Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Ob-3451/21, Stran 2609
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 62. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 ter 181/21) (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD) in
– Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (št. priglasitve M001-5022851-2016/I), z dne 11. 11. 2020,
objavlja
6. javni razpis
za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin 
(v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih razpisanih sredstev znaša 4.188.000 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 3.350.400 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU in
– 837.600 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Obdobje vlaganja vloge na javni razpis: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.
Cilji podukrepa:
Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
tel.: 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si
2. Predmet podpore: v skladu s 33. členom Uredbe CLLD je podpora namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
3. Upravičenec
3.1. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.
3.2. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Uredbe CLLD LAS v sodelovanju z drugimi LAS v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev z drugih območij EU ali tretjih držav pripravi in izvede operacijo sodelovanja LAS.
3.3. Operacija sodelovanja se pripravi na osnovi pogodbe iz šestega odstavka 36. člena Uredbe CLLD med partnerji, ki so upravičenci v skladu s prvim odstavkom 34. člena in drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD.
3.4. Vodilni partner sodelujočih LAS je določen v prvem odstavku 62. člena Uredbe CLLD.
4. Pogoji za upravičenost
4.1. Pogoji za upravičenost so določeni v 36. členu Uredbe CLLD, prvem do tretjem odstavku 60. člena Uredbe CLLD, ter šestem in sedmem odstavku 60. člena Uredbe CLLD.
4.1.1. Iz zaprte finančne konstrukcije iz osmega odstavka 36. člena Uredbe CLLD morajo biti razvidni vsi upravičenci, ki sodelujejo pri izvajanju operacije sodelovanja.
4.1.2. V skladu s tretjim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD investicije v naseljih z več kot 10.000 prebivalci, določenih v Prilogi 2 Uredbe CLLD, niso upravičene.
4.2. Operacija mora biti skupna za vse sodelujoče partnerje in mora vključevati njihovo povezovanje.
5. Upravičeni stroški
5.1. Upravičene operacije so določene v petem odstavku 60. člena Uredbe CLLD.
5.2. Upravičeni stroški so določenih v prvem, drugem in četrtem do devetem odstavku 35. člena Uredbe CLLD, v prvem do tretjem odstavku 59. člena ter v 64. členu Uredbe CLLD, razen stroškov iz šestega odstavka 64. člena Uredbe:
5.2.1. V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije uporablja Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 157/21).
5.2.2. V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov:
– stroški gradnje in vzdrževanja objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
– stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
– stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 62.b in 63. členu Uredbe CLLD ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-operacij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba, in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
6.2. V skladu s tretjim odstavkom 63. člena Uredbe CLLD se med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 60 točk od 100 možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
6.3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
6.4 Podrobnejša merila in točkovnik:
Merila
Max. 
št. točk
A.
PRISPEVEK K DOSEGANJU STRATEGIJE »OD VIL DO VILIC« ZA PRAVIČEN, ZDRAV IN OKOLJU PRIJAZEN PREHRANSKI SISTEM
10
B.
PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
10
B1
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
5
B2
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
5
C.
OKOLJSKA TRAJNOST
5
D. 
SOCIALNA VKLJUČENOST
5
E.
VKLJUČENOST PARTNERJEV
45
E.1
Raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev
10
E.2
Raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev
25
E.3
Finančna porazdelitev stroškov
10
F.
VPLIV NA OBMOČJE LAS
25
F.1
Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
15
F.2
Prenos dobrih praks
10
Skupaj točk:
100
Število točk:
Max. št. točk
A. PRISPEVEK K DOSEGANJU STRATEGIJE »OD VIL DO VILIC« ZA PRAVIČEN, ZDRAV IN OKOLJU PRIJAZEN PREHRANSKI SISTEM
Upošteva se prispevek k trajnostni proizvodnji in predelavi ekološke hrane, ter priprave ekološke hrane za trg, prispevek k omogočanju prehoda na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja, ki izhaja iz opisa operacije v vlogi na javni razpis.
10
Točke se seštevajo.
Operacija prispeva k spodbujanju priprave ekološke hrane za trg ali k omogočanju prehoda na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja
Operacija prispeva k spodbujanju priprave ekološke hrane za trg, omogočanju prehoda na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja z ekološko hrano z ozaveščanjem pridelovalcev in potrošnikov, v obliki promocijskih in prodajnih aktivnosti. Celotna aktivnost je namenjena izključno za promocijo ekološkega kmetovanja.
7
Upoštevajo se aktivnosti, kot so:
– tiskana ali avdiovizualna gradiva,
– promocijske aktivnosti,
– prodajne aktivnosti,
– delavnice, predavanja ali izobraževanja za potrošnike,
– delavnice, predavanja ali izobraževanja za pridelovalce.
Operacija prispeva k trajnostni ekološki proizvodnji hrane
Operacija prispeva k trajnostni ekološki proizvodnji hrane, če prispeva k pridelavi ali predelavi ekološke hrane.
3
Upoštevajo se naložbe, ki prispevajo tudi k pridelavi in predelavi ekološke hrane.
Operacija ne prispeva k doseganju strategije »Od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem
0
B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
10
B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, ki izhaja iz opisa operacije v vlogi na javni razpis. Inovacije lahko vključujejo nove proizvode, nove storitve ali nove načine obravnavanja vprašanj v lokalnem kontekstu, nove načine aktiviranja in uporabe obstoječih virov in sredstev LAS, operacija lahko vključuje tudi nove pristope ali tehnologije.
 
5
Operacija je inovativna 
5
Operacija ni inovativna
0
B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, ki izhaja iz opisa operacije v vlogi na javni razpis.
5
Točke se seštevajo.
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija izkazuje posreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če vključuje najmanj eno izmed spodaj naštetih vsebin. Aktivnost mora biti v celoti namenjena prispevanju k horizontalnemu cilju podnebne spremembe in prilagajanje nanje.
3
Upoštevajo se aktivnosti, kot so:
– izdelava študij na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje,
– izdelava digitalnih aplikacij na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje,
– delavnice, predavanja in izobraževanja na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija izkazuje neposreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če vključuje najmanj eno izmed naštetih naložb:
– naložbo v uporabo obnovljivih virov energije (hidroenergija, vetrna, sončna energija in geotermalna, biomasa ipd.),
2
– naložbo v učinkovito rabo energije,
– naložbo, ki neposredno prispeva k zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
– vključitev tehnoloških rešitev prilagajanja na podnebne spremembe (ukrepi varstva pred naravnimi nesrečami ipd.)
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
0
C. OKOLJSKA TRAJNOST
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja okoljska trajnost, ki izhaja iz opisa operacije v vlogi na javni razpis.
5
Točke se seštevajo.
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija izkazuje posreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje najmanj eno od naslednjih vsebin. Aktivnost mora biti v celoti namenjena prispevanju k horizontalnemu cilju podnebne spremembe in prilagajanje nanje.
Upoštevajo se aktivnosti, kot so:
3
– ozaveščanje o okoljski trajnosti v obliki delavnic, tiskanih gradiv, avdiovizualnih gradiv,
– ustvarjanje zdravega prehranskega okolja (zdrava hrana),
– izdelava študij na področju okoljske trajnosti,
– izdelava digitalnih aplikacij na področju okoljske trajnosti.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija ima neposreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje najmanj eno od naslednjih oblik naložb:
– naložba, ki prispeva k zmanjšanju onesnaževanja zraka, tal ali vode, naložba v vzpostavitev ali posodobitev okoljske infrastrukture,
2
– naložba, ki spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine,
– naložba, ki prispeva k zmanjševanju količine odpadkov (uporabijo odpadne snovi in surovine ali spodbujajo reciklažo),
– naložba v kratke dobavne verige.
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
0
D. SOCIALNA VKLJUČENOST (vključevanje ranljivih skupin)
Vključevanje ranljivih skupin (mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine)
Operacija vključuje ranljivo skupino, če je ta vključena neposredno v izvajanja operacije ali če operacija vključuje naložbo ali aktivnost, ki je neposredno namenjena ranljivim skupinam. Upoštevajo se ranljive skupine, ki so opredeljene v opisu operacije v vlogi na javni razpis. (To so lahko ranljive skupine, ki so na območju posameznega LAS določene v SLR, kot npr. mladi, ženske in druge splošno »znane« ranljive skupine, kot so, osebe s posebnimi potrebami, dolgotrajno brezposelne osebe idr.).
5
Točke se seštevajo.
Operacija vključuje naložbo ali drugo aktivnost, ki bo v času izvajanja operacije ali po zaključku operacije namenjena izključno ranljivim skupinam (klančine za gibalno ovirane, zvočna interpretacija, tiskano gradivo za izobraževanje brezposelnih, delavnice namenjene izključno ranljivim skupinam idr.)
3
Predstavniki ranljivih skupin so partnerji v operaciji
Upoštevajo se partnerji v operaciji, katerih dejavnost je namenjena ranljivim skupinam, kot so javni ali zasebni zavodi, društva, socialna podjetja in druge sorodne organizacije.
2
Operacija ne vključuje ranljivih skupin ali aktivnosti ali investicij, ki so namenjene ranljivim skupinam
0
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV
45
E.1 Raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev
10
V operacijo sodelovanja je vključen najmanj en tuj partner.
10
Operacija ne vključuje tujih partnerjev.
0
E.2 Raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev
Upošteva se raznolikost partnerstva, glede na partnerje vključene v izvajanje operacije (LAS in člani LAS, ki so vključeni v operacijo). Kot raznolikost partnerstva se upoštevajo predstavniki različnih sektorjev, ki so javni sektor, socialni sektor in ekonomski sektor, glede na opredelitev v Seznamu članov LAS, ki je priloga k vlogi na javni razpis.
Deležniki s področja ekološkega kmetovanja so:
25
– deležniki, ki so vključeni v kontrolo ekološke pridelave in predelave ter imajo veljaven certifikat ter
– javnih zavodi, ki imajo ekološko hrano.
Kot dokazilo pri deležnikih iz druge alineje prejšnjega odstavka se upošteva veljavna pogodba, iz katere je jasno razviden odkup ekološke hrane. Če iz priloženih dokazil pri deležnikih iz druge alineje prejšnjega odstavka ni razvidno, da deležniki delujejo na področju ekološkega kmetovanja, se točke na podlagi tega merila ne dodelijo.
Operacija vključuje partnerje iz treh sektorjev, izmed katerih deležniki s področja ekološkega kmetovanja predstavljajo najmanj 30 % partnerstva glede na število vseh, v operacijo vključenih deležnikov.
25
Operacija vključuje partnerje iz dveh sektorjev, izmed katerih deležniki s področja ekološkega kmetovanja predstavljajo najmanj 30 % partnerstva glede na število vseh v operacijo vključenih deležnikov
20
Operacija vključuje partnerje iz vseh treh sektorjev.
10
Operacija vključuje partnerje iz dveh sektorjev.
5
Operacija vključuje partnerje iz enega sektorja.
0
E.3 Finančna porazdelitev stroškov
10
E.3.1 Finančna porazdelitev stroškov
Upošteva se razmerje med finančno porazdelitvijo stroškov med posameznimi LAS vključenimi v operaciji, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju in finančne konstrukcije operacije.
Finančna porazdelitev stroškov med LAS je sorazmerna.
5
Finančna porazdelitev stroškov med LAS ni sorazmerna.
0
E3.2 Porazdelitev aktivnosti
Upošteva se razmerje med porazdelitvijo aktivnosti, ki jih izvajajo posamezni LAS v operaciji, kar je razvidno iz stroškov naložbe.
Porazdelitev aktivnosti med LAS je sorazmerna.
5
Porazdelitev aktivnosti med LAS ni sorazmerna.
0
F. VPLIV NA OBMOČJE LAS
25
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
Upošteva se vpliv na krepitev zmogljivosti LAS, ki je razviden iz opisa operacije v vlogi na javni razpis, in sicer po naslednjih kriterijih:
– operacija ima pozitiven vpliv na gospodarsko rast območja LAS,
– operacija ima pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS,
15
– operacija vključuje povezovanje pridelovalcev in predelovalcev na trgu,
– operacija vključuje povezovanje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev,
– operacija vključuje trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.
Operacija izpolnjuje pet kriterijev
15
Operacija izpolnjuje od tri do štiri kriterije
10
Operacija izpolnjuje dva kriterija
0
F.2 Prenos dobrih praks
Upošteva se opis operacije v vlogi na javni razpis. Iz opisa operacije mora biti razvidno ali operacija predvideva izmenjavo izkušenj med LAS, pridobivanje novih znanj ter implementacijo pridobljenih izkušenj in znanja na območju LAS.
10
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo implementacijo na območju LAS
10
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in znanja
5
Operacija ne vključuje izmenjave izkušenj in znanja ter implementacije, gre le za ogled dobre prakse
0
7. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu
7.1. Obveznosti upravičenca so določene v drugem odstavku 50. člena, prvem odstavku 51. člena, četrtem odstavku 53. člena ter v 65. členu Uredbe CLLD.
7.2. V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora upravičenec podprto naložbo uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU še najmanj pet let od zadnjega izplačila podpore.
8. Sprememba obveznosti o pravici do sredstev: v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD lahko upravičenec zaprosi za spremembo obveznosti v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), (v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
9. Finančne določbe
9.1. Finančne določbe so določene v prvem odstavku in tretjem do šestem odstavku 37. člena ter petem in dvanajstem odstavku 56. člena Uredbe CLLD.
9.2. Državne pomoči so določene v 54. do 54.c členu Uredbe CLLD.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
10.1. Vlaganje vlog na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v prvem, tretjem in četrtem odstavku 45. člena ter 62.a in 62.b členu Uredbe CLLD.
10.2. V skladu s prvim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, in sicer:
a) prijavni obrazec vsebuje:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– navedbo območja (lokacijo izvajanja operacije),
– navedbo ciljev, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije in
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo;
b) priloge:
– priloga 1: Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev razpisa,
– priloga 2: Pogodba o sodelovanju iz šestega odstavka 36. člena Uredbe CLLD,
– priloga 3: Pisne izjave glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis in že prejetih javnih sredstev,
– priloga 4: Obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dokumentacija za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih, dovoljenja in soglasja pristojnih organov),
– priloga 5: Dokazila o lastništvu nepremičnin,
– priloga 6: Dokazila o predračunski vrednosti operacije,
– priloga 7: Podrobnejši opis operacije,
– priloga 8: Izjava upravičenca ali je zavezanec/naročnik v skladu z ZJN-3,
– priloga 9: Dokazila upravičencev o članstvu v LAS.
10.3. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev oziroma uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore oziroma izplačilo, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.
10.4. V skladu z drugim odstavkom 62. člena Uredbe CLLD se podpora iz naslova podukrepa dodeli na podlagi zaprtega javnega razpisa v skladu z ZKme-1. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge na javni razpis obravnava ARSKTRP. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu z drugim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer po naslednjem vrstnem redu:
– prispevek k doseganju strategije »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem – 25 %;
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev – 10 %;
– okoljska trajnost – 8 %;
– socialna vključenost, ki se nanaša vključevanje ranljivih skupin – 12 %;
– vključenost partnerjev – 30 %;
– vpliv na območje LAS – 15 %.
11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev: vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v prvem, tretjem, četrtem ter šestem do dvanajstem odstavku 46. člena Uredbe CLLD.
12. Omejitev podpore: omejitev podpore je določena v prvem, drugem in četrtem odstavku 47. člena Uredbe CLLD.
13. Objava podatkov o upravičencih: podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi tega javnega razpisa, se objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
14. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izredne okoliščine
15.1. Izvedba kontrol je določena v 53. členu Uredbe CLLD.
15.2. Sankcije za kršitev oziroma neizpolnitev obveznosti so določene v prvem, tretjem, petem, desetem do trinajstem, sedemnajstem in osemnajstem odstavku 52. člena Uredbe CLLD.
15.3. Višja sila in izredne okoliščine so določene v 66. členu Uredbe CLLD.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost