Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3632. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij, stran 10838.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP); v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 2. julija 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2021/06; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo zahteve glede primernosti članov upravljalnega organa, zlasti pojme zadostnega časa, potrebnega za opravljanje nalog, odkritosti, poštenosti in neodvisnega ravnanja člana upravljalnega organa, ustreznega kolektivnega znanja, veščine in izkušenj upravljalnega organa ter ustreznih človeških virov in finančnih sredstev, namenjenih uvajanju in usposabljanju takih članov. V skladu z navedenima členoma je opredeljen tudi pojem raznolikosti, ki jo je treba upoštevati pri izboru članov upravljalnega organa.
(3) Smernice določajo tudi elemente glede primernosti vodij funkcij notranjih kontrol in glavnega finančnega direktorja (CFO), kadar te osebe niso člani upravljalnega organa, in glede primernosti nosilcev drugih ključnih funkcij, kadar jih navedene institucije določijo po pristopu, ki temelji na oceni tveganja, v okviru ureditve upravljanja iz členov 74 in 88 Direktive 2013/36/EU ter členov 9(3), 9(6) in 16(2) Direktive 2014/65/EU ter elemente glede povezanih postopkov ocenjevanja ter politik in praks upravljanja, vključno z načelom neodvisnosti, ki velja za nekatere člane upravljalnega organa v nadzorni funkciji.
(4) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prve točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. pristojne organe iz podtočke (i) druge točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-3 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka Slovenije (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa, razen tistih določb Naslova VIII smernic, ki opredeljujejo nadzorniške postopke ocenjevanja primernosti vodij funkcij notranjih kontrol in glavnega finančnega direktorja, kadar ti niso del upravljalnega organa, pri pomembnih bankah.
3. člen 
(Razveljavitev Sklepa o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij) 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 33/18).
4. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2021.
Ljubljana, dne 23. novembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost