Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3680. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, stran 10904.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 21. seji dne 18. novembra 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik ureja dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v Občini Velike Lašče (v nadaljnjem besedilu: občini) in določa:
– pogoje za upravičenost do dodelitve namenskega najemnega stanovanja v najem,
– postopek dodeljevanja namenskih najemnih stanovanj,
– čas trajanja najemnega razmerja,
– površinski normativ,
– najemnino in ostale stroške uporabe namenskega najemnega stanovanja,
– prenehanje najemnega razmerja in
– uporabnike stanovanja.
(2) Za urejanje pravic in obveznosti lastnika oziroma Občine Velike Lašče in najemnika, ki niso urejena s tem pravilnikom, se uporablja zakonodaja, ki ureja stanovanjska najemna razmerja.
(3) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(namen) 
Namen tega pravilnika je dajanje podpore mladim, ki so šele vstopili na trg dela in so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema namenskega najemnega stanovanja ter posredno pri vzpostaviti pogojev za oblikovanje lastne družine. Dolgoročni cilj je zagotoviti kar najbolj stimulativne pogoje mladim za delo in bivanje v Občini Velike Lašče.
3. člen
(opredelitev izrazov) 
(1) Mladi po tem pravilniku so odrasle osebe, ki so na dan objave javnega razpisa stare vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 35 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 34. letom).
(2) Kot ožji družinski član se po tem pravilniku šteje otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja, oseba, za katero obstaja zakonska dolžnost preživljanja, zakonec ali zunajzakonski partner najemnika ali partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
(3) Namenska najemna stanovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo v najem mladim prosilcem (v nadaljnjem besedilu: prosilci), ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, na podlagi javnega razpisa.
(4) Namenska najemna stanovanja se dodelijo trem skupinam:
1. mladim posameznikom,
2. mladim parom in
3. mladim družinam.
4. člen
(splošni pogoji) 
(1) Za namenska najemna stanovanja lahko zaprosijo v času javnega razpisa prosilci, ki so zaposleni, samozaposleni ter vsi tisti, ki lahko z dohodninsko odločbo izkažejo, da so v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz drugega civilnega razmerja.
(2) Poleg prosilcev iz prvega odstavka lahko kandidirajo tudi prosilci, ki so se šele v letu javnega razpisa zaposlili, samozaposlili ali prejemajo za svoje delo redne dohodke iz drugega civilnega razmerja, za kar morajo nedvoumno izkazati svoje dohodke v letu javnega razpisa.
(3) Minimalni mesečni dohodek, ki ga mora prosilec izkazati, je vsaj vsakokratni zadnji znani podatek v višini 76 % minimalne neto plače v Republiki Sloveniji.
2. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA V NAJEM 
5. člen
(pogoji za upravičenost do dodelitve namenskega najemnega stanovanja v najem) 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec za dodelitev namenskega najemnega stanovanja v najem, so, poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika, še:
– da je star med 18. in 34. letom,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Velike Lašče,
– da ima minimalno 6 let stalnega bivanja v Občini Velike Lašče,
– prosilec in ožji družinski člani, ki skupaj z njim kandidirajo na javnem razpisu, ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa, ki je predpisan za udeležence po veljavnem pravilniku, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
3. POSTOPEK DODELJEVANJA NAMENSKIH NAJEMNIH STANOVANJ 
6. člen
(javni razpis) 
Za oddajo namenskih najemnih stanovanj v najem mora Občina Velike Lašče objaviti razpis na spletni strani občine, informacijo o objavi v občinskem glasilu, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
7. člen
(vsebina javnega razpisa) 
Razpis za oddajo namenskih najemnih stanovanj v najem mora določati zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve namenskega najemnega stanovanja v najem,
2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi,
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
4. okvirni rok, v katerem bodo namenska najemna stanovanja, ki so predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem,
5. rok za oddajo vlog in okvirni rok za objavo izidov razpisa,
6. okvirno višino neprofitne najemnine za povprečno stanovanje, ki je predmet razpisa, skupaj z napotilom na predpise, ki določajo neprofitne najemnine.
8. člen
(razpisna dokumentacija) 
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 5. člena tega pravilnika se dokazuje po:
– prvi alineji z osebnim dokumentom,
– drugi, tretji in četrti alineji s potrdilom o državljanstvu, s potrdilom o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, ki jih vsak prosilec lahko pridobi na upravni enoti, sicer jih Občina Velike Lašče pridobi po uradni dolžnosti na podlagi izjave prosilca in polnoletnih članov gospodinjstva,
– peti alineji z dohodninsko odločbo za preteklo koledarsko leto in/ali drugimi dokazili o rednih neto prihodkih za preteklo koledarsko leto prosilca in ožjih družinskih članov, ki bodo v najemni pogodbi vpisani kot uporabniki stanovanja. V primeru, da je prišlo do zaposlitve, samozaposlitve oziroma prejemanja rednih neto dohodkov šele v letu javnega razpisa, pa izjavo in nedvoumno dokazilo o prejetih prejemkih v letu razpisa.
(2) Vlogi za dodelitev namenskega najemnega stanovanja v najem morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje listine:
– izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred razpisom,
– dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja,
– izjavo o premoženjskem stanju, skladno s pravilnikom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
(3) Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko Občini Velike Lašče s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi priložiti pisne izjave, ki veljajo za osebno oziroma pisno privolitev na podlagi določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek.
(4) Dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(5) Na zahtevo Občine Velike Lašče upravljavci zbirk podatkov brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za dodelitev namenskega najemnega stanovanja.
(6) Občina Velike Lašče lahko od prosilca zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev za najem namenskega najemnega stanovanja in preveri pravilnost in resničnost dokazil, ki jih predloži prosilec. Če se ugotovi, da je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki skupaj z njim kandidira na razpisu, dal nepravilne in/ali neresnične podatke, se prosilčeva vloga izloči iz obravnave in se ga o tem obvesti z upravnim aktom.
9. člen
(razpisni postopek in določitev seznama upravičencev) 
(1) Občina Velike Lašče na podlagi določb tega pravilnika in razpisnih pogojev, po proučitvi utemeljenosti vlog na podlagi prejetih listin, oblikuje seznam prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj.
(2) Občina Velike Lašče določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.
(3) Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
(4) Za odločanje v postopku dodeljevanja namenskih najemnih stanovanj na podlagi tega pravilnika je pristojna posebna komisija, ki jo imenuje župan, uporabljajo pa se določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Občina Velike Lašče izda odločbo o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na seznam prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem.
(6) V primerih, ko kandidira na javnem razpisu več prosilcev v isti skupini, kot je razpisanih stanovanj, in vsi izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskega najemnega stanovanja, se po zaključenem pritožbenem postopku, v prostorih Občine Velike Lašče opravi javni žreb za dodelitev namenskih najemnih stanovanj, za vsako skupino posebej.
(7) Pri žrebu so prisotni: župan in komisija, ki jo je za odločanje v postopku imenoval župan. Predsednik komisije vodi žreb, sam žreb pa izvaja župan Občine Velike Lašče. Žreb se opravi na način, da župan, za vsako posamezno skupino (skupina 1 – mladi posamezniki; skupina 2 – mladi pari; skupina 3 – mlade družine) izžreba toliko kuvert z odločbami o izpolnjevanju pogojev, kot je razpisanih stanovanj. Poleg tega župan pri vsaki skupini izžreba še eno dodatno kuverto oziroma enega nadomestnega upravičenca (v nadaljnjem besedilu: nadomestni upravičenec), s katerima bo, sklenjena najemna pogodba zgolj, če s katerim od upravičencev iz seznama ne bi bila sklenjena najemna pogodba. Kuverte se odprejo in imena uspelih prosilcev zapišejo na sezname upravičencev do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem, ki jih potrdi komisija. Seznami upravičencev, skupaj z nadomestnimi upravičenci, pa morajo biti nato javno objavljeni v roku 3 delovnih dni po žrebu, na enak način kot razpis.
10. člen
(pravno varstvo)
(1) Zoper odločitev Občine Velike Lašče je dopustna pritožba na župana. Odločitev o pritožbi je dokončna.
(2) Sproženi upravni spori ne zadržijo objave seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena namenska najemna stanovanja v najem in s tem tudi sklepanja najemnih pogodb.
11. člen
(zavrnitev stanovanja) 
(1) Kolikor izžrebani upravičenec zavrne ponujeno stanovanje, se ga takoj črta iz seznama in se stanovanje ponudi po vrstnem redu izžrebanemu nadomestnemu upravičencu, s katerim se nato sklene najemna pogodba. Izžrebani upravičenec, ki je bil črtan iz seznama, ni upravičen sodelovati na naslednjem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v Občini Velike Lašče.
(2) Izjemoma lahko izžrebani upravičenec zavrne ponujeno stanovanje in zahteva drugo primerno stanovanje, vendar o utemeljenosti razlogov za zavrnitev oziroma dodelitev drugega stanovanja odloči Občina Velike Lašče. Kolikor Občina Velike Lašče presodi, da ne gre za utemeljene razloge, ravna po prejšnjem odstavku tega člena.
(3) Kolikor v posamezni skupini zavrneta ponujena stanovanja oba izžrebana upravičenca, se črtata iz seznama in se za število zavrnjenih stanovanj opravi ponovni žreb med prosilci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj po posameznih skupinah.
4. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA 
12. člen
(čas trajanja najemnega razmerja) 
(1) Najemno pogodbo z uspelim prosilcem za namensko najemno stanovanje sklene Občina Velike Lašče za določen čas 5 let v obliki notarskega zapisa z neposredno izvršljivostjo glede najemnikovih obveznosti ter izpraznitve in izselitve iz predmeta najema.
(2) Stroške notarskega zapisa najemne pogodbe z neposredno izvršljivostjo plača najemnik.
(3) Najemno razmerje se lahko po preteku 5 let na prošnjo najemnika, ki ni presegel 35 let starosti, podaljša, vendar za največ 3 leta, pri čemer se namenska najemnina spremeni v tržno najemnino.
5. POVRŠINSKI NORMATIVI 
13. člen
(površinski normativi) 
(1) Občina Velike Lašče uporablja pri dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj mladim naslednje površinske normative:
Število članov gospodinjstva
Površina stanovanja
1-člansko
od 20 mdo 30 m2
2-člansko
nad 30 m2 do 45 m2
3-člansko
nad 45 mdo 55 m2
4-člansko
nad 55 mdo 65 m2
(2) Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 7 m2.
(3) Občina Velike Lašče lahko izjemoma odda v najem tudi manjše ali večje stanovanje, če se prosilec s tem strinja.
(4) Za invalida oziroma družino z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno ali preprečeno normalno gibanje, se površine spodnjega in gornjega razreda iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena povečajo za 10 m2.
6. NAJEMNINA IN OSTALI STROŠKI UPORABE NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA 
14. člen
(najemnina) 
(1) Najemnina za namenska najemna stanovanja znaša 100 % neprofitne najemnine, ki se za posamezno stanovanje določi v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) V skladu s tretjim odstavkom 12. člena tega pravilnika se namenska najemnina spremeni v tržno najemnino.
15. člen
(obveznosti najemnika) 
Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati obratovalne in ostale stroške skladno z veljavno zakonodajo in najemno pogodbo.
16. člen
(preveritev pogojev za upravičenost do namenskega najemnega stanovanja) 
(1) Občina Velike Lašče vsako leto od najemnika in uporabnikov namenskega najemnega stanovanja zahteva, da predložijo dokazila o izpolnjevanju dohodkovnih in premoženjskih pogojev za uporabo namenskega najemnega stanovanja, ki jih opredeljuje ta pravilnik.
(2) Če najemnik presega dohodkovni in/ali premoženjski pogoj, se neprofitna najemnina spremeni v tržno najemnino, najemne pogodbe pa po preteku ni mogoče podaljšati za nadaljnja 3 leta.
(3) Podatke o premoženju in denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo namenskega najemnega stanovanja pridobi Občina Velike Lašče iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov upravljavcev zbirk podatkov v skladu z določbami 8. člena tega pravilnika. Najemnik mora na zahtevo Občine Velike Lašče predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve.
(4) Občina Velike Lašče odloči o upravičenosti oziroma neupravičenosti najemnika do nadaljevanja najemnega razmerja v 30 dneh po prejemu vseh dokazil iz prejšnjega odstavka z odločbo v upravnem postopku.
(5) Zoper odločbo je dopustna pritožba na župana.
(6) Če se socialno stanje najemnika, ki plačuje tržno najemnino za namensko najemno stanovanje, spremeni, lahko najemnik zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno najemnino.
7. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA 
17. člen
(prenehanje najemnega razmerja) 
(1) Najemno razmerje za najem namenskega najemnega stanovanja preneha s potekom časa, za katerega je sklenjeno, pri čemer se na prošnjo najemnika lahko podaljša in se ne more prenašati na ožje družinske člane.
(2) Prošnjo za podaljšanje je potrebno vložiti najkasneje 90 dni pred iztekom najemnega razmerja.
18. člen
(sklenitev najemnega razmerja po smrti najemnika ali ob razpadu zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti) 
Po smrti najemnika ali ob razpadu zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti ali istospolne partnerske skupnosti se pod pogoji, da do tedaj ni bila kršena najemna pogodba, sklene nova najemna pogodba za obdobje do izteka časa, za katerega je bila sklenjena prvotna najemna pogodba, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja stanovanjska najemna razmerja.
19. člen
(odpoved najemnega razmerja) 
(1) Najemno pogodbo lahko najemnik predčasno odpove, če o tem pisno obvesti Občino Velike Lašče, z 90-dnevnim odpovednim rokom.
(2) Najemno pogodbo lahko Občina Velike Lašče odpove iz krivdnih odpovednih razlogov, določenih v zakonu, ki ureja stanovanjska najemna razmerja ter iz ostalih krivdnih odpovednih razlogov in po postopkih, določenih v najemni pogodbi.
20. člen
(rok za izpraznitev stanovanja) 
Najemnik je dolžan v primeru prenehanja najemnega razmerja izročiti strokovni službi Občine Velike Lašče izpraznjeno oseb in stvari ter prebeljeno namensko najemno stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri čemer se upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi stanovanja, in tiste, ki jih je najemnik opravil v soglasju z Občino Velike Lašče, v nasprotnem primeru je za nastalo škodo odškodninsko odgovoren.
8. UPORABNIKI STANOVANJA 
21. člen
(uporabniki stanovanja) 
Poleg najemnika lahko v namenskem najemnem stanovanja bivajo samo njegovi ožji družinski člani, ki so kot uporabniki navedeni v najemni pogodbi.
22. člen
(vloga za bivanje uporabnika) 
Vlogo za bivanje uporabnika v namenskem najemnem stanovanju lahko poda samo najemnik stanovanja. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o sorodstvenem razmerju oziroma dokazilo o zakonski dolžnosti preživljanja konkretne osebe.
9. KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0031/2021-1
Velike Lašče, dne 18. novembra 2021
Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost