Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3625. Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti, stran 10811.

  
Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti 
1. člen 
V Uredbi o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16, 5/18, 81/18 in 38/19) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi izvajanje navzkrižne skladnosti v letu 2021 in 2022 za izvajanje Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).«.
2. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »v obdobju do leta 2020«.
3. člen 
V prilogi 1 se v preglednici PODROČJE Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, GLAVNA ZADEVA: Identifikacija in registracija živali, PZR 6: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA PRAŠIČEV, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, zahteve iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in ki jih preverja kontrolor, v 73. zahtevi črta besedilo »– in sicer najpozneje, preden zapustijo gospodarstvo«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16, 5/18, 81/18 in 38/19), se končajo v skladu s spremenjenim 6. členom uredbe.
5. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjena priloga 1 uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2022.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-53/2021
Ljubljana, dne 25. novembra 2021
EVA 2021-2330-0120
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost