Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3679. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Velike Lašče, stran 10903.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, št. 6/13 in 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 21. redni seji dne 18. novembra 2021 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Velike Lašče 
1. člen 
V prvem odstavku 5. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB in št. 2/07, 6/13, 1/15, Uradni list RS, št. 32/19) se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Pod pogoji, ki jih določata zakon in ta poslovnik, se občinski svet sestaja tudi na sejah na daljavo.«
2. člen 
Za 23.a členom se dodajo novi 23.b, 23.c, 23.č in 23.d člen, ki se glasijo:
»23.b člen 
Kadar so podani epidemiološki, varnostni ali drugi razlogi, ki preprečujejo sklic seje po ustaljenih načinih, se lahko sklic seje opravi po video konferenci, s pomočjo elektronskih (spletnih) medijev.
Seja na daljavo je seja, na kateri člani občinskega sveta sodelujejo izven sedeža občine s pomočjo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana sveta, ki na seji sodeluje izven sedeža občine. Informacijska tehnologija mora prav tako brezhibno omogočati razpravo in glasovanje na daljavo.
Član občinskega sveta je v prostoru, v katerem poteka seja na daljavo, sam.
Seja se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi javno predvaja.
23.c člen 
Pri ugotavljanju navzočnosti in sklepčnosti se za prisotne na seji na daljavo štejejo člani občinskega sveta, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ker se njihova navzočnost na začetku seje ne more potrditi s podpisom na listi navzočih, se kot dokazilo navzočnosti šteje poimensko izjavljanje ob začetku seje na daljavo, ki se mora slikovno snemati.
Na seji na daljavo odloča občinski svet le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. Člani občinskega sveta glasujejo javno z osebnim izrekanjem v skladu z 48. členom tega poslovnika.
23.č člen 
Za sklic seje na daljavo veljajo vsi roki in postopki, kot jih določa poslovnik za sklic redne seje občinskega sveta.
23.d člen 
Določbe 23.b, 23.c, 23.č člena se smiselno uporabljajo tudi za sklic sej delovnih teles.«
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0030/2021-1
Velike Lašče, dne 18. novembra 2021
Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost