Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3666. Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana, stran 10895.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji 15. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana(Uradni list RS, št. 9/18 in 64/18 – popr.) se 51. člen dopolni, tako da se glasi:
»51. člen 
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.
(4) Na območju pokopališča je prepovedano hraniti živali.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.«.
2. člen 
V 54. členu se v drugem odstavku za besedilom »Mestne uprave MOL« črta pika in doda besedilo »ter koles v primeru, da ga pešec potiska ob sebi, in da je hkrati na kolesu naložen tovor.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-106/2021-2
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost