Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3689. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3, stran 10920.

  
Na podlagi prvega odstavka 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2, 31/20) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3 
V sklepu o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3 (Uradni list RS, št. 28/18, 108/20) se spremenijo in dopolnijo naslednja določila:
1. člen 
V V. točki sklepa se spremeni in dopolni vsebina tabele tako, da se glasi:
Faza
Rok
Izdelava celovitih strokovnih podlag 
za potrebe izdelave SD OPN 3
izvedeno
Izdelava projektne naloge in sklepa 
o začetku SD OPN 3
izvedeno
Javno naročilo za izbor izdelovalca
izvedeno
Izdelava osnutka SD OPN 3 
za pridobitev prvih mnenj NUP
in odločbe o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na SD OPN 3 
izvedeno
Pridobitev prvih mnenj NUP 
izvedeno
Izdelava novega osnutka SD OPN 3 
za pridobitev dopolnilnih mnenj NUP
izvedeno
Pridobitev dopolnilnih mnenj NUP 
in odločbe o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na SD OPN 3 
(v nadaljevanju CPVO)
izvedeno
Izdelava dopolnjenega osnutka 
SD OPN 3
izvedeno
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3
izvedeno
Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD OPN 3
4 mesece 
po zaključku javne razgrnitve
Izdelava predloga SD OPN 3
4 mesece 
po sprejemu stališč do pripomb
Pridobitev drugih mnenj NUP
2 meseca 
od posredovanja vlog za pridobitev drugega mnenja 
Priprava usklajenega predloga SD OPN 3
1 mesec 
po pridobitvi drugih mnenj
Obravnava in sprejem SD OPN 3 
na MS
2 meseca po pripravi usklajenega predloga
Objava odloka o SD OPN 3 v Uradnem listu Republike Slovenije
1 mesec 
po sprejemu na MS
Izdelava končnega elaborata 
SD OPN 3
1 mesec po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani (http://www.slovenjgradec.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0010/2018-679
Slovenj Gradec, dne 18. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost