Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, stran 10895.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), 18. in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025 (št. 60400-4/2015-23 z dne 23. 11. 2015) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 15. 11. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim (Uradni list RS, št. 85/16) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Za namenska najemna stanovanja lahko zaprosijo prosilci, ki so v času javnega razpisa zaposleni, samozaposleni ter vsi, ki lahko dokažejo, da so v zadnjih treh mesecih pred objavo javnega razpisa prejeli obdavčljive dohodke iz drugega civilnega razmerja.«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku črta prva alineja.
V dosedanji drugi alineji, ki postane prva alineja, se pred besedo »drugi« doda besedilo »prvi,«.
Dosedanja tretja alineja, ki postane druga alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– peti alineji z dohodninsko odločbo za preteklo koledarsko leto.«.
V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dokazila o zaposlitvi, samozaposlitvi oziroma prejemanju obdavčljivih dohodkov iz drugega civilnega razmerja v zadnjih treh mesecih pred objavo javnega razpisa,«.
3. člen 
V 9. členu se v šestem odstavku za besedo »postopku« črtata vejica in besedilo »v prostorih JSS MOL«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Pri žrebu so prisotni: notar, ki o žrebu sestavi notarski zapisnik v skladu z zakonom, ki ureja notariat, in tričlanska komisija, ki jo sestavljajo po en član iz JSS MOL, Urada za mladino in Javnega zavoda Mladi zmaji. Žreb se opravi na način, da se za vsako posamezno skupino (skupina 1 – mladi posamezniki; skupina 2 – mladi pari; skupina 3 – mlade družine) izžreba toliko kuvert z odločbami o izpolnjevanju pogojev, kot je razpisanih stanovanj. Kuverte se odprejo in komisija zapiše imena uspelih prosilcev na sezname upravičencev do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem. Sezname vseh treh posameznih skupin upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, potrdi notar v notarskem zapisniku. Seznami upravičencev morajo biti nato javno objavljeni v roku 3 delovnih dni po žrebu, na enak način kot razpis.«.
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(1) Kolikor izžrebani upravičenec zavrne ponujeno stanovanje, se ga takoj črta s seznama in ni upravičen sodelovati na prvem naslednjem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v MOL.
(2) Izjemoma lahko izžrebani upravičenec iz utemeljenih razlogov zavrne ponujeno stanovanje in zahteva drugo primerno stanovanje. O utemeljenosti razlogov za zavrnitev in dodelitev drugega stanovanja odloči JSS MOL. Če JSS MOL odloči, da ne gre za utemeljene razloge, ravna po prejšnjem odstavku tega člena.«.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
Najemno pogodbo z uspelim prosilcem za namensko najemno stanovanje sklene JSS MOL za nedoločen čas.«.
6. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(1) JSS MOL uporablja pri dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj mladim površinske normative, določene s pravilnikom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem za prosilce brez plačila lastne udeležbe in varščine.
(2) JSS MOL lahko izjemoma odda v najem tudi manjše ali večje stanovanje, če se prosilec s tem strinja.«.
7. člen 
17. in 18. člen se črtata.
8. člen 
V 19. členu v prvem odstavku se besedilo »z 90« nadomesti z besedilom »s 60«.
9. člen 
V 20. členu se številka »90« nadomesti s številko »60«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Vsa dosedanja najemna razmerja, sklenjena na podlagi Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim (Uradni list RS, št. 85/16), ostanejo v veljavi, spremeni se le čas trajanja najemnega razmerja iz določenega časa 10 let v nedoločen čas.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-64/2021-2
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti