMIČNI PODLAGI
23. člen 
(obvezniki in obseg poročanja) 
(1) Banka ali podružnica banke nesodelujoče države članice ali tretje države, ki je zavezana k izpolnjevanju bonitetnih zahtev v skladu z Uredbo 575/2013/EU na posamični podlagi, predloži poročilo o finančnih informacijah na posamični podlagi v naslednjem obsegu:
1. banka, ki nima položaja nadrejene ali podrejene banke in ni del nadzorovane skupine ter je pomemben nadzorovani subjekt, v obsegu iz 4. točke prvega odstavka 25. člena tega sklepa;
2. podružnica banke nesodelujoče države članice ali tretje države, ki je pomemben nadzorovani subjekt, v obsegu iz 4. točke prvega odstavka 25. člena tega sklepa, razen finančnih informacij na predlogah 17.1, 17.2, 17.3, 40.1 in 40.2;
3. banka, ki ima položaj EU nadrejene banke in je pomemben nadzorovani subjekt, v obsegu iz 3. točke prvega odstavka 25. člena tega sklepa;
4. banka, ki je podrejena EU nadrejeni kreditni instituciji ali EU nadrejenemu finančnemu holdingu oziroma mešanemu finančnemu holdingu in je pomemben nadzorovani subjekt ali del pomembne nadzorovane skupine, v obsegu iz 3. točke prvega odstavka 25. člena tega sklepa;
5. banka ali podružnica banke nesodelujoče države članice ali tretje države, ki ni zajeta v 1. do 4. točki tega odstavka, predloži poročilo v obsegu iz 1. točke prvega odstavka 25. člena tega sklepa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadrejena banka, ki za izpolnjevanje bonitetnih zahtev uporablja metodo individualne konsolidacije v skladu z 9. členom Uredbe 575/2013/EU, predloži poročilo o finančnih informacijah iz 3., 4. ali 5. točke prvega odstavka tega člena na posamični podlagi ob uporabi metode individualne konsolidacije.
(3) Banka iz 3. ali 4. točke prvega odstavka tega člena posreduje poleg finančnih informacij za banko na posamični podlagi tudi finančne informacije na posamični podlagi v obsegu iz 2. točke prvega odstavka 25. člena tega sklepa za vsako njeno podrejeno kreditno institucijo nesodelujoče države članice ali tretje države, ki jo banka vključuje v bonitetno konsolidacijo, če bilančna vsota te podrejene kreditne institucije presega 3 milijarde eurov. Če je k izpolnjevanju bonitetnih zahtev na konsolidirani podlagi v skladu z Uredbo 575/2013/EU zavezanih več kreditnih institucij iz sodelujoče države članice znotraj nadzorovane skupine, se zahteva iz prvega stavka tega odstavka nanaša na banko le v primeru, da je zavezana k izpolnjevanju bonitetnih zahtev na najvišjem nivoju konsolidacije znotraj EU.
(4) Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena je k predložitvi poročila o finančnih informacijah na posamični podlagi v obsegu iz 3. točke prvega odstavka 25. člena tega sklepa zavezana banka, če njena bilančna vsota banke presega 1 milijardo eurov.
24. člen 
(začetek oziroma prenehanje poročanja z upoštevanjem merila višine bilančne vsote) 
(1) Banka iz 3. ali 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena poroča finančne informacije za podrejeno kreditno institucijo v skladu z določbami iz tretjega odstavka prejšnjega člena na prvi referenčni datum po tem, ko bilančna vsota te podrejene kreditne institucije štirikrat zaporedoma po stanju konec vsakega četrtletja preseže 3 milijarde eurov. Banka preneha s poročanjem finančnih informacij za podrejeno kreditno institucijo na prvi referenčni datum po tem, ko je bilančna vsota podrejene kreditne institucije trikrat zaporedoma po stanju konec vsakega četrtletja nižja ali enaka 3 milijardam eurov.
(2) Banka iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena prvič predloži poročilo o finančnih informacijah v skladu z določbami iz četrtega odstavka prejšnjega člena na prvi referenčni datum po tem, ko njena bilančna vsota štirikrat zaporedoma po stanju konec vsakega četrtletja preseže bilančno vsoto 1 milijarde eurov. Če bilančna vsota banke trikrat zaporedoma po stanju konec vsakega četrtletja ne presega več 1 milijarde eurov, obveznost banke za predložitev poročila o finančnih informacijah iz 3. točke prvega odstavka 25. člena tega sklepa preneha s prvim naslednjim referenčnim datumom.
25. člen 
(vsebina in oblika poročila) 
(1) Poročilo o finančnih informacijah vključuje naslednje vsebine na predlogah iz Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 na posamični podlagi v odvisnosti od zahtevanega obsega iz 23. člena tega sklepa:
1. osnovne informacije na predlogah:
– 1.1 Bilanca stanja (izkaz finančnega položaja): sredstva,
– 1.2 Bilanca stanja (izkaz finančnega položaja): obveznosti,
– 1.3 Bilanca stanja (izkaz finančnega položaja): lastniški kapital,
– 2. Izkaz poslovnega izida,
– 5.1 Krediti in druga finančna sredstva, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, po produktih,
– 8.1 Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke,
– 8.2 Razčlenitev finančnih obveznosti: podrejene finančne obveznosti,
– 10. Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja,
– 11.1 Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja,
– 18.0 Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih,
– 19. Informacije o restrukturiranih izpostavljenostih;
2. najbolj poenostavljen obseg finančnih informacij (Over-Simplified FINREP) na predlogah:
– predlogah iz 1. točke,
– 4.1 Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje,
– 4.2.1 Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje,
– 4.2.2 Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
– 4.3.1 Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
– 4.4.1 Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti,
– 4.5 Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: podrejena finančna sredstva,
– 9.1.1 Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti,
– 12.1 Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube,
– 14. Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti,
– 18.1 Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih: prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenostih – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke,
– 18.2 Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih: krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami;
3. poenostavljen obseg finančnih informacij (Simplified FINREP) na predlogah:
– vseh predlogah iz 1. in 2. točke tega odstavka,
– 6.1 Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, za nefinančne družbe po oznakah NACE,
– 9.2 Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze,
– 13.1 Prejeta zavarovanja in poroštva: razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso v posesti za trgovanje, po zavarovanjih in poroštvih,
– 13.2.1 Prejeta zavarovanja in poroštva: zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju (v posesti na referenčni datum),
– 13.3.1 Prejeta zavarovanja in poroštva: zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, akumulirano,
– 16.1 Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida: prihodki in odhodki iz obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke,
– 16.3 Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida: dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po instrumentih,
– 17.1 Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva,
– 17.2 Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti − prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti,
– 17.3 Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti in lastniški kapital,
– 20.4 Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke,
– 20.5 Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke,
– 20.6 Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke,
– 40.1 Struktura skupine: po posameznih subjektih (letna frekvenca poročanja);
4. celoten obseg finančnih informacij (Full FINREP) na vseh predlogah iz Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451.
(2) Finančne informacije na predlogah 17.1, 17.2, 17.3 in 40.2 iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena v poročilo iz prvega odstavka tega člena vključijo le banke, ki sicer sestavljajo konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP in poglavjem 3 tega sklepa, vendar pa niso zavezane k izpolnjevanju bonitetnih zahtev na konsolidirani podlagi v skladu z Uredbo 575/2013/EU.
(3) Za izpolnjevanje predlog iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo določbe iz Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 ob upoštevanju praga za namen poročanja relevantnih predlog iz drugega odstavka 11. člena te uredbe.
26. člen 
(pogostost in način posredovanja poročila) 
(1) Banka izdela poročilo v obsegu iz 23. člena in z vsebino iz 25. člena tega sklepa po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja, z izjemo predloge 40.1 Struktura skupine: po subjektih in drugih predlog iz celotnega obsega finančnih informacij iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki se v skladu z drugim odstavkom 11. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 izdelajo po stanju na zadnji dan vsakega polletja ali po stanju na zadnji dan poslovnega leta.
(2) Banka izdela poročilo iz prejšnjega odstavka v skladu s Tehničnim navodilom za poročanje, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije.
27. člen 
(roki za posredovanje poročila) 
Banka posreduje Banki Slovenije poročila v obsegu iz 23. člena in z vsebino iz 25. člena tega sklepa v rokih iz prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451.
6. KONČNI DOLOČBI 
28. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 69/17, 73/19, 164/20 in 92/21 − ZBan-3), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega sklepa.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 13. novembra 2020, spremenjeno z Navodilom o spremembah in dopolnitvah Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 8. decembra 2020, ki pa se uporablja še do izdaje navodila po sedmem odstavku 14. člena tega sklepa.
29. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 30. decembra 2021.
Ljubljana, dne 23. novembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
 

AAA Zlata odličnost