Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Ob-3449/21, Stran 2648
Svet zavoda Osnovne šole Nove Fužine, Preglov trg 8, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 7. korespondenčne seje Sveta šole, ki je bila 19. 11. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, dokazilo o delovnih izkušnjah) pošljite priporočeno po pošti v roku 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Nove Fužine, Preglov trg 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave tega razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole Nove Fužine 

AAA Zlata odličnost