Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Ob-3471/21, Stran 2614
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 6. člena Uredbe o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028 (Uradni list RS, št. 172/21) objavlja
javni razpis 
za izbiro koncesionarja za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028
I. Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje nalog javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: JSSČ), ki obsega naslednje naloge:
1. svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane;
2. svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;
3. svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;
4. svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21);
5. svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva;
6. sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
7. ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
8. spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu;
9. vodenje katastra čebelje paše;
10. druge svetovalne naloge v čebelarstvu.
Naloge JSSČ se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 209410 – Podpora čebelarstvu, v skladu z letnim programom dela JSSČ, na katerega da soglasje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. Pogoji za pridobitev koncesije
1.1 Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
2. jasno izkazovati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog JSSČ;
3. sme opravljati druge dejavnosti, če to ne ovira izvajanja nalog, ki so predmet koncesije JSSČ;
4. zagotavljati ločena stroškovna mesta za posamezne naloge JSSČ in jasno računovodsko razmejitev nalog javne službe ter drugih nalog, ki jih morebiti izvaja;
5. zagotavljati storitev JSSČ na območju celotne Republike Slovenije;
6. zagotavljati administrativno in tehnično podporo izvajanju specialističnega in terenskega svetovanja z usposobljenim osebjem;
7. zagotavljati najmanj sedem svetovalcev specialistov, ki imajo dveletne izkušnje v čebelarstvu in izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija), vodja pa mora imeti vsaj šestletne izkušnje v čebelarstvu;
8. ne glede na prejšnjo točko imajo lahko svetovalci specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka;
9. zagotavljati svetovanje na terenu s terenskimi svetovalci, ki imajo vsaj srednješolsko izobrazbo in pet let izkušenj v čebelarstvu v skupnem obsegu najmanj 5 000 ur dejanskega terenskega svetovanja letno. Terenski svetovalec mora opraviti letno najmanj 150 svetovalnih ur;
10. ne glede na določbe 7. in 8. točke tega podpoglavja lahko svetovanje specialistov JSSČ opravlja zaposleni, ki nima predpisanih delovnih izkušenj, vendar le pod mentorstvom zaposlenega svetovalca specialista, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj v čebelarstvu.
1.2 Poleg pogojev iz podpoglavja 1.1 mora koncesionar izpolnjevati tudi pogoje iz Pravilnika o podrobnejših pogojih za izvajanje JSSČ za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028 (Uradni list RS, št. 174/21).
1.3 Koncesionar ob zgoraj navedenih pogojih ne sme izkazovati okoliščin, ki bi pomenile, da gre za podjetje v težavah v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39).
1.4 Poleg pogojev iz podpoglavja 1.1 in 1.2 tega poglavja, mora koncesionar izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. Vsem zainteresiranim čebelarjem mora zagotavljati dostopnost do storitev JSSČ ter ozaveščati mladino in širšo javnost o pomenu čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) na območju Republike Slovenije.
2. Vse lokacije, kjer deluje JSSČ, morajo biti jasno označene in opremljene za nemoteno opravljanje storitev JSSČ in komunikacijo s strankami.
3. Svetovanje svetovalca specialista JSSČ lahko pridobijo uporabniki v času uradnih ur na sedežu svetovalne službe oziroma na njenih regionalnih izpostavah osebno ali telefonsko. Svetovanje poteka tudi prek elektronskih medijev, spletne strani JSSČ in elektronske pošte, zato mora koncesionar zagotoviti vsakomur dostopno, razumljivo in enostavno elektronsko komunikacijo.
4. Terensko svetovanje terenskih svetovalcev je na voljo vsem uporabnikom na kraju čebelarjenja.
5. Koncesionar mora zagotavljati opremljene pisarniške prostore za opravljanje JSSČ, vključno z najmanj petimi stalnimi lokacijami na terenu (regionalnimi izpostavami), ki omogočajo regionalno pokritost in kjer se v času uradnih ur teh izpostav izvajajo vse naloge JSSČ, vključno s svetovanjem svetovalcev specialistov.
6. Koncesionar mora imeti opremo in orodje, ki sta potrebna pri čebelarjenju, vključno z aktivnimi čebelnjaki, ki omogočajo praktične prikaze in strokovno delo na področju čebelarstva.
7. Koncesionar mora pri delu s čebelami zagotoviti varnost in zdravje pri delu svojih sodelavcev in uporabnikov.
8. Uporabnike mora koncesionar opozoriti na nevarnosti glede pikov čebel in na druge nevarnosti v čebelarstvu.
9. Na spletni strani koncesionarja morajo biti javno objavljeni: naslov sedeža JSSČ, uradne ure, telefonske številke in elektronski naslovi svetovalcev specialistov. Javno se objavijo tudi naslovi regionalnih izpostav, njihove uradne ure, telefonske številke in elektronski naslovi svetovalcev specialistov, ki tam delujejo.
10. Koncesionar na svoji spletni strani objavi tudi kontaktne podatke o terenskih svetovalcih in način pridobivanja svetovanja na terenu.
1.5 Pogoji, ki se nanašajo na svetovalca specialista:
1. Koncesionar zagotovi, da zahtevnejše vsebine svetovanja s področja čebelarjenja nudijo usposobljeni svetovalci specialisti. Ti svetovalci zagotavljajo tudi usposabljanje mentorjev čebelarskih krožkov in terenskih svetovalcev. Svetovalci specialisti z več kot petimi leti delovnih izkušenj v čebelarstvu so tudi mentorji svetovalcem, ki nimajo ustreznih delovnih izkušenj v čebelarstvu.
2. Koncesionar mora zagotavljati najmanj sedem svetovalcev specialistov. Svetovanje lahko izvaja tudi več kot sedem oseb v skupnem obsegu sedem zaposlenih s polnim delovnim časom. Od 1. januarja 2026 naprej pa mora koncesionar zagotavljati najmanj osem svetovalcev specialistov oziroma več kot osem oseb v skupnem obsegu osem zaposlenih s polnim delovnim časom. Koncesionar mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela pri opravljanju nalog svetovalcev, pri čemer je en polni delovni čas 2088 ur na leto. Specialistično svetovanje izvajajo zaposleni pri koncesionarju ali pa v njegovem imenu pogodbeni partnerji, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za svetovalce specialiste.
3. Pogoji za svetovalca specialista v JSSČ so:
– izobrazba, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija in podobno);
– ne glede na prejšnjo alinejo imajo lahko svetovalci specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka;
– znanja in najmanj dveletne izkušnje na področju strokovnega dela v čebelarstvu; prednost imajo kandidati z možnostjo predložitve dokazil o usposabljanju s področja čebelarstva;
– znanje slovenščine in najmanj enega izmed uradnih jezikov Evropske unije;
– vozniško dovoljenje kategorije B, lastno vozilo je prednost.
4. Vodja JSSČ je eden izmed svetovalcev specialistov, ki so zaposleni pri koncesionarju. Poleg vseh pogojev, ki veljajo za svetovalce specialiste, mora imeti vodja še organizacijske in vodstvene sposobnosti ter vsaj šestletne izkušnje v čebelarstvu.
5. Od 1. januarja 2026 naprej se v okviru specialističnega svetovanja JSSČ izvajajo tudi aktivnosti opazovalno-napovedovalne službe in vodenja katastra čebelje paše.
1.6 Pogoji, ki se nanašajo na terenskega svetovalca:
1. najmanj petletne izkušnje s področja čebelarstva in aktivno čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami;
2. najmanj srednješolska izobrazba;
3. usposobljenost za delo terenskega svetovalca. Ta usposobljenost se dokaže z dokazilom, ki ga izda koncesionar JSSČ. Velja tudi dokazilo, ki ga je terenski svetovalec pridobil ob izvajanju koncesije JSSČ v letih 2008–2015 oziroma v letih 2015–2021. Če terenski svetovalec ob podelitvi koncesije tega dokazila nima ali se pozneje vključi v izvajanje terenskega svetovanja, mora dokazilo pridobiti v prvih šestih mesecih izvajanja terenskega svetovanja;
4. poznavanje novosti v praktičnem čebelarjenju. V ta namen se mora terenski svetovalec udeleževati izobraževanj, ki jih vsako leto za terenske svetovalce organizira koncesionar, kar izkaže s potrdilom;
5. terenski svetovalec si sam zagotovi in organizira prevoz do lokacije, kjer svetuje.
1.7 Pogoji, ki se nanašajo na opravljanje administrativnih in računovodskih nalog:
1. Koncesionar mora zagotavljati izvajanje potrebnih administrativnih in računovodskih nalog, ki so potrebne za delovanje in izvajanje JSSČ, z osebami, ki ta dela opravljajo kot zaposleni pri koncesionarju, ali pa z zunanjimi sodelavci, ki za koncesionarja opravijo administrativne oziroma računovodske storitve.
2. Koncesionar zagotovi, da administrativna in računovodska dela za potrebe JSSČ opravi skupno en zaposleni s polnim delovnim časom oziroma v obsegu 2088 ur letno.
3. Administrativna dela opravlja oseba s srednješolsko izobrazbo, zlasti administrativni tehnik, ekonomski tehnik in gimnazijski maturant, računovodska dela pa računovodja.
III. Dokumenti in dokazila
Dokumenti in dokazila, ki jih mora k vlogi na javni razpis priložiti vlagatelj, so:
1. obrazec s splošnimi podatki o vlagatelju;
2. formalno pravni status vlagatelja in dejavnost, za katero je registriran – izpisek iz sodnega registra, star največ dva meseca;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da vlagatelj ni vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo, da vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku – izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
5. potrdilo, da ima vlagatelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve – potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države;
6. podpisano izjavo oziroma notranji akt, ki zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov;
7. izjava, da vlagatelj ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39);
8. predlog letnega programa dela za leto 2022;
9. dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu kot svetovalec specialist;
10. dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati terenski svetovalec;
11. dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev, za opravljanje administrativnih in računovodskih del;
12. ime, priimek in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo javne svetovalne službe v čebelarstvu;
13. navedba opreme iz II. poglavja, podpoglavja 1.4., 3., 5. in 6. točke, ki jo ima vlagatelj na razpolago za opravljanje JSSČ;
14. kopije listin, ki dokazujejo razpolaganje z nepremičninami, kjer se bo opravljala JSSČ, vključno z opisom prostorov;
15. spisek referenc (objave, izvedene strokovne naloge) osebja na področju čebelarstva v zadnjih sedmih letih;
16. izjava vlagatelja o resničnosti navajanja podatkov in o strinjanju z vzorcem koncesijske pogodbe.
IV. Merila za izbiro koncesionarja
1.1 Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. izkušnje osebja na področju čebelarstva, kjer se na podlagi predloženega spiska dokazil oziroma referenc (objave, izvedene strokovne naloge) upoštevajo in ocenijo dosedanje dokazljive izkušnje prijavitelja pri svetovanju na področju čebelarstva v zadnjih sedmih letih;
2. kakovost predloženega osnutka za pripravo letnega programa dela JSSČ, kjer se upoštevajo kakovost predloženega osnutka, prisotnost in merljivost kazalnikov spremljanja nalog, pojasnjenost izvedbe nalog in skladnost obsega nalog z Resolucijo o zaščiti kranjske čebele (Uradni list RS, št. 18/14) ter skladnost s strateškimi cilji na področju čebelarstva;
3. opremljenost infrastrukture in prostorov za opravljanje JSSČ, kjer se upošteva opremljenost prostorov za izvajanje nalog na podlagi dokazila o razpolaganju s prostori in opisa prostorov, ki jih predloži predlagatelj. Oceni se, ali so prostori na voljo v skladu z razpisno dokumentacijo, ali so na voljo prostori, ki so opremljeni tudi za izvajanje praktičnega strokovnega dela in izvajanje praktičnih poskusov v čebelnjakih.
1.2 Merila iz prejšnjega podpoglavja se vrednotijo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
Merila
Vrednost
Kakovost predlaganega letnega programa dela JSSČ (v nadaljnjem besedilu: program), program je predložen.
največje št. 75 točk
Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena.
30
Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena, določeni so kazalniki.
40
Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena. Obseg nalog je v skladu z resolucijo in upošteva zastavljene cilje, določeni so merljivi kazalniki.
75
Opremljenost prostorov za izvajanje nalog (dokazila o prostorih, opis prostorov)
največje št. 75 točk
Prostori so na voljo v skladu z razpisno dokumentacijo.
30
Na voljo so prostori, ki so opremljeni tudi za praktično strokovno delo. 
40
Na voljo so prostori, ki so opremljeni za praktično strokovno delo in tudi za izvajanje praktičnih poskusov v čebelnjakih.
75
Izkušnje prijavitelja na področju čebelarstva (dosedanje dokazljive izkušnje prijavitelja pri svetovanju na področju čebelarstva – predložen seznam dokazil/referenc, objave, izvedene strokovne naloge v zadnjih sedmih letih)
največje št. 75 točk
Do 10 referenc
30
Od 10 do 25 referenc
40
Nad 25 referenc
75
SKUPAJ 
225
V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se dodeljuje za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028.
VI. Čas in kraj oddaje vlog: pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo iz poglavja III. (Dokumenti in dokazila) tega javnega razpisa morajo biti dostavljene v glavno pisarno ali poslane po pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje v 15 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Za javni razpis Izbira koncesionarja za javno svetovalno službo v čebelarstvu – Ne odpiraj«. Dokumentacija, ki se ne zahteva v originalu, je lahko priložena na ključku ali zgoščenki.
VII. Rok za izbiro koncesionarja: po odprtju se vloge pregleda glede popolnosti. Vloga je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku treh dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) imenuje strokovno komisijo, ki bo odprla, pregledala in ocenila vloge, prispele na javni razpis. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 15 dni od datuma, ko prispejo popolne vloge. Minister z odločbo imenuje izbranega koncesionarja. Koncesionar, izbran na javnem razpisu, sklene z ministrstvom koncesijsko pogodbo.
VIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. Povabilo k oddaji vloge
2. Navodila vlagateljem za izdelavo vloge
3. Obrazec za vlogo
4. Izjava vlagatelja o resničnosti navajanja podatkov in o strinjanju z vzorcem koncesijske pogodbe
5. Vzorec koncesijske pogodbe.
Na voljo je na internetnih straneh https://www.gov.si/zbirke/javne-objave ali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, v tajništvu Sektorja za kmetijske trge in strateške načrte Direktorata za kmetijstvo, soba 223a, vsak delovni dan med 9. in 13. uro in ob petkih med 9. in 14.30. Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po tel. 01/478-91-24. Odgovorna oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Marta Hrustel Majcen.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost