Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3629. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 10813.

  
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 109. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 − ZBNIP) ter tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena v povezavi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 − uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju monetarnih finančnih institucij 
1. člen 
(splošna določba) 
(1) Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami Banke Slovenije, vključno s potrebami nadzora bančnega poslovanja, izvajanja makrobonitetnega nadzora in analize finančne stabilnosti, ki vključujejo:
1. finančne informacije v zvezi z računovodskimi izkazi;
2. podrobnejše podatke iz pogodb o sklenjenih poslih, vključno z obrestnimi merami;
3. podatke o tveganih aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter razvrstitvi finančnih sredstev in prevzetih/pogojnih obveznosti po zunajbilančnih postavkah in drugih parametrih v zvezi s kreditnim tveganjem;
4. podatke za statistiko finančnih računov;
5. podatke o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti;
6. podrobne podatke o kreditih, ki jih banka servisira za račun tretjih oseb;
7. podatke o karakteristikah novih kreditov fizičnim osebam;
8. podatke o odlogih plačila obveznosti in nedonosnih izpostavljenostih pri poslih s fizičnimi osebami;
9. podatke o imetjih vrednostnih papirjev po skupinah v skladu z merili iz Uredbe (EU) št. 1011/2012 Evropske centralne banke z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24; UL L št. 305 z dne 1. 11. 2012, str. 6), zadnjič spremenjene z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2018/318 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/7; UL L št. 62 z dne 5. 3. 2018, str. 4) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)).
(2) S tem sklepom se določajo obveznosti poročanja monetarnih finančnih institucij, ki so povezane z:
1. Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB 2016/13; UL L št. 144 z dne 1. 6. 2016, str. 44; v nadaljnjem besedilu: Uredba AnaCredit);
2. Priporočilom Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 31. oktobra 2016 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah (ESRB/2016/14; UL C št. 31 z dne 31. 1. 2017, str. 1), zadnjič spremenjenim s Priporočilom o spremembi Priporočila ESRB/2016/14 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah z dne 21. marca 2019 (ESRB/2019/3; UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 1);
3. Uredbo (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24);
4. Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2021/379 z dne 22. januarja 2021 o postavkah bilance stanja kreditnih institucij in sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2021/2; UL L št. 73/2021 z dne 3. 3. 2021, str. 1);
5. Uredbo (EU) št. 1072/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34; UL L št. 297 z dne 7. 11. 2013, str. 51), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 756/2014 Evropske centralne banke z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2014/30; UL L št. 205 z dne 12. 7. 2014, str. 14);
6. Smernico Evropske centralne banke (EU) 2021/830 z dne 26. marca 2021 o statistiki postavk bilance stanja in statistiki obrestnih mer denarnih finančnih institucij (ECB/2021/11; UL L št. 208 z dne 11. 6. 2021, str. 1).
2. člen 
(obvezniki poročanja) 
(1) Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so monetarne finančne institucije (MFI), ki za namene poročanja obsegajo naslednje institucije oziroma opravljajo dejavnosti:
1. banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
2. podružnice bank tretjih držav, ki opravljajo storitve v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;
3. hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
4. družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja pridobijo dovoljenje Banke Slovenije in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
5. družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje pristojnega nadzornega organa države članice za izdajanje elektronskega denarja in so priglasile izdajanje elektronskega denarja v Republiki Sloveniji in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
6. podružnice družb za izdajo elektronskega denarja tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije in so v skladu z zakonom, ki ureja izdajanje elektronskega denarja, ustanovile podružnico v Republiki Sloveniji, ter katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
7. banka, ki jo je Svet ECB določil kot del dejanske poročevalske populacije in je bila s strani Banke Slovenije uradno obveščena o obveznostih poročanja o imetjih vrednostnih papirjev po skupinah v skladu z merili iz Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).
(2) Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so tudi skladi denarnega trga, ki sodijo v bančno skupino iz 7. točke prejšnjega odstavka. Za namen tega sklepa so skladi denarnega trga vzajemni skladi, katerih točke so po likvidnosti bližnji substituti za vloge in ki investirajo predvsem v instrumente denarnega trga in/ali v delnice/točke skladov denarnega trga in/ali v druge prenosne dolžniške instrumente s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in/ali v bančne vloge in/ali dosegajo stopnjo donosa, ki se približuje obrestnim meram instrumentov denarnega trga.
3. člen 
(obveznost poročanja podatkov) 
(1) Obvezniki poročanja iz prejšnjega člena morajo zagotavljati podatke iz prvega odstavka prvega člena tega sklepa z naslednjimi poročili:
1. Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S), ki vključujejo finančne informacije v zvezi z računovodskimi izkazi in podrobnejše podatke iz pogodb o sklenjenih poslih po stanju konec vsakega meseca;
2. Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem in zneski poplačil (poročilo BS1K), ki se nanašajo na naložbe v dolžniške finančne instrumente in prevzete/pogojne zunajbilančne obveznosti ter na dolžnike po teh instrumentih, po stanju konec vsakega četrtletja;
3. Dogodki v zvezi z dolžniki iz finančnih instrumentov (poročilo BDOG) na ravni posameznega posla, nastali v referenčnem mesecu, ki niso vključeni v poročilo BS1S;
4. Poročilo o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti (poročilo BS1V), ki vključuje podatke o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti, izvršenih v referenčnem mesecu;
5. Kreditni posli, ki jih banka servisira za račun tretjih oseb (poročilo BS1KP), po stanju konec vsakega meseca;
6. Relacijska tabela solidarnih obveznosti (poročilo BSSOL), ki natančneje opredeljuje odgovornosti solidarnih obveznikov, po stanju konec vsakega meseca;
7. Tabela zavarovanj (poročilo BSZAV), ki jih kreditodajalec prejme v zavarovanje izpostavljenosti, poročanih na ravni posamezne pogodbe, po stanju konec vsakega meseca;
8. Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (poročilo BSIVZ), ki posamezno pogodbo opremi s podatki o prejetih zavarovanjih, po stanju konec vsakega meseca;
9. Relacijska tabela povezanih oseb (poročilo BSPOV), ki opredeljuje razmerja med pravnimi osebami, po stanju konec vsakega meseca;
10. Poročilo o karakteristikah novih kreditov fizičnim osebam (poročilo BSMAP) za posle, sklenjene v referenčnem četrtletju;
11. Poročilo o odlogih plačila obveznosti in nedonosnih izpostavljenostih do fizičnih oseb (poročilo BSZAM) po stanju konec vsakega četrtletja;
12. Poročilo o imetjih vrednostnih papirjev (poročilo SHSG) za izbrane bančne skupine po stanju konec vsakega četrtletja.
(2) Obvezniki poročanja iz 1. do 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena poleg poročil iz prejšnjega odstavka zagotovijo Banki Slovenije na zahtevo tudi dodatne podatke o tujih poslovnih subjektih, ki so rezidenti druge države članice poročevalke na podlagi Uredbe AnaCredit, z vnosom v aplikacijo Register tujih poslovnih subjektov, ki ga vodi Banka Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja centralni kreditni register.
4. člen 
(izdaja navodila) 
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 44/18, 140/20 in 92/21 − ZBan-3), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega sklepa.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 3. decembra 2019, spremenjeno z Navodilom o dopolnitvah in spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 3. marca 2020, Navodilom o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 26. maja 2020, Navodilom o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 7. oktobra 2020, Navodilom o dopolnitvah in spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 16. marca 2021 ter Navodilom o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 2. julija 2021, ki pa se uporablja še do izdaje navodila iz prejšnjega člena.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se navodilo iz prejšnjega odstavka:
1. uporabi še pri poročanju po stanju na dan 31. decembra 2021 v poročilu BSPOV pri označevanju po šifrantu 814. Tip podatka iz poglavja 8.4 Relacijska tabela povezanih oseb, na podlagi katerega se poročajo le dodani in spremenjeni zapisi, in
2. lahko uporabi še pri poročanju po stanju na dan 31. decembra 2021 v poročilu BS1S pri postavkah:
– UP110 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji,
– UP111 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva,
– UO110 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji,
– UO111 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva,
– UP112 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji,
– UP113 Dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva,
– UO112 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji,
– UO113 Izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva,
– UO508 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji,
– UO509 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva,
– UP508 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – dolžniški vrednostni papirji,
– UP509 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa – krediti in druga finančna sredstva,
– UO510 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji,
– UO511 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva,
– UP510 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – dolžniški vrednostni papirji,
– UP511 Odprava oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti – krediti in druga finančna sredstva,
– UO530 Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev,
– UO531 Oslabitve naložbenih nepremičnin,
– UO533 Oslabitve drugih neopredmetenih sredstev,
– UO539 Oslabitve drugih sredstev.
(4) Če se banka odloči za uporabo določbe iz 2. točke prejšnjega odstavka, mora tak pristop uporabiti pri poročanju vseh navedenih postavk.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 30. decembra 2021.
Ljubljana, dne 23. novembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti