Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Ob-3470/21, Stran 2626
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 150/20), 26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, s spremembami) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis 
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2022
1. Pomeni izrazov, ki so povzeti po Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.) so:
– letni program športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v MOM za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme Mestni svet MOM,
– javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka razpisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z razpisom in besedilom razpisa,
– izvajalec letnega programa športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost je na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.) izbrana na razpisu in mu MOM sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih in ostalih športnih objektih,
– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez,
– piramidalni sistem pomeni izvajanje dejavnosti vadbe in tekmovanj v vseh starostnih kategorijah uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– področja LPŠ so:
a) športni programi: 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost, 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport, 
– vrhunski šport, 
– šport invalidov, 
– športna rekreacija, 
– šport starejših, 
b) športni objekti in površine za šport v naravi,
c) razvojna dejavnost v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
d) organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa, 
– na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju obštudijske športne dejavnosti, 
e) športne prireditve in promocija športa: 
– športne prireditve; 
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji,
– javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti ter se lahko povežejo v mrežo,
– uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter ostalih športnih objektih in se podrobneje opredeli z LPŠ,
– športnik je posameznik, ki se za matični klub s sedežem v MOM registrira kot športnik skladno z 32. členom ZŠpo-1,
– strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne panoge, ki je sprejet s strani Športne zveze Maribor (v nadaljnjem besedilu: ŠZM) in potrjen s strani MOM,
– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih društvih na ravni MOM v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (strokovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovnega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),
b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa,
c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
– Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi«, številka 3-18/2017-232 z dne 16. 4. 2021, ki ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport na svoji 13. redni seji.
– Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Obvestila OKS): kot uradni dokument se upošteva aktualna evidenca kategoriziranih športnikov, ki je stopila v veljavo 1. 10. 2021 in je objavljena na spletni strani OKS (www.olympic.si).
– Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa: je dokument, ki sledi nacionalnemu programu športa in omogoča njegovo uspešno in učinkovito izvajanje – (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Direktorat-za-sport/Strokovni-svet-RS-za-sport/2021/Izvedbeni-nacrt-nacionalnega-programa-sporta-v-Republiki-Sloveniji-2014-2023.pdf).
– Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠOM KŠ/VŠ) – je dokument OKS, ki za vsako športno panogo določa velikost in starostne skupine ter največji letni obseg vadbe – https://www.olympic.si/datoteke/2_2_2-VELIKOST%20VADBENIH%20SKUPIN%20IN%20OBSEG%20VADBE-%C5%A1port%20otrok%20in%20mladina.pdf
– Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih kakovostnega športa (KŠ) – je dokument OKS, ki za vsako športno panogo določa velikost in starostne skupine ter največji letni obseg vadbe – https://www.olympic.si/datoteke/2_2_2-%20velikost%20vadbenih%20skupin%20%20-%20%20kakovostni%20%C5%A1port.pdf
– Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih vrhunskega športa (VŠ) – je dokument OKS, ki za vsako športno panogo določa velikost in starostne skupine ter največji letni obseg vadbe – https://www.olympic.si/datoteke/Kopija2%202%202-PRAVILNIK-OB%C4%8CINE-OKS-oblikovanje%20vadbenih%20skupin.pdf
– Informator 2021/2022 – je publikacija Zavoda za šport RS Planica, ki opredeljuje športne programe ter način izvajanja in uresničevanja ciljev športnih programov (Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in prireditve) – https://www.sportmladih.net/uploads/cms/file/Informator%20I/Informator_21_22_splet.pdf
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MOM, dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih objektih v upravljanju koncesionarja oziroma sofinanciranje za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MOM za leto 2022, dodelitev uporabe oziroma za sofinanciranje prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2022.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena.
V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter negospodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil, bo moral izvajalec vrniti prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V vseh dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja vadba športnikov, morajo le-ti biti registrirani v skladu z 32. členom Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).
a. Dodelitev brezplačne uporabe prostora oziroma sofinanciranje uporabe prostora (uveljavlja se na programskih obrazcih)
Odobreno brezplačno uporabo prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.).
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih objektov v upravljanju koncesionarja in namen uporabe javnih športnih objektov, za katere je zagotovljen znesek do 2.015.000 evrov ter za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov, se za izvedbo Letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.
MOM bo sofinancirala tudi ure vadbe v drugih športnih objektih v lasti MOM in ostalih športnih objektih, ki niso v lasti MOM (lastni športni objekti in telovadnice), ki zaradi narave dela (specifičnost športne panoge) ali prezasedenosti, glede na obseg vadbe in vrednotenje programov niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov, vendar največ do 250.000 evrov. Vrednost posamezne ure se izračuna tako, da se razpoložljiva sredstva delijo s skupnim številom odobrenih ur.
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo dejavnosti programov »Prostočasne športne vzgoje šolskih otrok« ter dejavnosti programov »Vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport«.
Enota za izvedbo vadbe se pri dodeljevanju uporabe prostora upošteva 60 minut (npr. 45 min = ¾ enote, 90 min = 1 ½ enote).
Enota za izvedbo tekmovanj predstavlja zagotavljanje pogojev za izvedbo domačih tekem uradnih tekmovalnih sistemov v skladu s standardi nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez.
Vsak prejemnik za uporabo javnih športnih objektov krije le dodatne stroške priprave športnega objekta, ki presegajo normative nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, po veljavnem ceniku upravljavca športnega objekta.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOM. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih kapacitet na javni športnih objektih ter drugih športnih objektih in površinah za šport v naravi, pri dodeljevanju brezplačne uporabe ali sofinanciranju prostora, upošteva specifike posamezne športne panoge.
Protivrednost odobrene uporabe javnih športnih objektov se izračuna na podlagi veljavnega cenika koncesionarja.
b. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.).
Sofinancirali se bodo izključno programi oziroma dejavnosti, ki imajo zaključeno finančno konstrukcijo, kar pomeni, da morajo biti predvideni odhodki (izdatki oziroma stroški) enaki predvidenim prihodkom (prihodki so seštevek vseh prejemkov vlagatelja skupaj z zaprošenimi sredstvi MOM oziroma občinski proračun). Zaključena finančna konstrukcija pomeni, da ima vlagatelj za posamezen program oziroma dejavnost zagotovljene finančne vire za izvedbo, pri čemer dodeljena sredstva MOM za posamezen program oziroma dejavnost ne smejo biti višja od razpisanih sredstev.
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva (prvi odstavek 31. člena ZŠpo-1). Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati (tretji odstavek 31. člena ZŠpo-1).
Volontersko delo mora biti v vlogi na javni razpis opredeljeno v finančni konstrukciji prijavnega obrazca posamezne dejavnosti. Upravičen strošek za uveljavljanje volonterskega dela je povračilo stroškov, skladno z 31. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15), ki ga prijavitelj izkazuje na predpisanem obrazcu v polletnih Poročilih.
Strokovni delavci, ki imajo z izvajalcem LPŠ sklenjeno poslovno razmerje ali redno delovno razmerje, ne morejo uveljavljati volonterskega dela.
Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zahtevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vloženega zahtevka odobri črpanje vseh dodeljenih sredstev na razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo sredstev se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob oddaji vsakega zahtevka.
Izplačilo po posameznem zahtevku lahko predstavljajo največ do 100 % upravičenih stroškov.
Športne prireditve se bodo sofinancirale na podlagi zahtevka izvajalca, kateremu je potrebno priložiti finančno poročilo s prilogami (število tekmovalcev, gledalcev, fotografije …), in sicer v roku 30 dni po izvedbi posamezne prireditve.
Zahtevke za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022 je potrebno oddati najkasneje do 31. 7. 2022.
Pred prvim zahtevkom za obdobje po 30. 6. 2022 je potrebno oddati poročilo z dokazili o plačanih stroških, ki so nastali v obdobju od 1. 1. do 30. 6. in so bili prikazani v aplikaciji pri zahtevkih za to obdobje. Po 31. 7. 2022 stroškov za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022 ni več možno uveljavljati in se ne štejejo kot upravičeni stroški.
Rok za predložitev zadnjega e-zahtevka za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2022 je 8. december 2022, razen za prireditve, tekmovanja in mestne panožne športne šole izvedene v decembru 2022, kjer je rok za predložitev e-zahtevka najkasneje do 15. 1. 2023.
Poročilo o namenski porabi sredstev za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2022 z dokazili o plačanih stroških je potrebno oddati najkasneje do 31. 1. 2023.
Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022, ki vsebuje računovodske izkaze s pojasnili in poročilo o uresničevanju ciljev izvedenih programov v preteklem koledarskem letu, morajo izvajalci pristojnemu organu posredovati do 31. marca prihodnjega leta.
V programih prostočasnih dejavnosti, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega kadra, s katerimi ima izvajalec sklenjeno pogodbo o volonterskem delu, morajo izvajalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev k e-zahtevku za obdobje od 1. 1. do 30. 6. predložiti prvo Poročilo o volonterskem delu najkasneje do 31. 7. tekočega leta, k e-zahtevku za obdobje od 1. 7. do 31. 12. pa drugo Poročilo o volonterskem delu, najkasneje do 10. 12. tekočega leta.
Zaključno vsebinsko poročilo o volonterskem delu za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 se odda najkasneje do 31. 1. prihodnjega leta.
3. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter uporabe objektov
MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v proračunu oziroma rebalansu proračuna MOM za leto 2022.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 4.392.760,00 evrov.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih programov za leto 2022, po posameznih razpisnih področjih, programih, podprogramih in dejavnostih znašajo:
Sofinanciranje Letnega programa športa v MOM obsega sofinanciranje področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter uporabe objektov v naslednjih okvirnih zneskih:
Poglavje Javnega razpisa
Programski obrazec 
v aplikaciji Tendee
Številka 
poglavja 
v LPŠ 2022
Področje, program, podprogram, 
dejavnost LPŠ 2022
Številka proračunske postavke
Okvirna razpisana sredstva v EUR
TOČKA 5
2.1.
ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE
123408
 
I.
 2.1.1.
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
 
A.
 2.1.1.1.
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
 
a.
a)
Mali sonček
 
 
B
 
Gibalne igre v naravi
2.000
B
Krosi
2.700
b.
A
b)
Športne dejavnosti za predšolske otroke
32.000
B.
 2.1.1.2.
Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
 
a.
a)
Zlati sonček in Krpan
 
 
B
 
Drsanje
10.400
 
B
 
Planinstvo
1.000
B
Športno plezanje
2.000
B
Rolkanje
2.000
 
B
 
Kolesarstvo
6.000
b.
A
 b)
Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke
160.000
c.
c)
Za izvedbo programa Naučimo se plavati
 
 
C
 
Deset urni plavalni tečaji za prve razrede
57.000
 
C
 
Preverjanje znanja plavanja za šeste razrede
5.160
d.
D
d) 
Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
20.000
C.
 2.1.1.3.
Prostočasna športna vzgoja mladine
 
a.
D
a)
Šolska športna tekmovanja za mladino
8.000
b.
A
b)
Športne dejavnosti za srednješolce (mladino)
31.000
II.
 2.1.2.
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
S POSEBNIMI POTREBAMI
 
a.
A
a) 
Športne dejavnosti otrok in mladine 
s posebnimi potrebami
4.000
III.
 2.1.3.
OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST
 
a.
A
a)
Športne dejavnosti za študente
5.000
b.
D
b)
Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru
10.000
IV.
 2.1.4.
ŠPORTNA REKREACIJA
 
a.
E
a) 
Športna rekreacija v okviru Gibaj Maribor – brezplačne animacijske prireditve
in brezplačna animacijska vadba
15.000
V.
 2.1.5.
ŠPORT STAREJŠIH
 
a.
A
a)
Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let
13.000
VI.
 2.2.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA – PODROČJE ŠPORTA ZA VSE
123409
 
a.
 2.2.1.
Velike športno rekreativne prireditve lokalnega pomena
 
 
F
 
Zimski športni vikend
6.000
 
F
 
Športni vikend Maribora
9.000
 
F
 
Mariborski mestni tek
17.000
 
F
 
Festival mariborskega športa
4.500
 
F
 
Urbani polmaraton Run4motion
3.000
 
F
 
Športna pomlad
2.500
F
Team Time Ride
2.000
 
F
 
ZZ – Rolano mesto
1.500
 
F
 
Nočni tek na Kalvarijo
1.000
b.
F
2.2.2.
Druge športno rekreativne prireditve
12.000
TČ. 6
3.1.
ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA
123411
 
I.
 3.1.1.
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI
IN VRHUNSKI ŠPORT
 
a.
G
a)
Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
 
 
Individualne panoge
470.000
 
Kolektivne panoge
293.000
II.
3.1.2.
VRHUNSKI ŠPORT
 
 
J
 a)
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
75.000
III.
 3.2.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA – PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA
123409
 
a.
K
a) 
Velike mednarodne športne prireditve
30.000
UEC Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu
 
 
ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske v alpskem smučanju
 
b.
K
b)
Druga mednarodna tekmovanja in prireditve
65.000
c.
c)
Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih
K
Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih – liga prvakov
10.000
 
K
 
Nastopi na drugih velikih ligaških tekmovanjih, na svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih
20.000
d.
K
d)
Športnik leta Maribora 2021
18.000
IV.
 3.3.
MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE 
123416
a.
H
a)
Mestne panožne športne šole otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
351.000 
TČ. 7
 4.
ŠPORT INVALIDOV
123403
 
I.
4.1.
ŠPORT INVALIDOV – PODROČJE ŠPORTA ZA VSE
 
A.
4.1.1.
Prostočasna športna rekreacija invalidov
 
a.
A
a)
Dejavnosti množičnega športa invalidov
16.000
B.
4.1.2.
Športne prireditve in promocija športa invalidov
a.
L
a)
Športno rekreativne prireditve športa invalidov
2.000
II.
4.2.
ŠPORT INVALIDOV – PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA
 
A.
 4.2.1.
Tekmovalni šport invalidov
 
a.
J
a)
Dejavnosti tekmovalnega športa invalidov
1.000
B.
4.2.2.
Športne prireditve in promocija tekmovalnega športa invalidov
a.
L
a)
Mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali s področja športa invalidov
1.000
TČ. 8
 5.
RAZVOJNA DEJAVNOST V ŠPORTU
123413
 
a.
M1
a)
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
7.000
b.
M1
b)
Izobraževanje strokovnih delavcev v športu
3.000
TČ. 9
 6.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
123412
 
I.
6.1.
DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
 
a.
N
a)
Delovanje občinske športne zveze
33.000
b.
N
b)
Delovanje ostalih zvez društev
5.000
c.
O
c)
Delovanje športnih društev
33.000
 
7.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
123414
 
 
7.1.
OBJEKTI V UPRAVLJANJU KONCESIONARJA ŠPORT MARIBOR D.O.O IN V UPRAVLJANJU UPRAVLJAVCA SMUČIŠČ
na programskih obrazcih
a)
Objekti v upravljanju Šport Maribor d.o.o.
1.990.000
 
na programskih obrazcih
b)
Objekti v upravljanju upravljavca smučišč
25.000
7.2.
OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI
 
na programskih obrazcih
Ostali športni objekti
250.000
TČ. 10
8.1
OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE 2023
123415
K
Olimpijski festival evropske mladine 2023
250.000
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov (1. točka prvega odstavka 6. člena Zakona o športu) prednost pri izvajanju letnega programa športa športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev in uporabe prostora v javnih športnih objektih in ostalih športnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOM in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo dejavnost pretežno (50 % + 1 član) za prebivalce MOM,
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,
– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov, druge statusno pravne oblike pa zbirko udeležencev programov,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOM in njenih povezanih oseb,
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:
– se mu sofinancira dejavnost iz proračuna MOM ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih objektov v upravljanju koncesionarja ali sofinancira uporaba ostalih športnih objektov.
Izvajalec mora pri prijavi na javni razpis izpolniti osnovne obrazce (R1, R2 in R3) in predložiti naslednje skenirane dokumente:
– obrazec R1 (Podatki o izvajalcu športnega programa),
– obrazec R2 (Izjave o sprejemanju pogojev razpisa),
– obrazec R3 (Dokazila in priloge – Temeljni akt prijavitelja, Odločba upravne enote Maribor, Odločba o javnem interesu – v kolikor jo je izvajalec pridobil, Strategija športne panoge, usklajena s Strategijo športa v MOM do leta 2030 – v kolikor jo panoga ima),
– pogodbo s koncesionarjem javnih športnih objektov oziroma drugo pogodbo z upravljalcem objektov oziroma izjavo o uporabi lastnih prostorov,
– potrjen urnik s strani koncesionarja športnega objekta oziroma upravljalca objekta,
– pogodbo s strokovnim kadrom,
– dokazila o usposabljanju v zadnjih dveh letih,
– dokazilo o kategorizaciji strokovnega kadra,
– podpisane pristopne izjave s strani vadečega oziroma zakonitega zastopnika mladoletne vadeče osebe,
– dokazilo o statusu invalidnosti (kopijo Odločbe o invalidnosti s strani pristojnega državnega organa, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1),
– seznam športnikov, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, potrjen s strani NPZ.
5. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu športa za vse
Posebni kriterij v programih prostočasne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok ter športne vzgoje mladine je, da se posameznemu vlagatelju sofinancira največ 20 dejavnosti (vadbenih skupin).
I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 2.1.1.
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok – 2.1.1.1.
a. Mali sonček, Obrazec »B«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih športnih dejavnosti s področja »Krosa« in »Gibalnih iger v naravi« v mariborskih vrtcih, in sicer za drugo starostno obdobje otrok, ki jo na podlagi normativa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavljajo otroci od treh let starosti do vstopa v šolo.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– ima podpisan dogovor z vrtcem, za katerega bo izvajal program in ga priložil k prijavi na javni razpis;
– ima podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal program in ga priložijo k prijavi na javni razpis, v kolikor je prijavitelj vrtec;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
b. Športne dejavnosti za predšolske otroke, Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodene celoletne prostočasne športne vadbe za predšolske otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader izvajalca, in sicer za drugo starostno obdobje otrok, ki jo na podlagi normativa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavljajo otroci od treh let starosti do vstopa v šolo.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 60 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v višini do 600 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 60 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 6 in največ 15 udeležencev na strokovnega delavca;
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 45 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem deležu polnega obsega programa vadbene skupine;
– mora priložiti k prijavi na razpis dogovor, v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (javni vrtec);
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Zaradi sanacije malega in srednjega bazena v kopališču Pristan, se izvajalcem programa omogoči, da bodo imeli možnost vnosa seznama vadečih posameznih vadbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje LPŠ za leto 2022, takoj po zaključeni sanaciji.
Ne glede na izjemo, je prijavitelj dolžan v času odprtega javnega razpisa izpolniti prijavo posameznega programa brez seznama vadečih.
Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok – 2.1.1.2
a. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke – Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih prostočasnih športnih dejavnosti za šoloobvezne otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v višini do 800 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca;
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem deležu polnega obsega programa vadbene skupine;
– k prijavi na javni razpis priloži pisni dogovor z zavodom (javna osnovna šola), v kolikor program izvaja za ta zavod;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Zaradi sanacije malega in srednjega bazena v kopališču Pristan, se izvajalcem programa omogoči, da bodo imeli možnost vnosa seznama vadečih posameznih vadbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje LPŠ za leto 2022, takoj po zaključeni sanaciji.
Ne glede na izjemo, je prijavitelj dolžan v času odprtega javnega razpisa izpolniti prijavo posameznega programa brez seznama vadečih.
b. Zlati sonček in Krpan – Obrazec »B«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih športnih dejavnosti s področja drsanja na ledu, planinstva, športnega plezanja, rolkanja in kolesarstva v mariborskih osnovnih šolah.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– ima podpisan dogovor z osnovnimi šolami, za katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni razpis;
– ima podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal program in ga priložijo k prijavi na javni razpis, v kolikor je prijavitelj šola;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
c. Za izvedbo športnega programa »Naučimo se plavati« – Obrazec »C«
Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih 10 urnih tečajev plavanja za prve razrede in preverjanj znanja plavanja za šeste razrede za mariborske osnovne šole.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celoten program brezplačnih 10 urnih tečajev plavanja za prve razrede in preverjanj znanja plavanja za šeste razrede za mariborske osnovne šole.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga, storitev in uporaba objekta).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ima podpisan dogovor z osnovnimi šolami, za katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni razpis;
– bo takoj po zaključku posameznega tečaja ali testiranja oddal poročilo o izvedbi v spletno aplikacijo NSP;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
d. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke – Obrazec »D«
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplačnih dejavnosti šolskih športnih tekmovanj v:
– individualnih športnih panogah: atletika-stadionska, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, streljanje, športno plezanje.
– kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka, odbojka, odbojka na mivki, rokomet.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti največ do 1.200 evrov.
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec);
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2021/22 in 2022/23;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Prostočasna športna vzgoja mladine – 2.1.1.3.
a. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) – Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih prostočasnih športnih dejavnosti za mladino, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v višini do 800 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca;
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem deležu polnega obsega programa vadbene skupine;
– k prijavi na javni razpis priloži pisni dogovor z zavodom (javna srednja šola), v kolikor program izvaja za ta zavod;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
b. Šolska športna tekmovanja za mladino – Obrazec »D«
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplačnih dejavnosti osnovnošolskih športnih tekmovanj v:
– individualnih športnih panogah: atletika-stadionska, atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje, alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, namizni tenis, šah, streljanje in športno plezanje.
– kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka, odbojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet in košarka 3 na 3.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti največ do 1.200 evrov.
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec);
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2021/22 in 2022/23;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
II. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 2.1.2.
a. Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami – Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih prostočasnih športnih dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader z ustreznimi licencami oziroma kompetencami.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 15 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v višini do 1.200 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih so najmanj 4 in največ 8 udeležencev na strokovnega delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer se zagotovi varno izvajanje dejavnosti);
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem deležu polnega obsega programa vadbene skupine;
– k prijavi na javni razpis priloži pisni dogovor z zavodom, v kolikor program izvaja za ta zavod;
– ima podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal program in ga priložijo k prijavi na javni razpis, v kolikor je prijavitelj zavod;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Zaradi sanacije malega in srednjega bazena v kopališču Pristan, se izvajalcem programa omogoči, da bodo imeli možnost vnosa seznama vadečih posameznih vadbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje LPŠ za leto 2022, takoj po zaključeni sanaciji.
Ne glede na izjemo, je prijavitelj dolžan v času odprtega javnega razpisa izpolniti prijavo posameznega programa brez seznama vadečih.
III. Obštudijska športna dejavnost – 2.1.3.
a. Športne dejavnosti za študente – Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih športnih prostočasnih dejavnosti za študente Univerze v Mariboru s prijavljenim prebivališčem v MOM, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v višini do 800 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu vadečih, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca;
– ki za udeležence programa – študente Univerze v Mariboru predloži ustrezno dokazilo (potrdilo o vpisu in potrdilo o prijavljenem prebivališču v MOM), da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;
– izvaja dejavnosti, ki niso del visokošolskih ali višješolskih študijskih programov ali dejavnosti, ki so sofinancirane iz tega naslova;
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem deležu polnega obsega programa vadbene skupine;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
b. Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, Obrazec »D«
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplačnih dejavnosti športnih tekmovanj študentov Univerze v Mariboru, ki jih izvajajo športna društva ali zveze društev za študente Univerze v Mariboru pod okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA).
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti študentskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
IV. Športna rekreacija – 2.1.4.
a. Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Maribor – brezplačne animacijske prireditve in brezplačna animacijska vadba – Obrazec »E«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa Gibaj Maribor:
– brezplačna animacijska vadba,
– brezplačna vodena vadba.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti športne rekreacije v okviru programa Gibaj Maribor se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– ima status občinske športne zveze,
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– v sklopu projekta Gibaj Maribor zagotovi program, ki vključuje najmanj 15 celoletnih dejavnosti, v letnem obsegu najmanj 45 ur za posamezno dejavnost;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Za izvedbo posameznega sklopa dejavnosti projekta Gibaj Maribor bo lahko izbran le vlagatelj, ki bo izbran na področju Delovanja športnih organizacij. Vlagatelj oziroma nosilec mora imeti za vsako prijavljeno dejavnost z izvajalcem dejavnosti podpisan dogovor za celotno obdobje trajanja sofinanciranja od 1. 1. do 31. 12. 2022 in mora biti podpisan pred začetkom izvajanja dejavnosti (1. 1. 2022).
V. Šport starejših – 2.1.5.
a. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let – Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih prostočasnih športnih dejavnosti za starejše od 65 let, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v višini do 800 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – starejši od 65 let in predložijo ustrezno dokazilo (pristopno izjavo);
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 6 in največ 12 udeležencev na strokovnega delavca;
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem deležu polnega obsega programa vadbene skupine;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
VI. Športne prireditve in promocija športa – področje športa za vse – 2.2.
Velike športno rekreativne prireditve – 2.2.1.
a. Prireditve lokalnega pomena – Obrazec »F«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev) naslednjih velikih športno rekreativnih prireditev:
– Zimski športni vikend,
– Športni vikend Maribora,
– Mariborski mestni tek,
– Festival mariborskega športa,
– Urbani polmaraton Run4motion,
– Športna pomlad,
– Team Time Ride,
– ZZ – Rolano mesto,
– Nočni tek na Kalvarijo.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– priloži program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna);
– prireditev izvede na območju MOM;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) – (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh;
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
b. Druge športno rekreativne prireditve – 2.2.2. – Obrazec »F«
Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih prireditev, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– priloži program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna);
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) – (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh;
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
6. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa – 3.1.
I. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 3.1.1.
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – Obrazec »G«
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Vlagatelj mora v svoji vlogi prijaviti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. V sofinanciranje posamezne vadbene skupine so vključeni le športniki, ki ustrezajo prijavljeni starostni kategoriji vadbene skupine, skladno z uradno potrjenim tekmovalnim sistemom. Le-ti se uvrstijo v vrednotenje športnih panog in izbiro sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM.
Pri vrednotenju športnih panog predstavlja absolutno število športnikov v programu vsoto športnikov vseh starostnih kategorij, ki vadijo in tekmujejo v starostno ustrezni kategoriji uradnega tekmovalnega sistema.
Pri vrednotenju športnih panog in izbiri sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega programa športa absolutno število športnikov v programu predstavlja število športnikov sofinancirane dejavnosti.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela. Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroški priprav, tekmovanj in športne opreme v višini do 40 % znotraj dodeljenih sredstev za sofinanciranje dela strokovnega kadra.
Vlagatelji lahko zaprosijo, ob upoštevanju piramidalnega sistema, za več dejavnosti (več vadbenih skupin) znotraj posamezne starostne kategorije, le v primeru, da izvajajo v tej starostni kategoriji dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki nastopajo na najvišji ravni uradnega tekmovalnega sistema.
Drobljenje vadbenih skupin iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, študentskem delu in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V kolikor komisija presodi upravičenost manjšega števila športnikov v dejavnosti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov, vendar ne manjšega od 2 pri individualnih in pri kolektivnih športnih panogah toliko športnikov kot to določa Nacionalna panožna zveza (NPZ) za nastop v uradnem tekmovalnem sistemu.
Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Obseg izbrane dejavnosti oziroma vadbe posameznih starostnih kategorij:
Starostna kategorija
Letni obseg vadbe (enote)
mladinci /mladinke
do 400
kadeti /kadetinje
do 320
starejši dečki/deklice
do 240
mlajši dečki/deklice
do 160
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v javnih športnih objektih, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.
Vlagatelji 1. skupine športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za izvedbo programa v obsegu:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot.
Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za izvedbo programa v obsegu:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 120 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 180 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 240 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 300 enot.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg. Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjša ali poveča obseg kot je določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠOM KŠ/VŠ)«.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema;
– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 1. 1. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis. Pogoj se ne upošteva za prvo starostno obdobje posamezne športne panoge uradnih tekmovalnih sistemov.
– ki zagotovi, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe in predložijo ustrezno dokazilo (potrjeni seznam športnikov s strani Nacionalne panožne zveze – NPZ);
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Sofinancirani izvajalci dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
V kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot trener Mestnih panožnih športnih šol, lahko ista vadbena skupina prejme največ do 30 % sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki jih lahko porabi za stroške priprav, tekmovanj in športne opreme.
V kolikor je pomočnik vodje dejavnosti kondicijski trener in se sofinancira kot trener MPŠŠ, lahko ista vadbena skupina prejme največ do 100 % sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki jih lahko porabi za stroške priprav, tekmovanj in športne opreme.
Kakovostni šport (članske kategorije)
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinancira uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih za izvedbo programa v obsegu, kot je razvidno iz spodnjih tabel.
Vlagatelji 1. skupine športnih panog so upravičeni do naslednjega obsega enot:
Raven tekmovanja 
Obseg enot
1. raven
do 400
2. raven
do 320
3. raven
do 240
4. raven
do 160
Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog so upravičeni do naslednjega obsega enot:
Raven tekmovanja 
Obseg enot
1. raven
do 320
2. raven
do 240
3. raven
do 160
4. raven
do 120
Vlagatelji, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema, so upravičeni do 120 enot.
Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjša ali poveča obseg kot je določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih kakovostnega športa (KŠ)«.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje uporabe prostorov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema (ne velja za vlagatelje, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema, so upravičeni do 120 enot uporabe objekta);
– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 1. 1. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– ki zagotovi, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe in predložijo ustrezno dokazilo (potrjeni seznam športnikov s strani NPZ);
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
II. Vrhunski šport – 3.1.2.
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa – Obrazec »J«
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa se sofinancirajo izvajalci z dejavnostmi, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa članov, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (stroški dela, materiala blaga in storitev).
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti športnika, ki izkazuje status kategorizacije vrhunskega razreda.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih v obsegu:
– člani in članice do 560 enot, glede na športno panogo in vrsto objekta ter pri kolektivnih športnih panogah sorazmerni delež minimalne vadbene skupine športnikov kot to določa Nacionalna panožna zveza (NPZ) za nastop v uradnem tekmovalnem sistemu.
Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjša ali poveča obseg kot je določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih vrhunskega športa (VŠ)«.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 1. 1. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
III. Športne prireditve in promocija športa – področje tekmovalnega športa – 3.2.
a. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve – Obrazec »K«
Dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev:
– Zlata lisica, svetovni pokal za ženske v smučanju;
– UEC Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu.
Vlagatelji lahko za dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (stroški dela, materiala, blaga in storitev).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, ki so uvrščeni v letni program športa in zagotavljajo TV oziroma internetne prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor;
– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo prireditve.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vidnem mestu zagotoviti napis Maribor;
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) – (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh;
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor;
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
b. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve – Obrazec »K«
Vlagatelji lahko za dejavnosti organizacije drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za organizacijo drugih mednarodnih športnih tekmovanj in prireditev, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor.
Odprta državna prvenstva niso predmet sofinanciranja, razen v primeru, če gre za odprta prvenstva v članskih kategorijah, katerih se udeleži najmanj 6 držav.
Vlagatelji lahko za dejavnosti drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (stroški dela, materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.
Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju mednarodne športne dejavnosti na območju MOM ter promociji Mestne občine Maribor preko športnih tekmovanj in prireditev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo druga mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOM,
– priložijo soglasje za izvedbo mednarodnih tekmovanj in prireditev s strani upravljavca športnega objekta,
– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) – (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
c. Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih – Obrazec »K«
Vlagatelji lahko za dejavnosti nastopov v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih (liga prvakov), v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za sodelovanje klubov z območja MOM na tekmovanjih za članske kategorije pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov organizacije v MOM in neposredne udeležbe športnega društva na tekmovanjih v tujini (stroškov dela, materiala, blaga in storitev).
Za organizacijo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo udeležbo sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) – (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
d. Športnik leta Maribora – Obrazec »K«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje priprave in izvedbe zaključne občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu za leto 2021.
Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosi za sofinanciranje stroškov neposredne izvedbe prireditve.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, in sicer da:
– zagotavljajo TV oziroma internetni prenos prireditve,
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah, navajajo, da izvajanje sofinancira MOM,
– k prijavi za izvedbo prireditve predložijo soglasje MOM,
– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo prireditve.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo izbrani za izvajanje dejavnosti Delovanje športnih organizacij.
IV. Mestne panožne športne šole – 3.3.
Mestne panožne športne šole otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – Obrazec »H«
Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Sofinancirajo se tiste dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja. Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno izobraženih delavcev po posameznih športnih panogah iz 1. skupine.
Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev.
Višina sofinanciranja na posameznega strokovnega delavca znaša največ do 1.900 evrov na mesec.
Vlagatelj lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunskih šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela za posameznega strokovno izobraženega delavca (vodjo dejavnosti) za delo v največ dveh vadbenih skupinah v skupnem znesku do največ 18.000 evrov ali za sofinanciranje stroškov dela za posameznega strokovno izobraženega delavca (kondicijski trener), za delo v največ štirih vadbenih skupinah v skupnem znesku do največ 14.000 evrov.
Na program MPŠŠ se lahko prijavijo samo tisti kondicijski trenerji, ki so na programih Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, navedeni kot pomočniki vodje dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi ali izvaja trenažni in tekmovalni proces vadbene skupine.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot samostojna ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Drobljenje vadbene skupine iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev je namenjena izvajalcem dejavnosti (vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da so se uvrstili v vrednotenje Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Okvirna višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:
Starostna kategorija
Okvirna najvišja vrednost v evrih
(sofinanciranje do 25 evrov/uro)
Letni obseg vadbe (enote)
mladinci/mladinke
do 10.000
do 400
kadeti/kadetinje
do 8.000
do 320
starejši dečki/deklice
do 6.000
do 240
mlajši dečki/deklice
do 4.000
do 160
Opomba: Za delo kondicijskih trenerjev veljajo polovične vrednosti sofinanciranja iz zgornje tabele.
Okvirna predvidena višina sredstev po posameznih panogah za Mestne panožne športne šole:
Športna panoga
Okvirna višina razpisanih sredstev v EUR
Atletika – stadionska
do 18.000 EUR
Gimnastika – športna
do 18.000 EUR
Hokej na ledu
do 18.000 EUR
Judo
do 18.000 EUR
Kickboks – WAKO
do 18.000 EUR
Košarka
do 18.000 EUR
Nogomet
do 18.000 EUR
Odbojka
do 18.000 EUR
Plavanje
do 18.000 EUR
Rokomet
do 18.000 EUR
Smučanje – alpsko
do 18.000 EUR
Teakwondo – WTF
do 18.000 EUR
Tenis
do 18.000 EUR
Veslanje
do 18.000 EUR
Nerazporejena sredstva
do 72.000 EUR
Navedena sredstva so okvirna. Nerazporejena sredstva lahko komisija razdeli med športne panoge oziroma na dejavnosti z višjim številom doseženih točk prijavljenega programa. V kolikor razpisana višina sredstev za posamezno kolektivno ali individualno športno panogo ne bo v celoti razdeljena, lahko komisija na podlagi prispelih vlog nerazdeljena sredstva prerazporedi na drugo športno panogo oziroma na dejavnosti z višjim številom doseženih točk prijavljenega programa.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje programa športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – dejavnost mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se lahko prijavijo vlagatelji, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovijo strokovno izobraženega delavca (vodjo dejavnosti), ki mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah po posameznih športnih panogah 1. skupine;
– izvaja vsaj eno dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega ali vrhunskega športa članov;
– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 1. 1. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– bodo predložili individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo (za posameznega strokovno izobraženega delavca), namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. V individualnem programu morajo biti opredeljeni program dela, cilji, imenski seznam športnikov, vključenih v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa. Iz individualnega programa mora biti razvidno, katere vadbene skupine znotraj posamezne starostne kategorije bo strokovni delavec vodil;
– bodo pri izvajanju programa športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vključevali tudi druge strokovne delavce (pomočnika dejavnosti) z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo;
– za isti namen financiranja dejavnosti, ki jo izvaja strokovni delavec, ne prejemajo drugih javnih sredstev;
– bodo zagotavljali strokovno izobraženega delavca z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
V kolikor izvajalec zaradi zamenjave strokovnega delavca prijavljenega v program MPŠŠ sklene novo pogodbo z drugim strokovnim delavcem med letom, je o spremembi strokovnega kadra nemudoma dolžan obvestiti Urad za šport in predložiti ustrezna dokazila o strokovni izobrazbi, da je lahko upravičen do nadaljnjega sofinanciranja ugodenega programa.
7. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu športa invalidov
I. Šport invalidov – področje športa za vse – 4.1.
A. Prostočasna športna rekreacija – 4.1.1.
a. Dejavnosti množičnega športa invalidov – Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Upravičeni so do 80 ur obsega vadbe. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih, do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur;
– da vadbena skupina šteje najmanj 5 udeležencev na strokovnega delavca, v kolikor komisija presodi upravičenost manjšega števila športnikov v dejavnosti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov;
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo (kopijo Odločbe o invalidnosti s strani pristojnega državnega organa, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1), da izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe;
– da imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
B. Športne prireditve in promocija športa invalidov – 4.1.2.
a. Športno rekreativne prireditve športa invalidov Obrazec »L«
Razpisuje se izpeljava športnih rekreativnih prireditev s področja športa invalidov, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– priloži program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna),
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) – (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh;
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
II. Šport invalidov – področje tekmovalnega športa – 4.2.
A. Vrhunski šport invalidov – 4.2.1.
a. Dejavnosti vrhunskega športa invalidov – Obrazec »J«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda znotraj posamezne športne panoge (šport invalidov – ŠI)
Vlagatelji lahko za dejavnosti trajnostnih ciljnih projektov olimpijskih športov vrhunskega športa članov v okviru vloge zaprosijo za strošek dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine oziroma neposredno sodeluje pri izvedbi dejavnosti in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih ter strošek prevoza na tekmovanja.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 440 enot uporabe objekta, glede na športno panogo.
Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjša ali poveča obseg kot je določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih vrhunskega športa (VŠ)«.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa invalidov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti;
– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, volonterstvo);
– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
B. Športne prireditve in promocija tekmovalnega športa invalidov – 4.2.2.
a. Mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali s področja športa invalidov – Obrazec »L«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave mednarodnih tekmovanj in prireditev ter udeležba športnikov članskih kategorij na evropskih ligaških tekmovanjih in svetovnih pokalih.
Vlagatelji lahko v okviru dejavnosti:
– organizacija mednarodnih tekmovanj in prireditev zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe prireditve, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor. Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja.
– nastopi na evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih zaprosijo za sofinanciranje stroškov neposredne udeležbe na tekmovanju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– priloži program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna),
– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti organizacija mednarodnih tekmovanj in prireditev, morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) – (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
8. Razvojna dejavnost v športu – 5.
a. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu – Obrazec »M1«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki neposredno vodijo izvajanja programov športa oziroma usposabljanja delavcev v športu, ki bodo v prihodnosti vodili dejavnosti, in sicer za pridobivanja vseh oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (licenčni seminarji).
Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov glede na število prijavljenih programov in skupne dejanske stroške teh programov (kotizacija, potni stroški).
Posamezni vlagatelj lahko za področje dejavnosti usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu zaprosijo za sofinanciranje za največ dva kandidata (enega za pridobivanja naziva in enega za obnavljanje naziva).
Vlagatelji, ki bodo uspešni pri kandidaturi na tem javnem razpisu, bodo morali za pridobitev dodeljenih sredstev za posameznega kandidata priložiti naslednje dokumente:
– potrdilo o plačilu kotizacije (račun), ki mora biti naslovljeno na vlagatelja,
– dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju oziroma izpopolnjevanju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– v vlogi zaprosi za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki v društvu vodijo dejavnosti (športne programe),
– v vlogi zaprosi za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki bodo v društvu vodili dejavnost,
– se udeleži usposabljanj in izpopolnjevanj, ki potekajo preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, preko Olimpijskega komiteja Slovenija – Združenja športnih zvez ter preko nacionalno panožnih zvez in drugih izobraževalnih institucij za tiste programe, ki so verificirani pri Strokovnem svetu za šport RS in potekajo v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
– prijavi priložijo razpis ali drugo dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec usposabljanja oziroma izpopolnjevanja ter višina kotizacije.
Zaradi deficitarnosti oziroma pomanjkanja ustrezno usposobljenega in kompetentnega strokovnega kadra, bodo v vrednotenje vključeni vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu ter so pridobili status izvajalca.
b. Izobraževanje strokovnih delavcev v športu – Obrazec »M1«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izobraževanja strokovnih delavcev v športu, ki neposredno vodijo izvajanja programov športa oziroma izobraževanja delavcev v športu, ki bodo v prihodnosti vodili dejavnosti, in sicer za pridobivanja vseh oblik strokovne izobraženosti.
Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov glede na število prijavljenih programov in skupne dejanske stroške teh programov (šolnina, potni stroški).
Posamezni vlagatelj lahko za področje dejavnosti izobraževanje strokovnih delavcev v športu zaprosijo za sofinanciranje za enega kandidata.
Vlagatelji, ki bodo uspešni pri kandidaturi na tem javnem razpisu, bodo morali za pridobitev dodeljenih sredstev za posameznega kandidata priložiti naslednje dokumente:
– potrdilo o plačilu šolnine (račun), ki mora biti naslovljeno na vlagatelja,
– dokazilo o uspešno opravljenem letniku izobraževanja,
– dokazilo o uspešno opravljenem zaključenem izobraževanju (kopija diplome).
V kolikor kandidat vlagatelja ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje strokovnega izobraževanja oziroma študija ni zaključil, mora vlagatelj vsa prejeta sredstva do zaključka tekočega koledarskega leta v katerem se izobraževanje izvaja, vrniti MOM.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanje strokovnih delavcev v športu se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– v vlogi zaprosi za sofinanciranje izobraževanja strokovnih delavcev v športu, ki v društvu vodijo dejavnosti (športne programe);
– v vlogi zaprosi za sofinanciranje izobraževanja strokovnih delavcev v športu, ki bodo v društvu vodili dejavnost;
– se udeleži izobraževanja, ki poteka po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v RS, v skladu z merili, ki jih določi minister ter potekajo v študijskem obdobju 2021/2022;
– prijavi priložijo razpis ali drugo dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec izobraževanja ter višina šolnine.
Zaradi deficitarnosti oziroma pomanjkanja ustrezno izobraženega in kompetentnega strokovnega kadra, bodo v vrednotenje vključeni vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu ter so pridobili status izvajalca.
9. Organiziranost v športu – 6.
I. Delovanje športnih organizacij – 6.1.
a. Delovanje občinske športne zveze – Obrazec »N«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanju poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za društva, ki so včlanjena v občinsko športno zvezo).
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira občinska športna zveza s sedežem v MOM. Sofinancirajo se stroški dela zaposlenih v zvezi in osnovni materialni stroški.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se neposredno nanaša na delo v občinski športni zvezi.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje občinske športne zveze se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– predstavlja Mestno občino Maribor v krovni organizaciji na področju športa v Sloveniji (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenije);
– bo v letu 2022 izvajal poslovne funkcije (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v občinsko športno zvezo;
– bo svojim članom nudil pomoč pri prijavi na javni razpis LPŠ v MOM;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
b. Delovanje ostalih zvez društev – Obrazec »N«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanju poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za društva, ki so včlanjena v zvezo).
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze društev s sedežem v MOM. Sofinancirajo se stroški dela strokovnega kadra in osnovni materialni stroški.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se neposredno nanaša na dejavnosti vlagatelja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje ostalih zvez društev se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– bo v letu 2022 izvajal poslovne funkcije (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo društev;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
c. Delovanje športnih društev – Obrazec »O«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitne športne organizacije.
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo športna društva (klubi) s sedežem v MOM. Sofinancirajo se stroški dela strokovnega kadra in osnovni materialni stroški.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se neposredno nanaša na dejavnosti vlagatelja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanja športnih društev se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– je športno društvo (klub) in je član Športne zveze Maribor;
– je izvajalec letnega programa športa v MO Maribor za leto 2022;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
10. Olimpijski festival evropske mladine 2023 – Obrazec »K« – 8.1.
Vlagatelji lahko za dejavnosti Olimpijskega festivala evropske mladine 2023 v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za promocijo in predpriprav za organizacijo olimpijskega festivala evropske mladine leta 2023, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor.
Vlagatelji lahko za dejavnosti promocije in z namenom predpriprav organizacije olimpijskega festivala evropske mladine leta 2023 v MOM, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov promocije in organizacije prireditve, promocijskih prireditev, vzpostavitve podporne pisarne, informacijsko podporo in neposrednih predpriprav za izvedbo dejavnosti (stroški dela, materiala, blaga, storitev, športne opreme in rekvizitov).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti promocije in z namenom organizacije olimpijskega festivala evropske mladine leta 2023 se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo pisno soglasje, da so nosilec organizacije dejavnosti s strani OKS in MOM;
– imajo pisno soglasje za strokovnega delavca oziroma vodjo dejavnosti, ki ima ustrezne kompetence, s strani OKS in MOM;
– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno konstrukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vidnem mestu zagotoviti napis Maribor;
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) – (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka OFEM, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh;
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor;
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
11. Merila za izbor področij, programov, podprogramov in dejavnosti
Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.).
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisano področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost, kakovost in realnost programa, podprograma ali dejavnosti.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisano področje posebej.
12. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022, razen za prireditve, tekmovanja in mestne panožne športne šole izvedene v decembru 2022.
13. Način predložitve in rok za predložitev vlog
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronskem sistemu (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen kontrolni obrazec s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe (zakoniti zastopnik) vlagatelja in žigosan, poslan po pošti, skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložene v e-Razpis v skenirani obliki.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna in vsebuje:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOM« v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e-Razpisa;
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec v slovenskem jeziku;
– prijavljen program oziroma dejavnost na vsebinsko ustreznem obrazcu s pravilno izbranim podprogramom;
– v roku in na način poslano vlogo, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, kontrolni obrazec s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo zavržena.
Prav tako bo zavržena vloga, ki bo poslana le po redni pošti in ne bo vsebovala izpisanega kontrolnega obrazca.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2022«, in sicer najkasneje do vključno 27. 12. 2021 (velja datum poštnega žiga).
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
14. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 3. 1. 2022 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni.
15. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih z odločbo odločila s strani župana pooblaščena oseba, o pritožbi zoper to odločbo pa župan MOM. Merila za izbor programov so določena z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.). Pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.
Zavržene bodo vloge/obrazci, ki:
– ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 13. točki besedila tega razpisa,
– bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drugi naslov,
– ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge),
– ne bodo prijavljeni na vsebinsko ustreznem obrazcu s pravilno izbranim podprogramom.
Zavrnjene bodo vloge/obrazci:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisano področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– pri katerih komisija ugotovi navajanje neresničnih podatkov,
– pri katerih komisija ugotovi drobljenje vadbenih skupin iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvajajo,
– ki se bodo v okviru dopolnitev spreminjali v nasprotju z navodili za dopolnitev.
Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal odločbe o sofinanciranju programov in o uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov, drugih športnih objektov v lasti MOM ali ostalih športnih objektov.
MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila o sofinanciranih programih Letnega programa športa za leto 2022, v roku 90 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. Seznam izvajalcev za izvajanje dejavnosti se objavi na spletni strani MOM. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOM.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi, Javni razpisi-šport, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo kontrolni obrazec s podatki o vlogi, ki ga pošljejo priporočeno po redni pošti.
17. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite po e-pošti: sport@maribor.si.
Informativni dnevi s predstavitvijo razpisa v obliki interaktivnih delavnic bodo določeni in pravočasno objavljeni na spletni strani MOM, vendar ne kasneje kot 30. 11. 2021.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost